Plungės miesto vietos veiklos grupė

Bendrai finansuoja Europos sąjunga Logo
Plungės miesto vietos veiklos grupė, logotipas

Apie mus More information

Plungės miesto VVG valdybos nariai
Eil. Nr. Vardas, Pavardė Atstovaujamas sektorius
Atstovaujama įstaiga, organizacija, sritis Kontaktai
1 Gražina Baužienė Plungės rajono savivaldybės atstovai Plungės rajono savivaldybės administracija grazina.bauziene@plunge.lt
2 Jūratė Garčinskaitė Plungės rajono savivaldybės administracija jurate.garcinskaite@plunge.lt
3 Tomas Jocys Plungės rajono savivaldybės administracija tomas.jocys@plunge.lt
4 Kristina Gelumbickienė Asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės atstovai Plungės rajono pramonininkų sąjunga info@plungesps.lt
5 Donatas Vitkus Plungės rajono pramonininkų sąjunga vit.donatas@gmail.com
6 Justinas Šimkus Plungės rajono pramonininkų sąjunga justinas@psaltis.lt
7 Birutė Andriuškaitė Bendruomeninės organizacijos ir (ar) kitos nevyriausybinės organizacijos atstovai Plungiškių draugija b.andriuskaite@gmail.com
8 Darius Bieliauskas Plungės „Rotary“ klubas darius@bieliauskas.lt
9 Vilius Rimkus NVO „Krantas“, Plungės jaunimo atstovas viliusrimkus361@gmail.com

Plungės miesto VVG nariai

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Atstovaujamas sektorius Atstovaujama įstaiga, organizacija, sritis Kontaktai
1 Aldona Danylienė   Plungės sergančiųjų cukriniu diabetu klubas, klubo pirmininkė  
2 Gintaras Domarkas   Plungės sporto klubas „Versmė”, klubo atstovas  
 
Plungės miesto vietos veiklos grupės veikla

2015 metų rugpjūčio 18 dieną įkurta asociacija Plungės miesto vietos veiklos grupė (VVG). Steigiamajame susirinkime, vykusiame 2015 m. liepos 10 d., Plungės miesto VVG pirmininku buvo išrinktas Plungės miesto seniūno pavaduotojas, laikinai einantis seniūno pareigas, Gintaras Domarkas, o nuo 2020 m. pirmininko pareigos patikėtos Gražinai Baužienei.

Šios asociacijos steigėjomis tapo Plungės rajono pramonininkų sąjunga, Plungiškių draugija ir Plungės rajono savivaldybė. Steigiamojo posėdžio metu ne tik išrinktas asociacijos pirmininkas, valdybos nariai, bet ir pasirašyta Plungės miesto VVG steigimo sutartis, patvirtinti įstatai.

Plungės miesto VVG sieks pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes, didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant  vietos bendruomenės, verslo ir vietos valdžios ryšius.

 
Priėmimo į Plungės miesto VVG tvarka:

 Nario stojamojo ir metinio mokesčių mokėjimo tvarka

Nario anketa

 

 

Asociacijos pirmininkė – Gražina Baužienė

Tel. 8 614 95587, el. p. grazina.bauziene@plunge.lt

Plungės miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategija More information

Parengta Plungės miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategija

Asociacija Plungės miesto vietos veiklos grupė, įgyvendindama ES lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. 11-001-T-0040 „Plungės miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategijos parengimas”,  parengė Plungės miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategijos projektą.

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas finansuojamas pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2022 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2022) 5742, 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva” 4.7 konkretų uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą” ir 4.9 konkretų uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą”.

Plungės miesto vietos veiklos grupės Plungės miesto 2023–2029 m. vietos plėtros strategijoje yra suformuluotas vienas tikslas ir du uždaviniai:

TIKSLAS – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir paskatinti integruotą bei įtraukią socialinę Plungės miesto vietos plėtrą, išnaudojant bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšių teikiamas galimybes.

