Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Savivaldybės kontrolierė Danutė JARAŠIŪNIENĖ

Adresas: Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
Kabineto nr. 413
Tel. +370 448 73118, +370 686 69231
El. paštas kontrole@plunge

Pareigybės aprašymas

Gyventojai priimami trečiadieniais 9 – 12 val. be išankstinės registracijos

Savivaldybės kontrolierės pavaduotoja Laima JURGUTIENĖ

Adresas: Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
Kabineto nr. 411
Tel. +370 448 73135
El. paštas laima.jurgutiene@plunge.lt

Pareigybės aprašymas

Vyriausioji specialistė Nijolė GURČINĖ

Adresas: Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
Kabineto nr. 412
Tel. +370 448 73135
El. paštas nijole.gurcine@plunge.lt

Pareigybės aprašymas

Teisinė informacija More information

Veiklos sritys More information

Plungės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos sritis – išorės auditas ir kontrolė Plungės rajono savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose ir Savivaldybės valdomose įmonėse.

Tarnybos veiklos kryptys:

  • finansinis ir/ar teisėtumo auditas,
  • veiklos auditas,
  • išvados Tarybai,
  • asmenų prašymų, skundų nagrinėjimas,
  • bendradarbiavimas.

Finansinis ir teisėtumo auditas. Finansinio ir teisėtumo audito tikslas yra įvertinti audituojamo subjekto metinius finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir pareikšti nepriklausomą nuomonę, ar jie parodo tikrą ir teisingą vaizdą, AR yra parengti pagal taikomą finansinės atskaitomybės tvarką, taip pat įvertinti audituojamo subjekto lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams. Kiekvienais metais atliekamas Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo finansinis ir teisėtumo auditas.

Finansinis, atitikties auditas. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, prižiūrėdama, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai atlieka išorės finansinį, atitikties ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės valdomose įmonėse (Nauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  Nr. I-533 pakeitimo įstatymo XIV-1268 nuostata įsigaliojo nuo 2023 m. balandžio 1 d.).

Veiklos auditas. Veiklos audito tikslas yra įvertinti audituojamo subjekto veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu bei atskleisti veiklos tobulinimo galimybes. Veiklos audito pagrindiniai uždaviniai yra nustatyti audituojamo subjekto problemines veiklos sritis, skatinti gerinti savo veiklos rezultatus. Auditoriai audituojamam subjektui pateikia rekomendacijas, padedančias tobulinti veiklą: sutaupyti lėšų arba sumažinti išlaidas, gerinti veiklos kokybę, stiprinti valdymo, administracinius ir organizacinius procesus, ir kt.

Išvados Tarybai. Tarnyba Savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas:

  • dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už Savivaldybės valdomų įmonių imamas paskolas;
  • dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo ir pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų;
  • dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo.

Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimas. Tarnyba nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl Savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų.

Bendradarbiavimas. Tarnyba, įgyvendindama savo funkcijas, bendradarbiauja su daugeliu institucijų, vadovaujasi tarnybinės pagalbos principu, kuris reiškia, kad viešojo administravimo subjektai, rengdami administracinius sprendimus, prireikus teikia vienas kitam reikalingą informacinę ir kitokią pagalbą. Tarnyba bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės kontrole, yra Savivaldybių kontrolierių asociacijos valdybos narė. Tarnyba konstruktyviai bendradarbiauja su Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu.

Audito išvados, ataskaitos   Išvados Tarybai

 

Administracinė informacija More information

Nuostatai

Plungės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos nuostatai, patvirtinti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T1-133

Plungės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo apmokėjimo sistemos aprašas, patvirtintas Plungės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-11

Veiklos ataskaitos

2022 metų veiklos ataskaita, patvirtinta Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-70

Paskutinis atnaujinimas: 2024-03-27 14:12:02
This site is registered on wpml.org as a development site.