Dėl kandidatų į UAB Plungės šilumos tinklai generalinio direktoriaus pareigas atrankos

2024-04-02

Vadovaujantis konkurso į UAB Plungės šilumos tinklai generalinio direktoriaus pareigas organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu UAB Plungės šilumos tinklai valdybos 2024-03-22 protokolu Nr. 24/03/22.

https://www.plungessiluma.lt/kandidatu-atrankos-tvarka/  (toliau – aprašas):

1. Skelbiama kandidatų atranka į UAB Plungės šilumos tinklai (toliau – Bendrovė) generalinio direktoriaus pareigas.

 Bendrovės vadovas renkamas 5 (penkerių) metų kadencijai su galimybe pratęsti darbo santykius 5 (penkerių) metų laikotarpiui. Su Bendrovės vadovu bus sudaroma terminuota darbo sutartis.

2. Bendrovės pavadinimas, teisinė forma, buveinė ir kodas:

Plungės šilumos tinklai, uždaroji akcinė bendrovė, buveinės adresas – V. Mačernio g.19, LT-90142 Plungė. Bendrovės kodas – 170535455.

3. Bendrovės generalinio direktoriaus darbo pobūdis:

3.1. organizuoja ir kontroliuoja bendrovės veiklą bei įgyvendina jos tikslus, užtikrinant     sėkmingą ir pelningą bendrovės darbą;

3.2.   tvirtina bendrovės veiklą reglamentuojančius dokumentus;

3.3.   organizuoja personalo valdymo politikos įgyvendinimą;

3.4.   užtikrina viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimą;

3.5.   užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir bendrovės įstatų;

3.6.   užtikrina racionalų lėšų ir turto naudojimą;

3.7.   atstovauja Bendrovę prieš trečiuosius asmenis;

3.8.   įgyvendina Bendrovės veiklos strategiją;

3.9. teikia akcininkui Bendrovės metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, pelno      paskirstymo projektą, Bendrovės veiklos ataskaitą ir kitą reikiamą informaciją visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimams svarstyti;

3.10. teikia ataskaitas Bendrovės valdybai apie Bendrovės finansinę padėtį, ūkinės veiklos rezultatus, kitus turto bei lėšų apskaitos duomenis, metinės finansinės atskaitomybės dokumentus ir pelno paskirstymą;

3.11. pagal kompetenciją atlieka kitas funkcijas, nustatytas bendrovės gen. direktoriaus pareiginiuose nuostatuose, bendrovės įstatuose bei kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

4.1. Privalomos bendrosios kompetencijos:

4.1.1. teisės aktų nustatyta tvarka nėra atimta ar apribota teisė eiti įmonės vadovo ar valdymo organų nario pareigas ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

4.1.2. dėl kandidato ankstesnės veiklos nebuvo priimtas priežiūros institucijos ar teismo sprendimas, kuriuo konstatuotas profesinės veiklos pažeidimas, panaikinta licencija ar pan.;

4.1.3. kandidatas nebuvo teistas už LR baudžiamajame kodekse numatytą sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba už nusikaltimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar už juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal užsienio valstybių baudžiamuosius įstatymus;

4.1.4. nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo penktame skirsnyje, dėl kurių asmuo negali dirbti valstybės valdomos įmonės vadovu ar būti kolegialaus organo nariu.

4.2. Privalomos specialiosios kompetencijos:

4.2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.

4.2.2. turėti ne trumpesnę kaip 3 metų vadovavimo darbo patirtį vidutinio dydžio įmonėje ar vidutinio dydžio įmonės struktūriniame padalinyje (ne žemesniame nei departamento lygmenyje), kurioje tiesiogiai pavaldžių darbuotojų skaičius ne mažesnis nei 8;

4.2.3. Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, susijusių su Bendrovės veikla, išmanymas;

4.2.4. gebėjimai efektyviai valdyti komandas ir projektus greitai kintančioje aplinkoje, prisitaikant prie naujų iššūkių ir užtikrinant lankstumą;

4.2.5. komunikabilumas, gebėjimas aiškiai žodžiu ir raštu dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją bendrovės organų dalyviams, vadovų komandai ir kitoms suinteresuotoms šalims;

4.2.6. geri lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;

4.2.7. gebėjimas sistemiškai analizuoti ir vertinti situaciją, rengti analitinę medžiagą ir priimti optimalius sprendimus;

4.2.8. pareigingumas, darbštumas, iniciatyvumas, strateginis mąstymas;

4.2.9. puikūs darbo kompiuteriu, naudojimosi šiuolaikinėmis ryšio priemonėmis ir technologijomis įgūdžiai;

4.2.10. būti nepriekaištingos reputacijos.