Tikslo įgyvendinimas leis išnaudoti atlikus stiprybių ir silpnybių, galimybių ir grėsmių analizę nustatytas Plungės miesto stiprybes – pakankamai palankią demografinę situaciją, išplėtotą smulkų ir vidutinį verslą, platų viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų tinklą, tikslines gyventojų grupes vienijančių ir jiems pagalbą teikiančių organizacijų gausą, tokioms Plungės miesto silpnybėms sušvelninti, kaip sumažinti spartų socialinę riziką patiriančių šeimų ir socialiai pažeidžiamų asmenų skaičiaus augimą, tenkinti socialinių paslaugų į namus poreikį, prisidėti prie gyventojų ligotumo socialinei atskirčiai turinčiomis ligomis mažinimo, tenkinti vaikų ir jaunimo ugdymosi ir aktyvaus užimtumo poreikius. Tikslo įgyvendinimas leis išnaudoti ir galimybes: palankias sąlygas bendruomeninių ir socialinių verslų steigimuisi ir plėtrai, skaitmeninių technologijų ir inovacijų teikiamas galimybes socialinių paslaugų prieinamumui didinti ir jų kokybei gerinti, aktyvėjantį tarpinstitucinį bendradarbiavimą, išliekančią paramą NVO verslumui skatinti ir veiklai plėtoti. Ypač svarbus įvairių institucijų bendradarbiavimas vietos lygmeniu, kuris skatins sprendžiant socialines problemas sparčiau diegti technologines ir socialines inovacijas, gauti reikiamų žinių ir informacijos bei šitaip spręsti dėl augančio asmenų, gaunančių pagalbą į namus, skaičiaus socialinių paslaugų poreikio į namus paklausos patenkinimą. Integruota bei įtrauki vietos plėtra padės gerinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimos narių gyvenimo kokybę, mažinti rizikos šeimų skaičių, gerinti riziką keliančių tėvų socialinius įgūdžius, sudaryti pakankamas sąlygas socialinės rizikos šeimų vaikams, taip pat prisidėti prie grėsmių, susijusių su pabėgėlių integracija, švelninimo. Gyventojų verslumas, verslų pradžia ir darbo vietų kūrimasis bus skatinamas,  pasinaudojant ir esamų verslo organizacijų patirtimi. Be to, tikslo įgyvendinimas mažins tolerancijos ir supratingumo trūkumą socialinę atskirtį patiriančių gyventojų atžvilgiu, skatins taikyti socialinių problemų sprendimo būdus, didinančius savanorių ir savipagalbos grupių svarbą.

Uždaviniai:

  1. Didinti tikslinių grupių socialinę gerovę, skatinant aktyvią socialinę įtrauktį;
  2. Skatinti socialinės atskirties problemų sprendimą, įgyvendinant verslumo ir socialinių verslų iniciatyvas.

Informuojame, kad pasikeitus Vidaus reikalų ministro įsakymu tvirtinamoms Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklėms, Strategija buvo patikslinta – keitėsi Strategijos veiksmai, jų planuojamos finansavimo apimtys bei rodikliai.

Kviečiame Jus susipažinti su parengtu Plungės miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategijos projektu ir pateikti pastabas ar pasiūlymus iki 2023 m. lapkričio 29 d. el. paštu grazina.bauziene@plunge.lt  arba tel. +370 614 95587.

Čia galite susipažinti su  Plungės miesto 2023-2029 m. strategija

 

Pritarta Plungės miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategijos projektui ir daliniam finansavimui

Asociacija Plungės miesto vietos veiklos grupė, įgyvendindama ES lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. 11-001-T-0040 „Plungės miesto 2023–2029 metų vietos plėtros strategijos parengimas“, parengė Plungės miesto 2023–2029 metų vietos plėtros strategijos projektą.

