Teisės aktų projektai

Savivaldybės teisės aktų projektai >>

2022 m. balandis Daugiau informacijos

SPR-87. Dėl atstovų delegavimo į viešosios įstaigos Plungės rajono greitosios medicinos pagalbos stebėtojų tarybą.

SPR-88. Dėl sutikimo perimti ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

SPR-89. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-40 „Dėl leidimo perduoti Savivaldybės turtą valdyti patikėjimo teise“ pakeitimo.

SPR-90. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T1-175 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo. Priedas

SPR-91. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-259 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

SPR-92. Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių darbo vasaros metu.

SPR-93. Dėl mokesčių lengvatų uždarajai akcinei bendrovei „Litspringas“, įsteigusiai naujas darbo vietas, suteikimo.

SPR-94. Dėl pritarimo valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir Plungės rajono savivaldybės papildomam susitarimui Nr. 2 prie 2018 m. lapkričio 7 d. bendradarbiavimo sutarties Nr. S-913 / A1-53.

SPR-95. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T1-180 „Dėl sporto šakų, kultivuojamų Plungės sporto ir rekreacijos centre, patvirtinimo“ pakeitimo.

SPR-96. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr.T1-344 „Dėl sutikimo perimti ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo.

SPR-97. Dėl skolų Savivaldybės įmonei „Plungės būstas“ pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo. Priedas

SPR-98. Dėl rūsio patalpos suteikimo panaudos teise Plungės rajono neįgaliųjų draugijai.

SPR-99. Dėl leidimo perduoti Savivaldybės turtą valdyti patikėjimo teise.

SPR-100. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties pratęsimo.

SPR-101. Dėl negyvenamos patalpos suteikimo panaudos teise Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui.

SPR-102. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-272 „Dėl Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimoPriedas.

SPR-103. Dėl Plungės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų rėmimo konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo.

SPR-104. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-329 „Dėl Plungės rajono savivaldybės apdovanojimų“ pakeitimo.

SPR-105. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-99 „Dėl Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų Plungės rajono savivaldybėje suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.

SPR-106. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties formai ir įgaliojimo sutartis pasirašyti.

SPR-107. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-328 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų, Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro pedagoginių pareigybių ir nepedagoginių pareigybių, finansuojamų iš mokymo lėšų, didžiausio leistino skaičiaus 2021-2022 mokslo metams patvirtinimo“ pakeitimo. Priedas

SPR-108. Dėl pataisos koeficientų, rodančių būsto būklę (nusidėvėjimą), Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčiams apskaičiuoti nustatymo.

SPR-109. Dėl Plungės rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo.

SPR-110. Dėl Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinį ugdymą vykdančių įstaigų, formalųjį švietimą papildančių įstaigų bei Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro pedagoginių pareigybių ir nepedagoginių pareigybių, finansuojamų iš mokymo lėšų, ir etatų normatyvų patvirtinimo

SPR-112. Dėl pritarimo Plungės miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos I alternatyvai. Bendrieji sprendiniai. Aiškinamasis raštas. Antikorupcinio vertinimo pažyma.

SPR-113. Dėl Plungės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

SPR-114. Dėl Plungės miesto istorinio centro pastatų fasadų tvarkymo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

SPR-116. Dėl viešųjų įstaigų 2021 metų pelno (nuostolių) paskirstymo ir finansinių ataskaitų patvirtinimo. Plungės atviro jaunimo centras (aiškinamasis raštas ir finansinių ataskaitų rinkinys). Plungės rajono savivaldybės ligoninė (aiškinamasis raštas ir finansinių ataskaitų rinkiniai: 1 priedas, 2 priedas).

SPR-117. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu naudoti bei jo nurašymo.

SPR-118. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T1-81 „Dėl Plungės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių (be pareigybių, finansuojamų iš ugdymo reikmėms finansuoti lėšų) skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo.

SPR-119. Dėl pritarimo Savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, uždarųjų akcinių bendrovių 2021 metų veiklos ataskaitoms. (1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas)

SPR-120. Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo. Priedas

SPR-121. Dėl pritarimo Plungės miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos II alternatyvai. Bendrieji sprendiniai. Aiškinamasis raštas. Antikorupcinio vertinimo pažyma.

SPR-122. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-259 ir jį keitusio 2021 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T1-205 pakeitimo bei Plungės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių vietinės reikšmės gatvių ir kelių perdavimo Plungės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. 1 priedas, 2 priedas.

SPR-123. Dėl pritarimo projektui „Valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas Plungės rajone“ ir lėšų skyrimo. Priedas

SPR-124. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo. 1 priedas, 3 priedas, 5 priedas, 6 priedas, 9 priedas.

SPR-125. Dėl negyvenamosios patalpos suteikimo panaudos teise viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“.