4.3. Vertinant kandidatus, žemiau nurodytos savybės bus laikomos privalumais:

4.3.1. geri valstybinės kalbos ir ES kalbos įgūdžiai (ne mažesnis nei B2 lygis);

4.3.2. aukštasis universitetinis arba jam prilygintas socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities (energetikos, šilumos, statybos, mechanikos inžinerijos krypties) išsilavinimas;

4.3.3. įmonės strateginio planavimo, tvaraus įmonės vertės didinimo ir grąžos akcininkams užtikrinimo patirtis;

4.3.4. finansinių srautų valdymo patirtis finansinių rodiklių prognozės ir analizės žinios;

4.3.5. veiklos pokyčių iniciavimo ir vykdymo, rizikų identifikavimo ir valdymo patirtis;

4.3.6. žinojimas ir gebėjimas taikyti gerąsias vadybos praktikas;

4.3.7. yra susipažinęs su viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais;

4.3.8. sektoriaus, kuriame veikia įmonė, veikimo principų ir vystymosi tendencijų, teisės aktų išmanymas;

4.3.9. finansavimo šaltinių paieškos, ES finansavimo mechanizmų išmanymas;

4.3.10. patirtis kolegialiuose priežiūros ar valdymo organuose.

5. Dokumentus, kuriuos būtina pateikti:

5.1. Žemiau nurodyti dokumentai, kuriuos reikia pateikti elektroniniu paštu arba registruotu laišku (jų kopijas):

5.1.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse ir sąžiningumo deklaraciją (pagal Aprašo 1 priedą);

5.1.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumento kopija,

5.1.3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį bendriesiems ir specialiesiems kvalifikaciniams reikalavimams (kopijas);

5.1.4. gyvenimo aprašymą (CV);

5.1.5. motyvacinį laišką;

5.1.6. užpildytą pretendento anketą (pagal Aprašo 2 priedą).

6. Kandidatai dokumentus turi pateikti personalo atrankos agentūrai MB Personalo guru (toliau – Agentūra) šiais būdais:

6.1. elektroniniu paštu: laura.saltiene@personaloguru.lt patvirtinęs dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais arba siųsti skanuotus dokumentus, prieš tai juos pasirašius.

El. laiško dalykas: Atranka į UAB Plungės šilumos tinklai generalinio direktoriaus pareigas.

6.2. paštu (registruotu laišku) arba per kurjerių tarnybą: MB Personalo guru, Bandužių g. 3-71, 95260, Klaipėda.

7. Kandidatų dokumentų priėmimo terminas.

Dokumentai teikiami Agentūrai 30 kalendorinių dienų (t. y. iki 2024-05-01 imtinai)  po konkurso paskelbimo Aprašo 10 punkte nurodytose interneto svetainėse. Dokumentų pateikimo terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

8. Atrankos procedūra.

Žodinis pokalbis su Bendrovės valdyba. Kandidatai bus kviečiami dalyvauti Bendrovės valdybos posėdyje. Valdybos posėdyje kandidatams bus suteikta galimybė pristatyti Bendrovės veiklos viziją ir penkerių metų veiklos planą.

8. Visą informaciją apie skelbiamą atranką galima rasti UAB Plungės šilumos tinklai interneto svetainėje.

https://www.plungessiluma.lt/laisvos-darbo-vietos/

10. Darbo užmokestis: jį sudaro pareiginė alga, kintamoji dalis ir premija. Pareiginė alga – pastovi darbo užmokesčio dalis, kuriai, atsižvelgiant į Savivaldybės valdomos įmonės kategoriją, nustatomas koeficientas 2 (bazinis dydis, nustatytas LR pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatyme; kaip pavyzdys: 2024 m. bazinis dydis 1785,40 eurai), o kintamosios dalies dydis ir premija priklauso nuo strateginio veiklos plano ir metinių tikslų įgyvendinimo. Kintamoji dalis negali viršyti 30 proc. Bendrovės vadovui praėjusiais finansiniais metais išmokėtos pareiginės algos, o premijos dydis negali viršyti vadovo 4 pareiginės algos dydžių;

11. Darbo sutarties trukmė: direktorius priimamas į darbą 5 metų kadencijai. Tas pats asmuo direktoriumi gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Pasibaigus pirmajai kadencijai, direktorius Bendrovės valdybos sprendimu gali būti pratęstas antrajai, 5 metų, kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar direktoriaus pirmosios kadencijos laikotarpiu Bendrovė pasiekė visus jai nustatytus veiklos tikslus. Bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitiktis jai nustatytiems veiklos tikslams vertinama Plungės rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Pasibaigus antrajai kadencijai, direktorius yra atšaukiamas iš pareigų.

12. Papildoma informacija: Papildoma informacija: konkursą laimėjęs kandidatas bus skiriamas į pareigas tik Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta tvarka gavus informaciją, kad kandidatas atitinka įstatymuose numatytus specialius nepriekaištingos reputacijos reikalavimus.

Kontaktinis asmuo, tel. Nr.  Laura Šaltienė, Personalo guru, projektų vadovė, +370 604 18821.

13. Pridedami dokumentai:

13.1. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (Aprašo 1 priedas),  pridedama, 2 lapai.

13.2. Pretendento anketa (Aprašo 2 priedas), pridedama, 3 lapai.

_____________________________________________________________

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.