2023 m. lapkričio 30 d. Plungės miesto vietos veiklos grupė gavo du pritarimus parengtai Plungės miesto 2023–2029 metų vietos plėtros strategijai, tai yra Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos sprendimu Nr. K/P-11, Plungės miesto vietos veiklos grupės 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos projektas atitinka 2022–2030 m. Telšių regiono plėtros plano tikslus „Didinti regiono turistinį ir investicinį patrauklumą“ ir „Didinti socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę“ bei Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30d. sprendimu Nr. T1-318 vienbalsiai pritarta Plungės miesto 2023–2029 metų vietos plėtros strategijos projektui ir daliniam finansavimui. Tokiu būdu Plungės mieste veikiančioms įstaigoms, organizacijoms, bendruomenei sudarytos sąlygos gauti finansinę paramą teikiant projektų įgyvendinimo planus Plungės miesto vietos plėtros 2023–2029 metų strategijos įgyvendinimui.

Tai ypatingai svarbūs sprendimai mūsų tolimesniam dalyvavimui!

Plungės miesto 2023–2029 m. vietos plėtros strategijos tikslas – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir paskatinti integruotą bei įtraukią socialinę Plungės miesto vietos plėtrą, išnaudojant bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšių teikiamas galimybes.

Tikslui pasiekti iškelti du pagrindiniai uždaviniai:

  1. Didinti tikslinių grupių socialinę gerovę, skatinant aktyvią socialinę įtrauktį;
  2. Skatinti socialinės atskirties problemų sprendimą, įgyvendinant verslumo ir socialinių verslų iniciatyvas.

Plungės miesto VVG vietos plėtros strategija orientuota į tokias tikslines grupes:

gausios šeimos;

neįgalūs asmenys;

asmenys, turintys intelekto ir (ar) psichikos negalią, jų šeimos (globėjai, rūpintojai);

socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys (pvz., smurtą pairiantys asmenys, benamiai, priklausomybėmis sergantys asmenys, grįžę iš įkalinimo įstaigų asmenys, mažiau galimybių turintys jaunuoliai ir kt.);

asmenys, kuriems nustatytas socialinių paslaugų poreikis;

migrantai, priklausantys pažeidžiamų asmenų grupėms;

nepalankias sąlygas turintys vietos gyventojai (ypač vaikai, mokiniai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai).

Bendra planuojama strategijos suma 6 metų laikotarpiui – 833 333,33 Eur. Iš jų – 700 000,00 Eur prašoma finansavimo suma (Vidaus reikalų ministerijos), – 133 333,33 Eur, tai yra 16 proc., Plungės rajono savivaldybės prisidėjimas.

Čia galite susipažinti su Plungės miesto 2023-2029 m. strategija

Plungės miesto vietos veiklos grupė, logotipas

 

Patikslinta Plungės miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategija

Plungės miesto vietos veiklos grupė informuoja apie patikslintą Plungės miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategiją.

Pastabas ar pasiūlymus dėl atliktų strategijos keitimų prašome iki 2024 metų gegužės 10 d., 16 val., siųsti Plungės miesto vietos veiklos grupei el. paštu grazina.bauziene@plunge.lt

Čia galite susipažinti su Patikslinta Plungės miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategija  

Plungės miesto vietos veiklos grupė, logotipas

Informacija More information

Kviečiame į parengtos Plungės miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos pristatymą.

Lapkričio 30 d., 16.30 val. asociacija Plungės miesto vietos veiklos grupė (VVG) kviečia į Plungės miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos pristatymą visuomenei. Pristatymas vyks Plungės rajono savivaldybės administracijos salėje, II aukštas, Vytauto g. 12, Plungė.

Kviečiame Jus susipažinti su parengtu Plungės miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategijos projektu ir pateikti pastabas ar pasiūlymus iki 2023 m. lapkričio 29 d. el. paštu grazina.bauziene@plunge.lt arba tel. Nr. (8-614) 95587

Strategija pateikta https://www.plunge.lt/…/Plunges-miesto-2023-2029-m…

 

 

Parengta Plungės miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategija

Asociacija Plungės miesto vietos veiklos grupė, įgyvendindama ES lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. 11-001-T-0040 „Plungės miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategijos parengimas”, parengė Plungės miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategijos projektą.