SPR-126. Dėl sutikimo perimti trumpalaikį materialųjį turtą Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

SPR-127. Dėl negyvenamos patalpos suteikimo panaudos teise Plungės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.

SPR-128. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-298 „Dėl patalpų suteikimo patikėjimo bei panaudos teise“ pakeitimo.

SPR-129. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-248 „Dėl pritarimo sudaryti keleivių vežimo sutartį su UAB „Plungės autobusų parkas“ ir  nemokamo keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais“ pakeitimo. Priedas

SPR-130. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo. 1 programa, 2 programa, 6 programa, 7 programa, 8 programa.

SPR-131. Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos karinės agresijos, apgyvendinimo

 

2022 m. kovas Daugiau informacijos

SPR-39. Dėl sutikimo pratęsti Plungės rajono savivaldybės turto patikėjimo sutartį, sudarytą su A. Klišonio komercine firma „Inesa“.

SPR-41. Dėl Plungės rajono savivaldybės infrastruktūros objektų, įgyvendinamų Savivaldybės ir fizinių bei juridinių asmenų jungtinės veiklos pagrindu, sąrašo patvirtinimo.

SPR-42. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 2021 metų stebėsenos ataskaitai.

SPR-43. Dėl turto patikėjimo sutarčių pratęsimo.

SPR-44. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-97 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

SPR-45. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-97 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

SPR-46. Dėl pritarimo teikti projektą „Elektromobilio įsigijimas“ ir lėšų skyrimo.

SPR-47. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-325 „Dėl 2022–2023 mokslo metų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose patvirtinimo“ pakeitimo. Priedas.

SPR-48. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T1-283 „Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

SPR-49. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-282 „Dėl Mokinių priėmimo į Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

SPR-50. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties pratęsimo.

SPR-51. Dėl 2022–2025 metų Plungės rajono savivaldybės prioritetinių vietinės reikšmės kelių (gatvių) tvarkymo sąrašo patvirtinimo.

SPR-52. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-108 ,,Dėl pritarimo dalyvauti, steigiant asociaciją Plungės miesto vietos veiklos grupę, bei jos veikloje“ pakeitimo. Priedas.

SPR-53. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl pritarimo projektui „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Plungės mieste“ ir finansavimo skyrimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo. Priedai: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos raštas, UAB „Plungės vandenys” raštas, UAB „Plungės vandenys” valdybos posėdžio protokolas, UAB „Plungės vandenys” raštas.

SPR-54. Dėl pritarimo projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“ vykdymo partnerystės sutarčiai.

SPR-55. Dėl pritarimo dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje partnerio teisėmis.

SPR-56. Dėl pavedimo Plungės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai.

SPR-57. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T1-201 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

SPR-58. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-243 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Kultūros ir meno tarybos patvirtinimo“ pakeitimo.

SPR-59. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai ir įgaliojimo ją pasirašyti.

SPR-60. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-240 „Dėl Plungės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pripažinimo netekusiais galios.

SPR-61. Dėl įgaliojimo dalyvauti VšĮ Plungės rajono greitosios medicinos pagalbos dalininkų susirinkime.

SPR-62. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-52 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

SPR-63. Dėl Krasnogorsko (Rusijos Federacija) ir Plungės (Lietuvos Respublika) miestų susigiminiavimo sutarties ir atnaujintos partnerystės sutarties nutraukimo. Priedai: Sutartis su Krasnogorsku, Tarybos sprendimas dėl sutarties patvirtinimo, Sutarties su Krasnogorsku atnaujinimas, Komisijos ryšiams su užsieniu posėdžio protokolo išrašas,

SPR-64. Dėl pritarimo ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų vartojimo skatinimui ugdymo įstaigose.

SPR-65. Dėl leidimo perduoti Savivaldybės turtą valdyti patikėjimo teise.

SPR-66. Dėl atstovų delegavimo į viešosios įstaigos „Plungės futbolas“ valdybą.

SPR-67. Dėl pritarimo prisidėti prie Plungės miesto Telšių gatvės rekonstravimo darbų finansavimo.

SPR-68. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-1 „Dėl Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

SPR-69. Dėl Plungės rajono savivaldybės mero ir Savivaldybės tarybos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Priedas – Plungės rajono savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos 2021 metų veiklos ataskaita.

SPR-70. Dėl Plungės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių (be pareigybių, finansuojamų iš ugdymo reikmėms finansuoti lėšų) skaičiaus patvirtinimo.

SPR-71. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-328 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų, Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro pedagoginių pareigybių ir nepedagoginių pareigybių, finansuojamų iš mokymo lėšų, didžiausio leistino skaičiaus 2021-2022 mokslo metams patvirtinimo“ pakeitimo. Priedas.

SPR-72. Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo. Priedas – Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2021 metų veiklos ataskaita.

