Jaunimas


Jaunimas nori būti išgirstas, nori būti laikomas visaverčiu proceso dalyviu, jis nori atlikti savo vaidmenį kuriant Lietuvą, Europą. Į jaunimą labiau norisi žiūrėti ne kaip į problemą, o kaip į pozityvią ateities kūrimo jėgą. Todėl Plungės rajono savivaldybės jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo ateities planai, perspektyvos yra orientuota į tai, kad jaunas žmogus būtų išgirstas ir jam būtų padedama spręsti rūpimus klausimus.

Plungės rajono jaunimas – Plungės krašto visuomenės ateitis. Aktyvus pilietis išugdomas tik tuomet, kai jaunas žmogus gali pamatyti savo asmeninių pastangų rezultatus. Tik dalyvaudamas mokyklos, gyvenamojo rajono, miesto ar asociacijos gyvenime jaunimas gali įgyti patirties ir pasitikėjimo, kurių jam reikia dabar ar prireiks vėliau darant tolesnį žingsnį viešajame gyvenime ir Europos lygio veikloje.

Padėdama rajono jaunimui įsitraukti į visuomenės gyvenimą, rajono savivaldybė siekia, kad jaunimas savo iniciatyva ir kūrybinėmis galiomis taptų jaunosios kartos kultūros progreso pavyzdžiu visai Telšių apskričiai.

Jaunimo politikos pagrindų įstatymas More information

 

Jaunimo politikos pagrindų įstatymas

 

 

 

Jaunimo politikos koncepcija More information

PATVIRTINTA:
        Plungės rajono savivaldybės tarybos
        2007 m. kovo 29 d. sprendimu  Nr. T1-3-56

    PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS KONCEPCIJA

Preambulė

     Jaunimo politika yra kryptinga veikla, kuria sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei integravimuisi į visuomenės gyvenimą. Tai veikla, kuria siekiama visuomenės ir atskirų jos grupių supratimo bei tolerancijos jauniems žmonėms.
     Jaunimo politika nėra išskiriama kaip savarankiška sritis Lietuvos Bendrojo programavimo dokumente. Tačiau jaunimas gali rasti savo nišą kiekviename prioritete (darbo rinkos, įsidarbinimo galimybės, švietimas, socialinė integracija, informacinės technologijos ir kt.).
     Jaunystė yra amžiaus tarpsnis, kai formuojasi žmogaus asmenybė, kai jis savarankiškai pradeda dalyvauti visuomenės gyvenime ir daryti jam įtaką. Dėl demografinių pokyčių bei socialinės aplinkos, asmeninės ir kolektyvinės elgsenos, šeimos santykių ir darbo rinkos sąlygų pasikeitimo smarkiai pakito jaunimo sociologinės, ekonominės ir kultūrinės ypatybės. Šiuo laikotarpiu žmonėms iškyla daug problemų, kurių jie dažnai nesugeba įveikti savo jėgomis. Tai vis didėjantis jaunimo nusikalstamumas, priklausomybės ligos, nedarbas, užimtumo, būsto problemos ir kt. Jauno žmogaus ir jo aplinkinių nesugebėjimas spręsti kylančių problemų dažnai sukelia tiek atskiriems asmenims, tiek visai visuomenei sunkių pasekmių.
     Jaunimas nori būti išgirstas, nori būti laikomas visaverčiu proceso dalyviu, jis nori atlikti savo vaidmenį kuriant Lietuvą, Europą. Į jaunimą labiau norisi žiūrėti ne kaip į problemą, o kaip į pozityvią ateities kūrimo jėgą. Todėl Plungės rajono savivaldybės jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo ateities planai, perspektyvos yra orientuota į tai, kad jaunas žmogus būtų išgirstas ir jam būtų padedama spręsti rūpimus klausimus.
     Plungės rajono jaunimas – Plungės krašto visuomenės ateitis. Aktyvus pilietis išugdomas tik tuomet, kai jaunas žmogus gali pamatyti savo asmeninių pastangų rezultatus. Tik dalyvaudamas mokyklos, gyvenamojo rajono, miesto ar asociacijos gyvenime jaunimas gali įgyti patirties ir pasitikėjimo, kurių jam reikia dabar ar prireiks vėliau darant tolesnį žingsnį viešajame gyvenime ir Europos lygio veikloje.
     Padėdama rajono jaunimui įsitraukti į visuomenės gyvenimą, rajono savivaldybė siekia, kad jaunimas savo iniciatyva ir kūrybinėmis galiomis taptų jaunosios kartos kultūros progreso pavyzdžiu visai Telšių apskričiai.
     Jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų.