Kviečiame Jus susipažinti su parengtu Plungės miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategijos projektu ir pateikti pastabas ar pasiūlymus iki 2023 m. lapkričio 29 d. el. paštu grazina.bauziene@plunge.lt arba tel. ( (8-614) 95587

https://www.plunge.lt/…/Plunges-miesto-2023-2029-m…

 

Įvyko viešas renginys.

Plungės miesto vietos veiklos grupė, jungianti Savivaldybės, nevyriausybinio sektoriaus ir verslo atstovus, įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. 11-001-T-0040, rengia Plungės miesto vietos plėtros strategiją, kurios tikslas – įtraukiant vietos bendruomenę, parengti Plungės miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją.

2023 m. rugpjūčio 17 d. Plungės raj. savivaldybės posėdžių salėje įvyko Asociacijos įgyvendinamo projekto „Plungės miesto vietos plėtros strategijos rengimas” pristatymo diskusijų-konsultacijų renginys. Šio renginio metu pristatyti esminiai rengiamai strategijai keliami reikalavimai, strategijos rengimo eiga, į strategiją planuojamos įtraukti veiklos, pateikta informacija apie ES finansavimą projektui ir jos kryptis.

Buvo išklausyti projektiniai pasiūlymai, kurie skirti Plungė miesto gyventojų socialinės atskirties mažinimui, užimtumo didinimui, verslumo skatinimui už daugiau nei 800 000 eurų pateikė asociacijos, įmonių atstovai, savivaldybės atstovai, sporto klubas, fiziniai asmenys. 

Dėkojame visiems susirinkusiems ir toliau tęsiame vietos plėtros strategijos rengimą, atitinkančią vietos poreikius. Pagal parengtą strategiją gavus Europos Sąjungos finansavimą, bus galima įgyvendinti Jūsų idėjas.

Savo pasiūlymus VVG teritorijos situacijos analizei, poreikių nustatymui ir projektines idėjas dar galima teikti el. paštu grazina.bauziene@plunge.lt arba tel. 861495587 iki š. m. rugsėjo 11 d.

Plungės miesto VVG informacija

 

Plungės miesto vietos veiklos grupė kviečia į viešą konsultaciją dėl 2024-2029 m. Plungės miesto vietos plėtros strategijos.

Plungės miesto vietos veiklos grupė (VVG) pradėjo rengti 2024-2029 m. Plungės miesto vietos plėtros strategiją ir š. m. rugpjūčio 17 d. organizuoja susitikimus su piliečiais, nevyriausybinių organizacijų, verslo, viešojo sektoriaus (biudžetinių įstaigų), jaunimo atstovais, kurių metu kvies diskutuoti, kokių iniciatyvų ir veiklų trūksta Plungės mieste ir ką galima patobulinti.

Diskusijų-konsultacijų metu Plungės miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Gražina Baužienė ir strategiją padedanti rengti Erika Ribašauskienė pristatys naujos strategijos rengimo eigą, numatomas finansavimo kryptis.

Susitikimų dalyviai galės siūlyti savo projektines idėjas ir kiek preliminariai lėšų tam reikėtų.

Susitikimai vyks 2023-08-17, 17.00 val. Plungės rajono savivaldybės posėdžių salėje (Vytauto g. 12, Plungė).

Savo pasiūlymus VVG teritorijos situacijos analizei, poreikių nustatymui ir projektines idėjas galima teikti ir el. paštu grazina.bauziene@plunge.lt arba tel. 861495587 iki š. m. rugpjūčio 18 d.

