Korupcijos prevencija

Praneškite apie korupciją

Phone

Savivaldybės pasitikėjimo
telefonas

(8 448) 50842

Korupcijos prevencija Daugiau informacijos

Korupcijos prevencija – tai korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai yra šie:

1) atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti;
2) atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo;
3) užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos reguliavimą;
4) teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą;
5) įtraukti į korupcijos prevenciją gyventojus, visuomenines organizacijas;
6) skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą.

Korupcijos prevencijos priemonės:

1) korupcijos rizikos analizė;
2) kovos su korupcija programos;
3) teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas;
4) informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pateikimas;
5) informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams;
6) visuomenės švietimas ir informavimas;
7) nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas;
8) kitos įstatymų nustatytos korupcijos prevencijos priemonės.

Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją įgyvendinančios įstaigos:

Vyriausybė, www.lrv.lt;
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, www.vtek.lt;
Specialiųjų tyrimų tarnyba, www.stt.lt;
Kitos valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinės įstaigos.

Plungės rajono savivaldybės administracijos etikos kodeksas Daugiau informacijos

Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. DE-12 „Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių pareigybių, dėl kurių privaloma kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti arba einantį asmenį pateikimo, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

Plungės rajono savivaldybės mero 2022 m. sausio 13 d. potvarkis Nr. PE-1 „Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos, Plungės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, Plungės rajono savivaldybės įsteigtų biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų, kurių bent vienas iš steigėjų, dalininkų yra savivaldybė, pareigybių, dėl kurių privaloma kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti arba einantį asmenį pateikimo, sąrašo patvirtinimo“

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. DE-12 „Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių pareigybių, dėl kurių privaloma kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti arba einantį asmenį pateikimo, sąrašų patvirtinimo“

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. DE-1496 „Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos etikos kodekso patvirtinimo“

 

Praneškite apie korupciją Daugiau informacijos

Plungės rajono savivaldybės administracija ragina savivaldybės administracijos bei Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų darbuotojus ir kitus asmenis pranešti apie galimus korupcinius, darbo drausmės, vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus Savivaldybės administracijoje bei Savivaldybei pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

Korupcija – tai bet kokie valstybės tarnautojo ar kito pareigūno naudojimasis savo oficialia padėtimi, siekiant neteisėtų asmeninių tikslų gauti bet kokią naudą sau ir kitiems.
Nebūkite abejingi!!!
Pranešėjų konfidencialumas ir anonimiškumas garantuojamas, o pateikta informacija vertinama laikantis teisingumo, sąžiningumo ir skaidrumo principų.

Jei esi valstybės tarnautojas (ar jam prilygintas asmuo) ir susidūrei su korupcija, turi žinoti  >>>

Kontaktiniai duomenys:

Savivaldybės pasitikėjimo telefonas – (8 448) 50842

Antikorupcijos komisija

Asmenys, atsakingi už Teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą, Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, Korupcijos prevencijos programų ir planų rengimą, Antikorupcinį visuomenės švietimą ir informavimą, Antikorupcinės aplinkos kūrimą Plungės rajono savivaldybei pavaldžiose įmonėse ir  įstaigose

Plungės rajono savivaldybės įmonės, biudžetinės, viešosios įstaigos, bendrovės kurių savininkė ar dalininkė yra savivaldybė

Asmenys, atsakingi už Teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą, Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, Korupcijos prevencijos programų ir planų rengimą, Antikorupcinį visuomenės švietimą ir informavimą, Antikorupcinės aplinkos kūrimą Plungės rajono savivaldybės valdomose įmonėse

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBA  >>

Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas.

Pranešėjų apsauga Daugiau informacijos

Aktualūs teisės aktai:

PRANEŠTI GALITE APIE PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE:

Informacijos apie pažeidimus Plungės rajono savivaldybės administracijoje teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie Plungės rajono savivaldybės administracijoje (toliau – Administracija) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Administracijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

Administracijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su Administracija sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos ir kt.).

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Administracijoje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimo formą.

Pranešimo apie pažeidimą forma

Konfidencialumo pasižadėjimas

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

DĖMESIO! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymas ar pranešimams pateikti siekiant apginti išskirtinius asmeninius interesus.

Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

 

Informaciją paruošė
Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Ilona Meškauskienė

Tel. +370 448 73126, ilona.meskauskiene@plunge.lt

 
 

Korupcijos prevencijos programos Daugiau informacijos

Programos, planai:

Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2022–2023 metų programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas (patvirtintas Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T1-45)

Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2019–2021 metų programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas (patvirtintas Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T1-218)

Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016-2018 metų programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas  (pakeistas Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 dienos sprendimu Nr. T1-187)

Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016-2018 metų programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas (patvirtintas Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 dienos sprendimu Nr. T1-128)

Ataskaitos:

Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2019-2021 metų programos įgyvendinimo ataskaita

Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2016-2018 metų programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita

Plungės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos veiklos ataskaita (veiklos laikotarpis 2016-01-01 – 2016-12-31)

Apklausos apie Plungės rajono savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų kokybę rezultatai (2017 m. gruodis)

 

Daugiau informacijos senoje svetainėje >>

 

Paskutinis atnaujinimas: 2022-05-19 14:15:05
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.