Plungės miesto vietos veiklos grupė įgyvendina projektą „Plungės miesto vietos plėtros strategijos rengimas“

2023-07-21
Bendrai finansuoja Europos sąjunga Logo

Plungės miesto vietos veiklos grupė (VVG) įgyvendina projektą „PLUNGĖS MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS RENGIMAS“, sutarties Nr. 11-001-T-0040, finansuojamą Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal Pažangos priemonę Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įtraukimą į vietos problemų sprendimą“.

Projekto tikslas – įtraukiant vietos bendruomenę, parengti Plungės miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategiją.

Plungės miesto vietos plėtros strategija bus parengta vadovaujantis PFSA nuostatomis, prisidedant prie 2021–2027 metų investicijų programos 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7 uždavinio ,,Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių“ ir 4.9 uždavinio „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas“, veiklos 4.9.5 „Užtikrinti bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) metodo taikymą“.

Plungės miesto VVG pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes siekia skatinti Plungės miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas Plungės miesto teritorijoje. Rengiant Plungės miesto vietos plėtros strategiją, bus siekiama prisidėti prie Plungės rajono savivaldybės 2021-2030 m. strateginio plėtros plano tikslų įgyvendinimo: I prioriteto 1.1 tikslo ,,Stiprinti gyventojų sveikatą, užtikrinti sveikatos priežiūros prieinamumą bei kokybę“,  1.2 tikslo ,,Diegti inovacijas švietimo įstaigose, atliepiant ateities ekonomikos poreikius, gerinti švietimo paslaugų kokybę ir užtikrinti prieinamumą“, 1.3 tikslo ,,Skatinti jaunimo politikos įgyvendinimą“,  1.5 tikslo ,,Kurti saugesnę socialinę aplinką, mažinant socialinę atskirtį“; II prioriteto 2.1 tikslo ,,Skatinti gyventojų verslumą ir užimtumą bei sudaryti verslui ir pramonei palankias sąlygas Plungės r. savivaldybėje“ ir 2.2 tikslo ,,Užtikrinti rinkos poreikius atitinkančią darbuotojų pasiūlą“ įgyvendinimo.

Projekto veikla – Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas: parama vietos plėtros strategijų rengimui (01-004-08-04-01-01-02).

Projekto poveiklė – Plungės miesto vietos plėtros strategijos 2024-2029 m. parengimas.

Poveiklės aprašymas – siekiant  užtikrinti vietos plėtros strategijos parengimui reikalingas kompetencijas, bus konsultuojamasi VPS rengimo klausimais. Konsultacijos reikalingos gyventojų poreikių tyrimui atlikti, statistinei informacijai surinkti apie VVG teritorijos situaciją, kuri būtų panaudota situacijos analizei ir teritorijos poreikiams nustatyti, VVG teritorijos gyventojų įtraukčiai į VPS rengimą skatinti. Konsultavimo paslaugos taip pat reikalingos, teikiant metodinę pagalbą projekto komandai.

Siekiant gilinti VVG narių ir administracijos darbuotojų žinias ir gebėjimus, rengiant tinkamą finansavimui VPS, bus organizuojami mokymai tema ,,Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros taikymo ypatumai ir vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas 2024-2029 m. laikotarpiu”, trukmė 8 val., Mokymuose iš viso dalyvaus 11 VVG valdymo organų atstovai, darbuotojai, kurie prisidės prie vietos plėtros strategijos parengimo.

Projektu numatomi pasiekti stebėsenos rodikliai:

Plungės miesto VVG informacija

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.