Švietimas

Priėmimas į bendrojo ugdymo įstaigas   Priėmimas į formalųjį švietimą papildančias ugdymo įstaigas

 

Plungės rajone veikia 20 ugdymo įstaigų: 4 gimnazijos, 1 Paslaugų ir švietimo pagalbos centras, 3 pagrindinės mokyklos, 2 progimnazijos, 1 Specialiojo ugdymo centras, 6 ikimokyklinio ugdymo įstaigos,  2  meno mokyklos, 1 sporto ir rekreacijos centras.

Bendrojo ugdymo mokyklose mokosi  3809  mokiniai, ikimokyklinio ugdymo įstaigas lanko 1560 vaikai, Plungės Oginskio meno ir Plungės rajono Platelių meno  mokyklose bei Plungės sporto rekreacijos centre  lavinami 1353  mokiniai  (2022 m. spalio 1 d. duomenys).

Rajono bendrojo ugdymo įstaigų veiklą koordinuoja Plungės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius.

Švietimo įstaigų vadovų veiklos metinės užduotys Daugiau informacijos

2022 metų Švietimo įstaigų vadovų veiklos užduotys

2021 metų Švietimo įstaigų vadovų veiklos užduotys

2020 metų Švietimo įstaigų vadovų  veiklos užduotys

Veiklos planai Daugiau informacijos

2022 m.

Projektas „Lyderių laikas 3“ Daugiau informacijos

Pirmasis susitikimas projekto „Lyderių laikas 3“ antrojo etapo veikloms aptarti ir įžanginis renginys Plungės rajono savivaldybėje 

2018 m. vasario 8 d. Plungės suaugusiųjų švietimo centre įvyko pirmasis susitikimas projekto „Lyderių laikas 3“ veikloms aptarti. Projekte dalyvaujančių savivaldybių kuratorė Anelė Raugienė susitiko su Plungės rajono savivaldybės švietimo atstovais. Renginyje dalyvavo Plungės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus l. e. vedėjo pareigas Gintautas Rimeikis, vedėjo pavaduotoja Vitalija Pociutė, specialistė Vilma Ruginytė, Plungės SŠC direktorius Adomas Kripas, Plungės SŠC direktoriaus pavaduotoja metodinei veiklai Laima Galvanauskienė, Plungės SŠC vyr. specialistė metodinei veiklai Vida Mylimienė, ,,Saulės“ gimnazijos direktorius Algimantas Budrys, ,,Ryto” pagrindinės mokyklos direktorius Stanislovas Ivanauskas, Šateikių pagrindinės mokyklos direktorius Paulius Zakalskis, Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinės mokyklos pavaduotoja ugdymui, projekto ,,Lyderių laikas” procesinė konsultantė Danguolė Alčauskienė, l./d. ,,Rūtelė“ direktorė Kristina Valienė, Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos direktorė Rita Urniežienė, Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Dalia Stasikėlienė, Plungės PPT direktorė Jūratė Karalienė. Projekte dalyvaujančių savivaldybių kuratorė Anelė Raugienė pristatė projekto „Lyderių laikas 3“ veiklas ir atsakė į dalyvių klausimus.

2018 m. kovo 15 d. Plungės suaugusiųjų švietimo centre vyko įžanginis projekto  LL3 renginys, kurio tikslas – pristatyti projekto idėjas ir naudą savivaldybei, burti bendruomenę ir pradėti diskusijas dėl siekiamo pokyčio ir jo įgyvendinimo.

Renginyje dalyvavo švietimo įstaigų direktoriai, pavaduotojai, savivaldybės administracijos atstovai, politikai.  Sveikinimo žodžius tarė Plungės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Mindaugas Jurčius, ŠMM Telšių regioninės politikos analizės skyriaus  vyresnioji  specialistė Regina Pocienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis bei Plungės suaugusiųjų švietimo centro direktorius Adomas Kripas.

Savo sėkmės istorija pasidalijo Martynas Vyšniauskas „Mr. NOM CAFE BAR“ kavinutės įkūrėjas,  kuris išbandė save įvairiose srityse Lietuvoje ir užsienyje, kol galiausiai, draugų ir artimųjų paskatintas, nutarė imtis to, prie ko širdis linksta labiausiai. Savo sėkmės istorijomis bei  ateities vizijomis taip pat dalijosi ir renginio dalyviai.

