Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija – tai korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. DE-60 „Dėl norminių teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo Plungės rajono savivaldybės administracijoje tvarkos“

Informacijos apie pažeidimus Plungės rajono savivaldybės administracijoje teikimo tvarkos aprašas (patvirtintas Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. DE-917)

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. DE-1496 „Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos etikos kodekso patvirtinimo“

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atžvilgiu vykdytos lobistinės veiklos deklaravimo ir deklaravimo kontrolės Plungės rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas, patvirtintas Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-08-23 įsakymu Nr. DE-860

Korupcijos prevencija More information

Korupcijos prevencija – tai korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai yra šie:

1) atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti;
2) atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo;
3) užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos reguliavimą;
4) teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą;
5) įtraukti į korupcijos prevenciją gyventojus, visuomenines organizacijas;
6) skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą.

Korupcijos prevencijos priemonės:

1) korupcijos rizikos analizė;
2) kovos su korupcija programos;
3) teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas;
4) informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pateikimas;
5) informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams;
6) visuomenės švietimas ir informavimas;
7) nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas;
8) kitos įstatymų nustatytos korupcijos prevencijos priemonės.

Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją įgyvendinančios įstaigos:

Vyriausybė, www.lrv.lt;
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, www.vtek.lt;
Specialiųjų tyrimų tarnyba, www.stt.lt;
Kitos valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinės įstaigos.

Informacijos apie asmenį surinkimas More information

Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. DE-12 „Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių pareigybių, dėl kurių privaloma kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti arba einantį asmenį pateikimo, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Plungės rajono savivaldybės mero 2022 m. sausio 13 d. potvarkis Nr. PE-1 „Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos, Plungės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, Plungės rajono savivaldybės įsteigtų biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų, kurių bent vienas iš steigėjų, dalininkų yra savivaldybė, pareigybių, dėl kurių privaloma kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti arba einantį asmenį pateikimo, sąrašo patvirtinimo”

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. DE-12 „Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių pareigybių, dėl kurių privaloma kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti arba einantį asmenį pateikimo, sąrašų patvirtinimo”

Praneškite apie korupciją More information

Plungės rajono savivaldybės administracija ragina savivaldybės administracijos bei Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų darbuotojus ir kitus asmenis pranešti apie galimus korupcinius, darbo drausmės, vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus Savivaldybės administracijoje bei Savivaldybei pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

Korupcija – tai bet kokie valstybės tarnautojo ar kito pareigūno naudojimasis savo oficialia padėtimi, siekiant neteisėtų asmeninių tikslų gauti bet kokią naudą sau ir kitiems.
Nebūkite abejingi!!!
Pranešėjų konfidencialumas ir anonimiškumas garantuojamas, o pateikta informacija vertinama laikantis teisingumo, sąžiningumo ir skaidrumo principų.

Jei esi valstybės tarnautojas (ar jam prilygintas asmuo) ir susidūrei su korupcija, turi žinoti  >>>

Kontaktiniai duomenys:

Savivaldybės pasitikėjimo telefonas – (8 448) 50842

Asmenys, atsakingi už Teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą, Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, Korupcijos prevencijos programų ir planų rengimą, Antikorupcinį visuomenės švietimą ir informavimą, Antikorupcinės aplinkos kūrimą Plungės rajono savivaldybei pavaldžiose įmonėse ir  įstaigose

Plungės rajono savivaldybės įmonės, biudžetinės, viešosios įstaigos, bendrovės kurių savininkė ar dalininkė yra savivaldybė

Asmenys, atsakingi už Teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą, Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, Korupcijos prevencijos programų ir planų rengimą, Antikorupcinį visuomenės švietimą ir informavimą, Antikorupcinės aplinkos kūrimą Plungės rajono savivaldybės valdomose įmonėse

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBA  >>

Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas.

Dovanų politika More information

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 13 straipsnyje yra numatyti dovanų ar paslaugų priėmimo apribojimai, kur nurodyta, kad deklaruojantis asmuo ar jam artimas asmuo negali priimti dovanų ar paslaugų, jeigu tai susiję su deklaruojančio asmens tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis. Minėtas apribojimas netaikomas dėl ne didesnės negu 150 eurų vertės dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su deklaruojančio asmens tarnybinėmis pareigomis, taip pat dėl reprezentacijai skirtų dovanų su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika arba kai paslaugomis yra naudojamasi tarnybiniais tikslais. Kai nurodytos dovanos vertė viršija 150 eurų, ši dovana yra laikoma valstybės ar savivaldybės nuosavybe. Tokia dovana įvertinama ir saugoma institucijos ar įstaigos vadovo nustatyta tvarka.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija rekomendacinėse gairėse dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimo yra  išaiškinusi, kad  situacijos, kai deklaruojančiam asmeniui siūloma dovana, būna labai skirtingos, todėl kiekvienu atveju, prieš dovaną priimant ar jos atsisakant, reikia įvertinti konkrečią situaciją ir visas su ja susijusias aplinkybes. Net vieta ir laikas gali būti svarbūs veiksniai, lemiantys, jog dovanos reikėtų atsisakyti.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) rekomenduoja, kad, prieš priimdamas(-a) dovaną, deklaruojantis asmuo kaskart užduotų sau šiuos klausimus:

Jei deklaruojančiam asmeniui kyla abejonių, ar jis (ji) gali priimti dovaną, visada geriau mandagiai padėkoti dovanotojui ir atsisakyti.

