2021 – 2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programa

Projektas „Ugdymo priemonės mokykloms“ More information

Projektas „Ugdymo priemonės mokykloms“ Nr. 10-063-P-0001 yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšomis. 

Projektu siekiama gerinti švietimo paslaugų kokybę, aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas laboratorine įranga, priemonėmis ir kompiuterine įranga. 

Projekto įgyvendinimas – nuo 2024 m. gegužės 9 d. iki 2028 m. rugsėjo 30 d. 

Projekto biudžetas – 52 090 812,98 Eur. 

Projektas įgyvendinamas su 74 partneriais (savivaldybių administracijomis ir bendrojo ugdymo mokyklomis). 

Projekte numatytos veiklos: 

Siekiami stebėsenos rodikliai: 

Projekto tikslinė grupė: mokiniai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir kiti mokyklų darbuotojai, atsakingi už laboratorinę ir kompiuterinę įrangą. 

Informaciją teikia: 
Projekto vadovė Radvilė Masiulionienė, tel. +370 611 43 246, el. paštas radvile.masiulioniene@nsa.smm.lt 

 Projektas Nr. 10-063-P-0001 vykdomas pagal 2021-2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-01-03 “Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį”. 

 Europos sąjungos vėliava su užrašu "Bendrai finansuoja Europos sąjunga"

Projektas „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“ More information

2023-05-09  Projektas „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“

Projektas „Investicijos į ambulatorines slaugos paslaugas namuose, įsigyjant transporto priemonę ir įrangą Plungės rajono savivaldybėje“ More information

Projektas „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ More information

Europos socialinio fondo agentūra kartu su projekto parneriais, tarp kurių yra ir Plungės rajono savivaldybė įgyvendina projektą „Karjeros specialistų tinklo vystymas“. Šio projekto tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. Įgyvendinant projekto veiklas vystome karjeros specialistų tinklą ir siekiame užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs  ne mažiau kaip 380 karjeros specialistų.

Karjeros specialistai jau dirba  visose Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose  bei Plungės technologijų ir verslo mokykloje.

Projektas  įgyvendinamas  iki 2023 m. gruodžio 31 d.                                                                        

Projektui skiriama 9.998.172,97 eur. iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų.

#NextGenerationEU

 

Projektas „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ More information

Projektas „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“Bendrai finansuoja Europos sąjunga Logo

2023-10-18  Vykdomas projektas „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“

2023-06-14  Pradedamas projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ įgyvendinimas

2023-05-18  Prevencinės socialinės paslaugos

 

 

 

 

 

Projektas ,,Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas” More information

Projektas ,,Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas”, vizualasBendrai finansuoja Europos sąjunga Logo

2023-07-14  Pradedamas projekto „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas” įgyvendinimas

Projektas „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“ Nr. 07-018-P-0001 More information

2024-05-22  Startavo projektas „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“ Nr. 07-018-P-0001

2024-05-17  Savivaldybėje įsteigtas atvejo vadybininko etatas darbui su psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčiais asmenimis

Projektas „Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato - žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros reikmėms (III etapas)“ More information

Bendrai finansuoja Europos sąjunga Logo

2024-03-18  Pradedamas projekto „Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato – žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros reikmėms (III etapas)“ įgyvendinimas

Projektas „Plungės miesto vietos plėtros strategijos rengimas“ More information

Plungės miesto vietos veiklos grupė, logotipasBendrai finansuoja Europos sąjunga Logo

2023-07-21  Plungės miesto vietos veiklos grupė įgyvendina projektą „Plungės miesto vietos plėtros strategijos rengimas“

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ More information

Finansuoja Europos sąjunga LOGO

Projekto Nr. 10-011-P-0001

Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.
Projekto vertė 113 376 623,67 Eur

Finansavimo suma
 112 705 422,13 Eur

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:

 • mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
 • infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
 • mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;
 • konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;
 • projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Plungės rajono savivaldybė, kartu su Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazija, Senamiesčio mokykla, „Ryto“ pagrindine mokykla ir „Saulės“ gimnazija yra projekto partnerės ir įgyvendina šias pažangos plane numatytas veiklas:

 • Švietimo įstaigų vadovų pasidalytosios ir įgalinančios lyderystės kompetencijų ir įgūdžių tobulinimas;
 • Kokybišką ugdymą užtikrinančių sąlygų, skirtų specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, sukūrimas, pritaikant edukacines erdves, pagal mokinių individualius poreikius;
 • Mokinių įgūdžių lavinimas dailės, dizaino ir technologijų edukacinėse erdvėse;
 • Teatrinės kūrybos kompetencijų ugdymas ir integravimas ugdymo procese;
 • Mokytojų ir mokinių STEAM kompetencijų ugdymas, sudarant šiuolaikiškas mokymo(si) sąlygas;
 • Šiuolaikinių skaitmeninių technologijų diegimas ir įgalinimas ugdymo procese, plėtojant STEAM ugdymo procesą švietimo įstaigose.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas.

Siekiami rezultatai

 1. Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 2. Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 3. Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
 4. Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 5. Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2024-07-15 14:39:22
This site is registered on wpml.org as a development site.