Anelė Raugienė ir Olivija Saranienė, projekto „Lyderių laikas 3“ savivaldybių kuratorės, pristatė projekto idėją, galimybes, eigą ir artimiausiu metu planuojamus darbus bei veiklas.  Kvietė susitikimo dalyvius teikti paraiškas dalyvauti švietimo lyderystės magistrantūros studijų programoje. Projekto tyrėjų komandos vadovė dr. Jūratė Valuckienė supažindino su tyrėjų komanda, įvardijo tyrėjų vaidmenį projekte, aptarė būsimus tyrimus ir savivaldybių mokyklų dalyvavimo juose svarbą ir tvarką.

,,Lyderių laikas 3“ Plungės rajono projekto kūrybinės komandos vadovė Laima Galvanauskienė, Plungės suaugusiųjų švietimo centro direktoriaus pavaduotoja metodinei veiklai, pristatė savivaldybės kūrybinę komandą, kuri inicijuos ir įgyvendins pokyčius savivaldybės teritorijoje esančiose švietimo įstaigose. Ją sudaro net 16 narių: Danguolė Alčauskienė, Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Algimantas Budrys, Plungės „Saulės“ gimnazijos direktorius, Loreta Čiuželienė, Plungės lopšelio-darželio „Pasaka“  direktoriaus pavaduotoja, Violeta Einikienė, Plungės lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorė, Sandra Jankauskienė, Plungės Senamiesčio mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Jūratė Karalienė, Plungės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė, Rita Mačerauskienė, Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Asta Plataunienė, Platelių universalaus daugiafunkcio centro direktorė, Vida Mylimienė, Plungės suaugusiųjų švietimo centro vyr. specialistė metodinei veiklai, Rigonda Pereverzeva, Plungės technologijų ir verslo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Vaida Silkauskienė, Plunges r. Alsėdžių lopšelio-darželio laikinai einanti direktoriaus pareigas, Rita Urniežienė, Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos direktorė, Dalia Stasikėlienė, Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Paulius Zakalskis, Plungės r. Šateikių pagrindinės mokyklos direktorius, Kristina Valienė, Plungės lopšelio-darželio „Rūtelė“ direktorė.

Akivaizdu, kad Plungės rajono „Lyderių laiko“ komanda nusiteikusi energingai imtis veiklų ir siekti rezultatyvių pokyčių.

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-26 09:53:28

Neformalusis švietimas Daugiau informacijos

 

 

NVŠ teikėjams
 

Tėvams
 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-04 16:41:20 

Valstybiniai brandos egzaminai, NMPP ir PUPP Daugiau informacijos

2022–2023 mokslo metų brandos egzaminų savivaldybės bazinė mokykla – Plungės „Saulės“ gimnazija

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. DE-934 paskirta brandos egzaminų Plungės rajono savivaldybės bazinė mokykla.

Kaip ir pernai, ja tapo Plungės „Saulės“ gimnazija (Birutės g. 25B, LT-90112 Plungė, tel.: (8 448) 71 582, 8 645 75 084, el. p. plusaugim@gmail.com).

Bazinė mokykla – mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

Eksternai iki 2022 m. lapkričio 24 d. prašymus laikyti egzaminus gali teikti bazinės mokyklos vadovui, o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pagrindinės sesijos metu. Kandidatai einamaisiais metais be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip šešių dalykų brandos egzaminus ir brandos darbą.

Pasibaigus prašymų teikimo laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, prašymus teikti Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinės sesijos metu.

Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
  2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
  3. užsienio kvalifikacijų atveju, – bent vieną iš 3.1-3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

3.1. švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;

3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises, bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

  1. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);
  2. kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus (už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą po 14,48 euro).   

Visa naujausia informacija apie egzaminus pateikiama interneto svetainėje www.nsa.smm.lt. Šiais klausimais galima pasikonsultuoti ir Plungės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriuje, tel.: (8 448) 73 156, 8 686 99 396 arba el. p. vitalija.pociute@plunge.lt.

 

 

Olimpiados, konkursai Daugiau informacijos

 

Paskutinis atnaujinimas: 2023-03-09 11:23:34
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.