Priėmimas į ugdymo įstaigas

Pranešame, kad 2024 m. vasario 1 d. prasideda prašymų priimti mokytis Plungės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose 2024–2025 mokslo metais priėmimas.

Prašymai registruojami adresu https://www.registruok.lt/go.php/Registruoti727, telefonais: +370 614 90074, +370 640 55427 arba atvykus į Plungės rajono savivaldybę, o kaimiškosiose seniūnijose – atvykus į savo kaimo seniūniją

PRAŠYMŲ MOKYTIS PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TEIKIMO GRAFIKAS 2024-2025 MOKSLO METAMS

Tėvai pildo (koreguoja) prašymusSiunčiami pranešimai (kvietimai) dėl mokyklos lankymoTėvai tvirtina kvietimus (kreipiasi į mokyklas dėl sutarties sudarymo)
  Vasario 1 d. – gegužės 17 d.  Gegužės 27 d.  Gegužės 28 d. – birželio 10 d.
Į I–II g klases Plungės „Saulės“ gimnazijoje
Vasario 1 d. – gegužės 17 d.
Liepos 1 d.Liepos 2 d. – liepos 15 d.
Birželio 19 d. – liepos 3 d. (išskyrus į Plungės „Saulės“ gimnazijos I–II g klases)Liepos 8 d. (į laisvas vietas kviečiami mokiniai, gyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje)  Liepos 9 d. – liepos 22 d.
Liepos 29 d. – rugpjūčio 21 d.Rugpjūčio 23 d. (į likusias laisvas vietas gali būti kviečiami mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje)  Rugpjūčio 26 d. – rugpjūčio 31 d.

Į bendrojo ugdymo mokyklas pirmenybė teikiama ir priėmimas vykdomas pagal šiuos kriterijus:

 • toje mokykloje lankiusiems priešmokyklinio ugdymo grupę (priimant į pirmas klases), baigusiems pradinio ugdymo programą (priimant į penktas klases) ar pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (priimant į devintas klases);
 • gyvenantiems mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje arba kurių vieno iš tėvų (teisėto globėjo ar rūpintojo) ir paties vaiko deklaruotos gyvenamosios vietos laikas mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje yra dveji ir daugiau metų. Taip pat šis pirmumo kriterijus taikomas mokiniams, kurių vieno iš tėvų (teisėto globėjo ar rūpintojo) ir paties vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje naujai įsigytame būste ir gyvenamosios vietos deklaracija atlikta iki dviejų metų laikotarpio, nuo prašymo pateikimo datos ar išsinuomotame būste, kuriame nuolat gyvenama. Nuomos atveju nuomos sutartis turi būti užregistruota Registrų centre. Minėtais atvejais registruojant prašymą, pateikiama nuomos sutarties arba nuosavybės teisę įrodančių dokumentų kopijos.
 • našlaičiai bei vaikai, turintys globėjus ar rūpintojus;
 • asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į arčiausiai savo gyvenamosios vietos bendrojo ugdymo mokyklas, vykdančias bendrojo ugdymo programas ir jas pritaikančias šiems mokiniams;
 • vaikams, kurių broliai ir (ar) seserys (įbroliai ar įseserės) prašymo pateikimo metu jau mokosi ir tęs mokymąsi pagal pradinio ir (ar) pagrindinio ugdymo programą toje mokykloje.
 • vaikams, kurių tėvai dalyvauja Trūkstamų specialistų pritraukimo į Plungės rajono savivaldybės viešąsias ir biudžetines įstaigas programoje.

Pirmumo teisę suteikiančios aplinkybės yra lygiavertės. Iškilus ginčams dėl pirmumo suteikimo priimant į ugdymo įstaigą, pirmenybė suteikiama atsižvelgiant į prašymo padavimo datą ir laiką arba pirmumo kriterijų skaičių. Ši nuostata taip pat galioja, jei neįmanoma patenkinti visų prašymų pagal mokyklos aptarnaujamą teritoriją. 

Nepriimtiems mokytis dėl laisvų mokymosi vietų stokos ar kitų objektyvių priežasčių mokyklos aptarnavimo teritorijoje gyvenantiems mokiniams siūloma rinktis kitas artimiausias tą pačią bendrojo ugdymo programą vykdančias mokyklas, turinčias laisvų mokymosi vietų

Į Plungės rajono Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos Kadetų klases priėmimas vykdomas vadovaujantis Priėmimo į Gimnaziją tvarka ir Motyvacinio pokalbio vertinimu.

Į Plungės „Saulės“ gimnaziją mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį (I ir II gimnazijos klases) priimami mokiniai, iš visų mokomųjų dalykų 8 klasės (priimant į I gimnazijos klases) ir 9 klasės (priimant į II gimnazijos klases) baigimo pažymėjimuose turintys ne mažiau kaip 5 balų įvertinimą ir ne mažesnį kaip 6 balų visų mokomųjų dalykų įvertinimų vidurkį. 

PRAŠYMŲ UGDYTIS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRGRAMAS, TEIKIMO GRAFIKAS 2024-2025 MOKSLO METAMS

Tėvai pildo (koreguoja) prašymusSiunčiami pranešimai (kvietimai) dėl mokyklos lankymoTėvai tvirtina kvietimus (kreipiasi į mokyklas dėl sutarties sudarymo)
  Nuolat (visus metus)    Gegužės 31 d.  Birželio 3 d. – birželio 14 d.  
Liepos 8 d. (į likusias laisvas vietas)  Liepos 9 d. – liepos 22 d.
Rugpjūčio 26 d. (į likusias laisvas vietas)  Rugpjūčio 27 d. – rugpjūčio 31 d.

Vaikai priimami į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes pagal amžių. Vieta eilėje skiriama pagal nurodytą pirmumo teisę bei prašymo pateikimo datą, laiką.   

Pirmenybė priimant teikiama:

 • priešmokyklinio amžiaus vaikams, kurie jau lanko įstaigą, vykdančią ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas (pateikiamas tik rašytinis prašymas įstaigos direktoriui);
 • našlaičiams, globojamiems ir (ar) įvaikintiems vaikams;
 • vaikams, kurių brolis ar sesuo jau lanko (mokosi) toje pačioje įstaigoje;
 • vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) dirba toje įstaigoje;
 • vaikams, kurių tėvai dalyvauja Trūkstamų specialistų pritraukimo į Plungės rajono savivaldybės viešąsias ir biudžetines įstaigas programoje;
 • vaikams, kuriems Plungės rajono savivaldybės mero potvarkiu skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.

Pirmumo teisę suteikiančios aplinkybės yra lygiavertės. Iškilus ginčams dėl pirmumo suteikimo priimant į ugdymo įstaigą, pirmenybė suteikiama atsižvelgiant į prašymo padavimo datą ir (arba) pirmumo kriterijų skaičių. 

Paskutinis atnaujinimas: 2024-01-25 11:46:36
This site is registered on wpml.org as a development site.