I. Bendroji dalis

     1. Plungės rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcija remiasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų Organizacijos vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais jaunimo politikos srityje.
     2. Plungės rajono savivaldybės jaunimo politika – savivaldybės institucijų veikla, kuri padeda spręsti jaunimo problemas ir siekia sudaryti palankias sąlygas jauno žmogaus asmenybės formavimuisi bei integracijai į visuomenės gyvenimą.
     3. Pagrindiniai Plungės rajono savivaldybės jaunimo politikos tikslai:
3.1. sudaryti jaunimui sąlygas formuotis moraliai, intelektualiai, pilietiškai ir demokratiškai
asmenybei;
     3.2. padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį šalies bei rajono gyvenimą;
     3.3. skatinti dvasinių vertybių formavimąsi, ugdant pareigą Tėvynei ir šeimai;
     3.4. užtikrinti jaunų žmonių pilietines, socialines ir politines teises;
     3.5.  rūpintis rajono jaunimo socialinių, kultūrinių problemų sprendimu, jaunimo žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevencija, užimtumu, būstu ir kitomis aktualiomis jaunimo problemomis.
     3.6. didinti savivaldybės institucijų, dirbančių su jaunimu, jaunimo organizacijų bei neformalių jaunimo grupių veiklos efektyvumą ir kokybiškumą.
     4. Pagrindiniai Plungės rajono savivaldybės jaunimo politikos principai:
     4.1. subsidiarumo – su jaunimu susiję sprendimai turi būti veiksmingi;
     4.2. integravimo – savivaldybės institucijos ir įstaigos, spręsdamos su jaunimu susijusius klausimus, bendrauja ir bendradarbiauja tarpusavyje, kartu planuoja ir koordinuoja jaunimo programas;
     4.3. dalyvavimo – su jaunimu susiję klausimai sprendžiami jaunimui dalyvaujat bei derinant su jaunimu ir jo organizacijų atstovais;
     4.4.  informavimo – savivaldybės institucijos, įstaigos ir jaunimo organizacijos informuoja jaunimą jam aktualiais klausimais priimtina ir prieinama forma;
     4.5. savarankiškumo – jaunimas pats renkasi veiklos sritį, formuoja jos tikslus, aktyviai joje dalyvauja ir atsako už tikslų įvykdymą;
     4.6. savanoriškumo – jaunimas dalyvauja pasirinktoje jaunimo veiklos srityje savo noru ir niekieno neverčiamas;
     4.7. savivaldos – jaunimas savo veikloje nustato šios veiklos tikslų įgyvendinimo būdus, formą, atsakomybę ir įvertinimą;
     4.8. bendravimo ir bendradarbiavimo – savivaldybės institucijos ir įstaigos bendrauja bei bendradarbiauja su Plungės rajono savivaldybės jaunimo organizacijomis ir jaunimu;
     4.9. lygių galimybių – savivaldybės institucijos siekia sudaryti lygias galimybes abiems lytims, skirtingų socialinių sluoksnių, išsilavinimo ir visų tautybių jaunimui.

II. Savivaldybės institucijos, įgyvendinančios jaunimo politikos tikslus

     5. Plungės rajono savivaldybės taryba formuoja savivaldybės jaunimo politikos tikslus,
principus ir kryptis bei savo teisės aktais įtvirtina nuostatas, pagal kurias tikslai įgyvendinami.
     6. Savivaldybės institucijos ir įstaigos įgyvendina savivaldybės tarybos sprendimus,
reglamentuojančius savivaldybės jaunimo politikos tikslų įgyvendinimą.
     7. Plungės rajono savivaldybės administracijos veiklą jaunimo politikos srityje koordinuoja savivaldybės administracijos direktorius ir rajono jaunimo veiklos koordinatorius.
     8. Savivaldybės jaunimo politikai formuoti, koordinuoti ir dalyvauti ją įgyvendinant sudaroma Plungės rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba. Jos nuostatus ir sudėtį tvirtina savivaldybės taryba.