VTEK atkreipia dėmesį, kad spręsdami, ar priimti dovanas ar paslaugas, itin atsargiai turėtų elgtis asmenys, kuriems lobistine veikla siekiama daryti įtaką, taip pat deklaruojantys asmenys arba viešojo sektoriaus institucijos, įstaigos, kurių funkcijos ir (ar) veikla yra susijusios su:

Plungės rajono savivaldybės dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Šios sritys itin jautrios ir visuomenė tikisi, kad jose dirbantys asmenys laikosi aukščiausių moralės reikalavimų ir elgiasi taip, kad nė nekiltų abejonių jų priimamais sprendimais. Priimdamas dovaną toks asmuo gali net sudaryti korupcinės veiklos įspūdį.

Daugiau rasite ČIA.

Antikorupcijos komisija More information

Antikorupcijos komisija yra sudaroma Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikotarpiui Savivaldybės tarybos sprendimu. Komisija sudaroma laikantis proporcinio Savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo

Komisijos tikslas – pagal kompetenciją koordinuoti Plungės rajono savivaldybės politikos įgyvendinimą korupcijos prevencijos srityje, išskirti prioritetines prevencijos ir kontrolės kryptis, nuosekliai įgyvendinant priemones, didinančias korupcijos prevencijos veiksmingumą.

Komisijos uždaviniai yra:

Antikorupcijos komisijos sudėtis ir darbo dokumentai >>>

Korupcijos rizikos analizė More information

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 6 dalimi korupcijos rizikos analizė suprantama kaip korupcijos rizikos ir jos veiksnių tam tikroje valstybės ar savivaldybės veiklos srityje ar procese, apimančiame vieno ar kelių viešojo sektoriaus subjektų veiklos sritis, nustatymas ir nagrinėjimas antikorupciniu požiūriu.

Korupcijos rizikos analizę teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT).

Atliktos korupcijos rizikos analizės:

2022-07-04 Nr. 4-01-5558 Dėl korupcijos rizikos analizės išvados Aplinkos apsaugos agentūros, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie aplinkos ministerijos bei Akmenės, Kelmės, Plungės ir Telšių rajonų savivaldybių veikloje rekomendacijų įgyvendinimas Plungės rajono savivaldybės administracijoje

Pateiktų pasiūlymų įgyvendinimas

Pateiktos pastabos

Pasiūlymai atsižvelgiant į pateiktas pastabas

Duomenys apie pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimą

Specialiųjų tyrimų tarnybos vertinimas

1.    Kritinės antikorupcinės pastabos

Telšių ir Plungės rajonų savivaldybių administracijoms, užtikrinti gaunamos / priimamos paramos teisėtumą ir atitikimą įstatymų nuostatoms, sukuriant teisine ekspertize pagrįstą paramos gavimo / priėmimo sutarčių, bendradarbiavimo memorandumų ar kitų dokumentų, kontrolės mechanizmą.

 

ATSIŽVELGTA

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2022-09-30 pasirašė įsakymą Nr. DE-1000, kuriame nurodyta, kad:

1. Plungės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) veiksmai, susiję su gaunama (priimama) parama atitiktų paramos gavimą numatančias teisinio reguliavimo nuostatas, taip pat Administracija, gaudama (priimdama) paramą, neįsipareigotų veikti paramos davėjo naudai bei nesiektų gauti finansinę paramą kitais, nei teisės aktuose numatyta būdais ir pagrindais, pasinaudodama turima sprendimų priėmimo diskrecija;

2. Administracijos gaunamos (priimamos) paramos sutartyse, bendradarbiavimo memorandumuose ir kituose dokumentuose dėl paramos gavimo (priėmimo) nebūtų Administracijos įsipareigojimų paramos davėjui, kurie prieštarautų Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintiems lygiateisiškumo ir objektyvumo principams;

3. Administracija, gaudama (priimdama) paramą, neįsipareigotų paramos davėjui sudaryti palankias mokestines sąlygas bei nesudarytų kitų išskirtinai palankesnių sąlygų vystyti paramos davėjo projektus;

4. Administracija gaunamos (priimamos) paramos sutarčių, bendradarbiavimo memorandumų ir kitų dokumentų dėl paramos gavimo (priėmimo) projektus derina su Juridinio ir personalo administravimo skyriaus teisininkais bei už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingu darbuotoju;

5. Administracijai pavaldžių ar jos kontroliuojamų įstaigų, įmonių, organizacijų vadovams savo vadovaujamose įstaigose užtikrinti gaunamos (priimamos) paramos teisėtumą ir atitikimą įstatymų nuostatoms, sukuriant teisine ekspertize pagrįstą paramos gavimo (priėmimo) sutarčių, bendradarbiavimo memorandumų ar kitų dokumentų, kontrolės mechanizmą

 

Pagal kompetenciją, teisinėmis ir / ar organizacinėmis priemonėmis užtikrinti savivaldybės vykdomųjų institucijų teikiamų išvadų atitikimą Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punkte numatytoms kompetencijoms.

