Statyba ir žemėtvarka

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas More information

Leidimo statyti naują statinį, rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti statinio kapitalinį remontą, atlikti statinio paprastajį remontą, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, griauti statinį išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas.

Paslaugos aprašymas ir užsakymas

Informacijos apie numatomų statinių projektavimą priėmimas ir paskelbimas visuomenės informavimo tikslais More information

Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

Paslaugos aprašymas ir užsakymas

Geodezinės, topografinės ir kartografinės medžiagos bei erdvinių duomenų teikimas, priėmimas ir derinimas More information

Paslauga teikiama geodezininkams norintiems savivaldybės teritorijoje vykdyti geodezinius, topografinius ir kartografinius darbus. Topografiniai planai (prieš statybas ir po jų) ir inžinerinių tinklų planai (priduodami dujų, vandentiekio, nuotekų, lietaus, elektros, drenažo, šilumos tinklai) priimami ir tikrinami naudojant Lietuvos erdvinės informacijos portalo topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą (TIIIS), adresu: www.planuojustatau.lt (matuoju sritis).

Savivaldybės teritorijos geodezinė, kartografinė medžiaga bei erdvinių duomenų rinkiniai geodezininkui pateikiami per TIIIS sistemą.

Paslaugos aprašymas ir užsakymas

 

 

Projektinių pasiūlymų užduoties tvirtinimas More information

Gavus prašymą tvirtinti Projektinių pasiūlymų užduotį, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus specialistai patikrina ar pateikti visi privalomi dokumentai, ar Projektinių pasiūlymų užduotis pasirašyta Statytojo (turinčio statytojo teisę pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 3 str. nustatytus reikalavimus) ir įvertina ar statinio ar jo dalies statyba (nauja statyba, statinio rekonstravimas ir (ar) naudojimo paskirties keitimas) pagal teritorijų planavimo dokumentus ir (ar) galiojančius teisės aktus konkrečiu atveju galima.

Paslaugos aprašymas ir užsakymas

Pritarimas projektiniams pasiūlymams More information

 

Paslaugos aprašymas ir užsakymas

Teritorijų planavimo proceso inicijavimas More information

Fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ar jų padaliniai, kitos organizacijos ar jų padaliniai turi planavimo iniciatyvos teisę (toliau – planavimo iniciatoriai) ir gali Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis tik savo valia ir sprendimu teikti savivaldybei ar kitų įstatymų nustatytiems teritorijų planavimo organizatoriams pasiūlymus dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo ir (ar) finansavimo.

Paslaugos aprašymas ir užsakymas

Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre More information

Paslauga apima savivaldybės ir vietovės lygmens patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų įregistravimą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (toliau – TPDR) ir išrašo parengimą apie patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą.

Paslaugos aprašymas ir užsakymas

 

Specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymas More information

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus specialistai specialiuosius reikalavimus (specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų rinkinį) išduoda statytojui pageidaujant.

Paslaugos aprašymas ir užsakymas

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas ir įgyvendinimas More information

 

Paslaugos aprašymas ir užsakymas

 

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo akto išdavimas More information

Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimas prieš sandorio sudarymą dėl kultūros paveldo objekto valdymo teisių perdavimo.

Paslaugos aprašymas ir užsakymas

Adreso numerio pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas ar naikinimas More information

Suteikiami, keičiami ir naikinami pavadinimai gatvėms, numeriai žemės sklypams, pastatams, patalpoms ir butams.

Paslaugos aprašymas ir užsakymas

 

Žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo (-ų) keitimas More information

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai) keičiami žemės savininkų, valstybinės žemės patikėtinių ar įstatymų nustatytais atvejais kitų subjektų prašymu savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu pagal savivaldybės lygmens bendrąjį planą, specialiuosius planus, vietovės lygmens bendruosius, detaliuosius, specialiuosius planus.

Paslaugos aprašymas ir užsakymas

Teritorijų planavimo dokumento derinimas ir/arba pritarimas detaliojo plano koregavimui techninio projekto rengimo metu Teritorijų planavimo komisijoje More information

Teritorijų planavimo dokumento ar jo koregavimo rengimo organizatorius (iniciatorius) ir/arba projekto vadovas parengtus teritorijų planavimo dokumentus pateikia derinti Teritorijų planavimo komisijai.

Paslaugos aprašymas ir užsakymas

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas More information

Leidimai kasinėjimams ir aptvėrimams išduodami statybos rangos organizacijoms, ūkio būdu dirbančioms organizacijoms arba individualiems statytojams, statant, remontuojant bei rekonstruojant arba griaunant pastatus, inžinerinius įrenginius ir tinklus Plungės rajone. Jeigu yra gautas leidimas visai statybai objekte, tai yra aptverti teritorijai ir vykdyti žemės bei statybos montavimo darbus, leidimas kasti klojant atskiras požemines komunikacijas į minėtą objektą yra išduodamas kaip pagrindinio leidimo tęsimas. Žemės darbai, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be leidimo, tačiau apie tai pranešama leidimus žemės darbams duodančiai atitinkamai Plungės rajono seniūnijai.

Paslaugos aprašymas ir užsakymas

Leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius išdavimas More information

Paslauga apima leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, išdavimą Plungės rajone.

Paslaugos aprašymas ir užsakymas

 

Pažymų apie pastatų naudojimą išdavimas More information

Paslauga teikiama interesantams, norintiems gauti pažymas apie pastatų naudojimą siekiant pastatą įteisinti.

Paslaugos aprašymas ir užsakymas

Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-18 15:49:53
This site is registered on wpml.org as a development site.