Plungės miesto VVG informacija

Pradedama rengti 2023–2029 metų Plungės miesto vietos plėtros strategija

Plungės miesto vietos veiklos grupė pradėjo rengti 2024-2029 m. Plungės miesto vietos plėtros strategiją ir š. m. birželio 18 d., Plungės bendruomenių pikniko metu (prie M. Oginskio rūmų, Parko g. 3A) vyko susitikimas su pilietinės visuomenės, nevyriausybinių organizacijų, verslo ir viešojo sektoriaus (biudžetinių įstaigų) atstovais, kuriame buvo pristatyta Plungės miesto vietos veiklos grupės rengiamos 2023–2029 m. Plungės miesto vietos plėtros strategijos gairės ir du 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ uždaviniai: 4.7. „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių“ ir 4.9. „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas“.
Plungės miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Gražina Baužienė akcentavo, jog asociacija kviečia prie vietos plėtros strategijos rengimo prisidėti visuomenę, įmones, nevyriausybines organizacijas ir kviečia iki 2023 m. rugpjūčio 14 d. elektroniniu paštu grazina.bauziene@plunge.lt teikti projektines idėjas, kurios padėtų rasti atsakymus į klausimus: Ką galima tobulinti ir kokių iniciatyvų ir veiklų trūksta Plungėje? Į kokias problemines sritis Plungėje būtina investuoti strategijos lėšas ir kiek preliminariai lėšų tam reikėtų?

Plungės miesto VVG informacija

Informacija!

Plungės miesto vietos veiklos grupė (VVG) įgyvendina projektą „PLUNGĖS MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS RENGIMAS“, sutarties Nr. 11-001-T-0040, finansuojamą Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal Pažangos priemonę Nr. 01-004-08-04-01 „ Didinti visuomenės įtraukimą į vietos problemų sprendimą“.

Projekto tikslas – įtraukiant vietos bendruomenę, parengti Plungės miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją

Plungės miesto vietos plėtros strategija bus parengta vadovaujantis PFSA nuostatomis, prisidedant prie 2021–2027 metų investicijų programos 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7 uždavinio ,,Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių“ ir 4.9 uždavinio „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas“, veiklos 4.9.5 „Užtikrinti bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) metodo taikymą“.

Plungės miesto VVG pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes siekia skatinti Plungės miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas Plungės miesto teritorijoje. Rengiant Plungės miesto vietos plėtros strategiją, bus siekiama prisidėti prie Plungės rajono savivaldybės 2021-2030 m. strateginio plėtros plano tikslų įgyvendinimo: I prioriteto 1.1 tikslo ,,Stiprinti gyventojų sveikatą, užtikrinti sveikatos priežiūros prieinamumą bei kokybę“, 1.2 tikslo ,,Diegti inovacijas švietimo įstaigose, atliepiant ateities ekonomikos poreikius, gerinti švietimo paslaugų kokybę ir užtikrinti prieinamumą“, 1.3 tikslo ,,Skatinti jaunimo politikos įgyvendinimą“, 1.5 tikslo ,,Kurti saugesnę socialinę aplinką, mažinant socialinę atskirtį“; II prioriteto 2.1 tikslo ,,Skatinti gyventojų verslumą ir užimtumą bei sudaryti verslui ir pramonei palankias sąlygas Plungės r. savivaldybėje“ ir 2.2 tikslo ,,Užtikrinti rinkos poreikius atitinkančią darbuotojų pasiūlą“ įgyvendinimo.

Projekto veikla – Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas: parama vietos plėtros strategijų rengimui (01-004-08-04-01-01-02).

Projekto poveiklė – Plungės miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. parengimas.

Poveiklės aprašymas – siekiant užtikrinti vietos plėtros strategijos parengimui reikalingas kompetencijas, bus konsultuojamasi VPS rengimo klausimais. Konsultacijos reikalingos gyventojų poreikių tyrimui atlikti, statistinei informacijai surinkti apie VVG teritorijos situaciją, kuri būtų panaudota situacijos analizei ir teritorijos poreikiams nustatyti, VVG teritorijos gyventojų įtraukčiai į VPS rengimą skatinti. Konsultavimo paslaugos taip pat reikalingos, teikiant metodinę pagalbą projekto komandai.