ATSIŽVELGTA

Plungės rajono savivaldybės administracijoje dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos išvados dėl korupcijos rizikos analizės Plungės rajono savivaldybės veiklos srityse, kiek tai susiję su vėjo energetikos projektų plėtra, 2022-10-12 protokolu Nr. LK-258 nutarta: Plungės rajono savivaldybės administracija pagal kompetenciją, nurodytą Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV)  poveikio aplinkai vertinimo ( toliau – PAV)  įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punkte, nagrinėja ir vertina PAV dokumentus, teikia išvadas dėl PŪV PAV poveikio aplinkai atsižvelgdama į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentus.

 

 

 

Aptarnaujamų asmenų ir darbuotojų nuomonių, kokybės užtikrinimo apklausos More information

Plungės rajono savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių įstaigų, įmonių darbuotojų tolerancijos korupcija apklausa

Informacija ruošiama…..

 

Aptarnaujamų asmenų apklausos:

Informacija ruošiama…..

Privatūs interesai More information

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas nustato, kad elektroninėmis priemonėmis privačių interesų deklaraciją turi pateikti šie asmenys (2 straipsnio 5 dalis ir 4 straipsnio 3 dalis), laikytini deklaruojančiais asmenimis:

Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą:

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. DE-918 „Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo”

Plungės rajono savivaldybės mero 2020 m. gruodžio 2 d. potvarkis Nr. PE-11 „Dėl pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo”

Asmuo, paskirtas vykdyti Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę, interesų konfliktų prevenciją, asmenų konsultavimą privačių interesų deklaravimo klausimais:

Plungės rajono savivaldybės administracijoje už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis, tel.  (8448) 73155, el. p. gintautas.rimeikis@plunge.lt

Pridedama. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. DE-343 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūros ir kontrolės“

Teisės aktai reglamentuojantys privačių interesų deklaracijų teikimo ir pildymo tvarką:

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas 

Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklės 

Privačių interesų deklaracijas rasite ČIA.

Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos duomenų išrašai ČIA

Savivaldybėje dirbančių politikų ir administracijos darbuotojų, užimančių vadovaujančias pareigas, viešų ir privačių interesų, turto deklaracijos >

Nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos narių viešų ir privačių interesų deklaracijos >

Komandiruotės More information

Informaciją apie komandiruotes rasite ČIA.

Antikorupcinis švietimas ir visuomenės informavimas More information

Skaidrumas – visų mūsų rankose!

Video paskaitos STT Youtube kanale:

Antikorupcinės aplinkos kūrimas https://www.youtube.com/watch?v=0JoR-K0rxcM

Viešieji pirkimai https://www.youtube.com/watch?v=Yb2fO4HQLig

Daugiau informacijos antikorupcinio švietimo tema – https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/4934

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos  parengta ir atnaujinta, nemokama e.mokymo platforma – https://emokymai.stt.lt/ 

STT parengtas Antikorupcinės aplinkos viešajame sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadovas –  https://www.stt.lt/data/public/uploads/2019/11/aav_viesajam_2018_09_05_viesinimui_pdf_2_lt.pdf

STT parengtas Antikorupcijos vadovas verslui – https://www.stt.lt/data/public/uploads/2019/11/8_3606_stt_antikorupcinis_vadovas_lt_210x295_web_2v.pdf

 

 

Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai More information

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 23 straipsniu, viešojo sektoriaus subjektai savo interneto svetainėje viešina nuasmenintą informaciją apie per paskutinius trejus metus jų nustatytus savo interneto svetainėje viešina nuasmenintą informaciją apie per paskutinius trejus metus jų nustatytus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, jų pobūdį, skaičių, atliktus veiksmus juos tiriant ir taikytas teisinio poveikio ar kitas priemones, skirtas tokių pažeidimų padariniams pašalinti ir užkirsti kelią tokiems pažeidimams ateityje.

Plungės rajono savivaldybė per paskutinius trejus metus nėra nustačiusi korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų.

 

Savivaldybės pasitikėjimo telefonas – (8 448) 50842, elektroninio pašto adresas – pranesk@plunge.lt;

Lietuvos Respublikos prokuratūra, tiesioginis el. paštas  praneseju.apsauga@prokuraturos.lt

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, „Pranešk STT“ linija visą parą:

Plungės rajono savivaldybės administracijoje už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis, tel.  (8 448) 73155, el.p. gintautas.rimeikis@plunge.lt

Teisės aktai:

 

Paskutinis atnaujinimas: 2024-02-22 09:12:05
This site is registered on wpml.org as a development site.