SPR-73. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-305 ,,Dėl Integralios pagalbos paslaugų teikimo asmenims namuose tvarkos aprašo ir dienos socialinės globos paslaugų asmenims teikimo namuose kainos patvirtinimo“ pakeitimo.

SPR-74. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Priedai.

SPR-75. Dėl Socialinės priežiūros – palydėjimo paslaugos jaunuoliams – teikimo Plungės socialinių paslaugų centre tvarkos aprašo ir palydimosios paslaugos jaunuoliams kainos patvirtinimo.

SPR-76. Dėl Komisijos siūlymams dėl Plungės garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėti sudarymo ir Siūlymams dėl Plungės garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėti komisijos nuostatų patvirtinimo.

SPR-77. Dėl Plungės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

SPR-78. Dėl Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2022–2023 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo.

SPR-80. Dėl viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės Stebėtojų tarybos sudarymo.

SPR-81. Dėl užsieniečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ugdymo išlyginamųjų klasių ir (ar) išlyginamųjų mobilių grupių steigimo.

SPR-82. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Priedai: 01 programos asignavimų suvestinė, 02 programos asignavimų suvestinė, 04 programos asignavimų suvestinė, 07 programos asignavimų suvestinė, 08 programos asignavimų suvestinė.

SPR-83. Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos Plungės rajono savivaldybei 2022 m. skirtų lėšų paskirstymo. Priedas.

SPR-84. Dėl Plungės rajono savivaldybės trūkstamų specialistų sąrašo patvirtinimo.

SPR-85. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-48 „Dėl Vienkartinių, tikslinių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

SPR-86. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-123 „Dėl leidimo išnuomoti patalpas“ pakeitimo. Priedai: Plungės kultūros centro raštas, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto nuotolinio posėdžio protokolas.

 

2022 m. sausis Daugiau informacijos

 1. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos ataskaitai.
 2. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T1-175 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų kainų patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.
 3. Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo.
 4. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr.T1-255 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr.T1-122 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Mokslo rėmimo programos lėšų skirstymo komisijos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo.
 5. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 metų darbo plano patvirtinimo.
 6. Dėl viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės Gydymo ir Slaugos tarybų patvirtinimo. Priedas
 7. Dėl ilgalaikės paskolos paėmimo ir panaudojimo. 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas
 8. Dėl leidimo išnuomoti negyvenamąsias patalpas
 9. Dėl leidimo išnuomoti negyvenamąsias patalpas
 10. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T1-134 „Dėl pritarimo teikti  projektą „Plungės rajono savivaldybės gatvių apšvietimo modernizavimas“ ir lėšų skyrimo“ pakeitimo
 11. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu ir netinkamu naudoti bei jo nurašymo
 12. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T1-285 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Švietimo tarybos patvirtinimo“ pakeitimo
 13. Dėl Specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios Savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 14. Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022 metų Užimtumo didinimo programos patvirtinimo
 15. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-248 „Dėl pritarimo sudaryti keleivių vežimo sutartį su UAB „Plungės autobusų parkas“ ir nemokamo keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais“ pakeitimo. 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas.
 16. Dėl Plungės rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimo patvirtinimo
 17. Dėl atstovo delegavimo į Plungės sporto ir rekreacijos centro tarybą
 18. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priskaičiuoto mokesčio kompensavimo. Priedas
 19. Dėl Plungės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Priedas
 20. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-268 „Dėl Maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo mokesčio tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo. Priedas 
 21. Dėl pritarimo teikti investicijų projektus valstybės finansavimui gauti
 22. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-249 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
 23. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-345 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
 24. Dėl sutikimo perimti ilgalaikį materialųjį valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
 25. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2021 metų ataskaitai
 26. Dėl leidimo išnuomoti negyvenamąsias patalpas
 27. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-267 „Dėl Plungės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“ pakeitimo
 28. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo
 29. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T1-162 „Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
 30. Dėl bendradarbiavimo, įgyvendinant UAB „Vičiūnai ir partneriai“ naujos gamyklos statybos stambų investicijų projektą. Priedas
 31. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-319 „Dėl Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai  ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
 32. Dėl priemokų nustatymo Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir Administracijos direktoriaus pavaduotojui
 33. Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
 34. Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo. 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas
 35. Trūkstamų specialistų sąrašo sudarymo komisijos
 36. Dėl Trūkstamų specialistų pritraukimo į Plungės rajono savivaldybės viešąsias ir biudžetines įstaigas programos tvarkos aprašo patvirtinimo
 37. Dėl Plungės rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų viešų konkursų vadovų pareigoms eiti organizavimo nuostatų patvirtinimo
 38. Dėl Plungės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių plano patvirtinimo. 1 priedas, 2 priedas.

 

Teisės aktų projektų archyvas

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2022-05-24 11:52:39
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.