Siekiant gilinti VVG narių ir administracijos darbuotojų žinias ir gebėjimus, rengiant tinkamą finansavimui VPS, bus organizuojami mokymai tema ,,Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros taikymo ypatumai ir vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas 2024-2029 m. laikotarpiu”, trukmė 8 val., Mokymuose iš viso dalyvaus 11 VVG valdymo organų atstovai, darbuotojai, kurie prisidės prie vietos plėtros strategijos parengimo.

Projektu numatomi pasiekti stebėsenos rodikliai:
Parengtos BIVP strategijos – 1 vnt.
Projekto veiklų pradžios data: 2023-06-18
Projekto veiklų pabaigos data: 2023-10-01
Projekto vertė: 9 773,45 Eur
ES finansavimas: 8 307,43 Eur
 

Pradedama rengti 2023–2029 metų Plungės miesto vietos plėtros strategija

Plungės miesto vietos veiklos grupė pradėjo rengti 2024-2029 m. Plungės miesto vietos plėtros strategiją ir š. m. birželio 18 d., Plungės bendruomenių pikniko metu (prie M. Oginskio rūmų, Parko g. 3A) vyko susitikimas su pilietinės visuomenės, nevyriausybinių organizacijų, verslo ir viešojo sektoriaus (biudžetinių įstaigų) atstovais, kuriame buvo pristatyta Plungės miesto vietos veiklos grupės rengiamos 2023–2029 m. Plungės miesto vietos plėtros strategijos gairės ir du 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ uždaviniai: 4.7. „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių“ ir 4.9. „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas“.

Plungės miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Gražina Baužienė akcentavo, jog asociacija kviečia prie vietos plėtros strategijos rengimo prisidėti visuomenę, įmones, nevyriausybines organizacijas ir kviečia iki 2023 m. rugpjūčio 14 d. elektroniniu paštu grazina.bauziene@plunge.lt teikti projektines idėjas, kurios padėtų rasti atsakymus į klausimus: Ką galima tobulinti ir kokių iniciatyvų ir veiklų trūksta Plungėje? Į kokias problemines sritis Plungėje būtina investuoti strategijos lėšas ir kiek preliminariai lėšų tam reikėtų?

Plungės miesto VVG informacija

 

Dokumentai More information

Plungės miesto vietos veiklos grupės įstatai: PLUNGĖS MIESTO VVG ĮSTATAI 2023-04-11

Plungės miesto VVG įregistravimo dokumentai: VšĮ Registrų centro išrašas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 1V-672 „Dėl vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“ »

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. 1V-650 „Dėl vietos plėtros strategijų atrankos pradžios ir pabaigos nustatymo“ »

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 1V-992 „Dėl vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“

Tyrimai, analizės, metodinė informacija

 

Protokolai More information

Plungės miesto vietos veiklos grupės protokolas Nr. 1

Plungės miesto vietos veiklos grupės protokolas Nr. 2

Plungės miesto vietos veiklos grupės protokolas Nr. 3

Plungės miesto vietos veiklos grupės protokolas Nr. 4

Plungės miesto vietos veiklos grupės protokolas Nr. 5

Plungės miesto vietos veiklos grupės protokolas Nr. 6

Plungės miesto vietos veiklos grupės protokolas Nr. 7

Kontaktai More information

Asociacijos pirmininkas

Gražina Baužienė, tel. 8 614 95587, el. p. grazina.bauziene@plunge.lt

Būstinė

Vytauto g. 7-14, Plungė

Darbo laikas: I–IV – 8.00–17.00, V – 8.00–15.45. Pietų pertrauka: 12.00–12.45

Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-08 16:10:20
This site is registered on wpml.org as a development site.