Teikėjams

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo muzikos, dailės, meno, sporto, kitos mokyklos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai.

Kaip tapti NVŠ teikėju? More information

1 žingsnis:

(prašymo formą galima rasti ŠMIR svetainėje). Dėl įregistravimo ŠMIR sistemoje Plungės r.

savivaldybės įstaigos (klubai, asociacijos) ir laisvieji mokytojai kreipiasi į Švietimo ir

sporto skyriaus vyr. specialistę Almą Grabauskienę (el. p. alma.grabauskiene@plunge.lt tel. (8 448 73163).

2 žingsnis:

pasižadėjimą saugoti asmens duomenis (prašymo ir pasižadėjimo formas galima rasti NŠPR

svetainėje).

3 žingsnis:

bet kokiu laiku, tačiau jos vertinamos tik du kart per metus: pateiktos iki birželio 1 d.

vertinamos iki rugpjūčio 1 d. ir pateiktos iki spalio 1 d. – iki gruodžio 1 d. Daugiau

informacijos apie paraiškų teikimą galima rasti NŠPR.

4 žingsnis:

savivaldybes, kuriose bus vykdoma veikla.

5 žingsnis:

registre paspaudus „Mokinių registro naudotojų registravimas“. Užpildytus ir pasirašytus

Mokinių registro naudotojo registravimo duomenų prašymą ir Mokinių registro /

informacinės sistemos naudotojo pasižadėjimą saugoti asmens duomenis siųsti el. p.

virginija.stambrauskiene@nsa.smm.lt.

(nebūtinai tai bus įstaigos vadovas!). Informacija apie Mokinių registrą teikiama

tel. 8 658 18 389.

6 žingsnis:

kad programai skiriama NVŠ tikslinių lėšų suma, kurios dydį nustato savivaldybė savo

sprendimu.

7 žingsnis:

Vykdyti NVŠ programą ir laiku pateikti ataskaitas.

Neformaliojo vaikų švietimo programų akreditacija More information

Neformaliojo vaikų švietimo programos akredituojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Švietimo teikėjas kiekvienai vertinimui teikiamai NVŠ programai elektroniniu būdu www.nspr.smm.lt užpildo NVŠ programos atitikties reikalavimams paraišką (toliau – Paraiška) (Aprašo 1 priedas).

Paraiškos teikiamos ir vertinamos du kartus per kalendorinius metus iki Aprašo 21.1 ir 21.2 papunkčiuose nustatytų datų 23.59 valandos Lietuvos Respublikos laiku:

Daugiau informacijos:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4a573010725411ecb2fe9975f8a9e52e

Atsiskaitymas už NVŠ programoms skirtas lėšas More information

Atsiskaityti už NVŠ programoms skirtas lėšas Plungės r. savivaldybės administracijai reikia kiekvieno metų finansinio ketvirčio pabaigoje.

Atsiskaitant reikia pateikti Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaitą (2 priedas) ir Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių biudžeto lėšų faktinio panaudojimo suvestinę (3 priedas).

Taip pat reikia pateikti NVŠ lėšų panaudojimo ataskaitą (ataskaitos forma).

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija NVŠ teikėjams More information

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija NVŠ teikėjams >

Paskutinis atnaujinimas: 2024-02-12 09:43:07
This site is registered on wpml.org as a development site.