Teikėjams

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo muzikos, dailės, meno, sporto, kitos mokyklos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai.

Kaip tapti NVŠ teikėju? Daugiau informacijos

1 Žingsnis – užsiregistruoti į švietimo registrus

 • Užsiregistruoti kaip švietimo teikėjui  į ŠMIR (Švietimo ir mokslo institucijų registras). Registruotis galima pačiam arba per savivaldybę, kurioje teikėjas registruotas (registracijos forma). Laisvasis mokytojas registruojasi tik per savivaldybę (užpildo Laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelę). Juridiniams asmenims taip pat rekomenduojama registruotis per savivaldybę.
 • Užregistruoti savo NVŠ programą į KTPRR (pačiam, per www.ktprr.smm.lt, elektroninė forma). Registruojant programą reikia užpildyti: 1) teikėjo prašymą tapti KTPRR vartotoju (KTPRR_Teikėjo anketa), 2) pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (KTPRR_Pasižadėjimas). Šiuos užpildytus, pasirašytus skenuotus dokumentus siųsti ITC el. paštu mazvydas.jablonskis@itc.smm.lt (tel. (8 5) 235 6145), originalus siųsti ITC (Suvalkų g. 1, Vilnius). Užregistravęs programą, teikėjas gauna KTPRR programos kodą, kurį turi įrašyti į programos paraišką, kurią teiks savivaldybei (2 Žingsnis). (Darbo su KTPRR gidas)

2 Žingsnis – pateikti paraišką  savivaldybei (-ėms) (žiūrėti savivaldybės reikalavimus, paraiškų formas!)

 • Pateikti savivaldybei, kurioje registruotas, Teikėjo atitikties paraiškos  formą.

Jeigu savivaldybė, kurioje teikėjas registruotas, atsakymo dėl Teikėjo atitikties dar nepateikė, o Teikėjas vykdys programą kitoje savivaldybėje, ir joje jau baigiasi programos paraiškos pateikimo terminas, atitiktį galima nusistatyti ir toje savivaldybėje, kur bus vykdoma programa.

 • Pateikti savivaldybei, kurioje vykdys programą, užpildytą NVŠ programos paraišką.

Jei Teikėjas vykdys tą pačią arba skirtingas programas keliose savivaldybėse, į tas savivaldybes turi pateikti programų paraiškas!

 • Laukti iš savivaldybės sprendimo dėl Teikėjo ir pateiktos NVŠ programos atitikties nustatytiems kriterijams.

3 Žingsnis – gauti leidimą prisijungti prie mokinių registro

 • Gauti leidimą dirbti su Mokinių registru:

užpildytus ir pasirašytus Mokinių registro naudotojo registravimo duomenų prašymą (Mokyklos naudotojo registracijos prašymas) ir Mokinių registro/informacinės sistemos naudotojo pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (Pasižadėjimas saugoti asmens duomenų paslaptį) siųsti:

 • valstybinės, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos ir laisvieji mokytojai siunčia ITC, adresu: Suvalkų g. 1, Vilnius). Skanuotus dokumentus siųsti ITC el. paštu  irena.vainoriene@itc.smm.lt
 • savivaldybių pavaldumo įstaigos (NVŠ mokyklos, kultūros centrai ir t. t.) savivaldybės nustatyta tvarka siunčia savo savivaldybės už Mokinių registrą atsakingam darbuotojui.

Prašymo ir pasižadėjimo formas rasite http://portalas.emokykla.lt/mokiniuDB/Bendrai naudojami dokumentai/

Prašymą ir pasižadėjimą pildo asmuo, atsakingas už Mokinių registro duomenų tvarkymą (nebūtinai tai bus įstaigos vadovas!)

Prašant suteikti duomenų tvarkytojo teises, būtina pabraukti reikiamus: mokinio įregistravimo-koregavimo, blankų skirstymo, pažymėjimų formavimo ir spausdinimo, mokinio krepšelio skaičiavimo, egzaminų planavimo, sąrašų formavimo, kompetencijų vertintojo.

 • Pasitikrinti www.aikos.smm.lt/vaikai/, ar matoma Teikėjo atitiktį praėjusi programa. Jeigu Teikėjas užregistravo programą KTPRR, bet nepaspaudė mygtuko „Pateikti akredituoti“, Mokinių registras negalės priskirti vaikų teikėjo programai!

       Informacija apie Mokinių registrą teikiama tel. (8 5) 2356 143. 

4 Žingsnis – viešinti NVŠ programą ir sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis su tėvais

 • Visais būdais viešinti programą, kviesti vaikus, registruoti juos į programą.
 • Su vaikų tėvais sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis (sutarties pavyzdys). Sutartyje būtina nurodyti, kad programai skiriama NVŠ tikslinių lėšų suma, kurios dydį nustatys savivaldybė savo sprendimu.
 • Vaikus, su kuriais sudarytos sutartys, pažymėti Mokinių registre (reikės nurodyti kiekvieno vaiko sutarties numerį) (ITC mokomoji medžiaga).
5 Žingsnis – pasirašyti sutartį su savivaldybe dėl NVŠ lėšų skyrimo, vykdyti programą

 • Pasirašyti su savivaldybe  NVŠ lėšų skyrimo sutartį ir pateiktį lėšų panaudojimo sąmatą (sąmatos forma).
 • Savivaldybė savo nustatyta tvarka perveda sutartyje nurodytą lėšų sumą teikėjui.

Neformaliojo vaikų švietimo programų akreditacija Daugiau informacijos

Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programos yra akredituojamos 2 kartus per metus – metų pradžioje ir antrąjį metų pusmetį. Kvietimai teikti paraiškas programų akreditacijai yra skelbiami www.plunge.lt.

Norint vykdyti NVŠ programą, reikia atitikti visus reikalavimus, nurodytus Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 4 skyriuje (tvarkos aprašą rasite čia).

Teikdami programą akreditacijai, turite pateikti užpildytą Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos formą Plungės r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui (paraiškos forma).

Atsiskaitymas už NVŠ programoms skirtas lėšas Daugiau informacijos

Atsiskaityti už NVŠ programoms skirtas lėšas Plungės r. savivaldybės administracijai reikia kiekvieno metų finansinio ketvirčio pabaigoje.

Atsiskaitant reikia pateikti Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaitą (2 priedas) ir Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių biudžeto lėšų faktinio panaudojimo suvestinę (3 priedas).

Taip pat reikia pateikti NVŠ lėšų panaudojimo ataskaitą (ataskaitos forma).

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija NVŠ teikėjams Daugiau informacijos

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija NVŠ teikėjams >

Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-03 23:01:40
Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.