III. Savivaldybės institucijų parama jaunimo organizacijoms ir tarnyboms

     9. Savivaldybės institucijos visapusiškai skatina jaunimo organizacijų, kaip savanoriškos laisvos narystės pagrindu veikiančių jaunų žmonių susivienijimą, tenkinančių jaunimo poreikius bei sprendžiančių jaunimo problemas, ir jaunimo tarnybų, kaip įmonių, įstaigų ir organizacijų, teikiančių jaunimui informacinę, socialinę, psichologinę, juridinę ir kitokią pagalbą bei organizuojančių jaunimo užimtumą ir laisvalaikį, kūrimąsi ir veiklos projektus.
     10. Savivaldybės administracija pagal patvirtintas projektų rengimo, finansavimo ir kontrolės taisykles, pagal galimybes finansuoja jaunimo organizacijų ir tarnybų veiklos projektus. Aiškiai apibrėždama finansavimo teikimo kriterijus ir prioritetus, apie dalinį projektų finansavimą sprendžia Plungės rajono  savivaldybės jaunimo reikalų taryba, o rezultatus tvirtina Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius.
     11. Savivaldybės finansinės paramos jaunimo organizacijų ir tarnybų veiklos projektams teikimo būdus ir tvarką Plungės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos teikimu nustato savivaldybės taryba. Kiekvienais metais savivaldybės taryba skiria lėšų jaunimo veiklos programai, kuri teikia finansinę paramą jaunimo organizacijų ir tarnybų veiklos projektams, taip pat nustato šios programos lėšų naudojimo tvarką.
     12. Savivaldybės institucijos jaunimo organizacijoms ir tarnyboms, jų tikslams įgyvendti sudaro lengvatines sąlygas naudotis savivaldybei priklausančiomis patalpomis, technine įranga, kitomis materialinėmis vertybėmis. Lengvatinės sąlygos turi būti teisiškai įformintos.
     13. Savivaldybės institucijos pagal savo galimybes remia jaunimo organizacijų narių, galinčių kvalifikuotai vykdyti ir koordinuoti jaunimo organizacijų ir tarnybų veiklos projektus, ir jaunimo darbuotojų (pedagogų), t. y. asmenų, galinčių kvalifikuotai teikti jaunimui informacinę, socialinę, psichologinę, juridinę ir kitokią pagalbą bei organizuoti jaunimo užimtumą ir laisvalaikį, rengimą.

IV. Jaunų žmonių teisės

     14. Jaunas žmogus Plungės rajone naudojasi visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose įtvirtintomis žmogaus ir piliečio teisėmis. Savivaldybės tarybos sprendimai jaunimo klausimais priimami, atsižvelgiant į Plungės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuomonę.
     15. Kiekvienas jaunas žmogus turi teisę rinkti ir būti išrinktas į Plungės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą ir atstovauti organizacijų, neformalių jaunimo grupių interesams.
V. Savivaldybės jaunimo politika ir švietimas
     16. Savivaldybės jaunimo ir švietimo politikos papildo viena kitą. Savivaldybė skatina
formalaus bei neformalaus švietimo įstaigų ir visuomeninių jaunimo organizacijų bendradarbiavimą.
     17. Savivaldybė palaiko ir remia neformalių švietimo įstaigų atsiradimą ir veiklą.
     18. Savivaldybės formaliojo švietimo institucijos turi sudaryti sąlygas veikti mokinių ir studentų savivaldos institucijoms bei užtikrinti galimybę joms dalyvauti priimant su formaliuoju švietimu susijusius klausimus.
     19. Atsakingos savivaldybės institucijos, bendradarbiaudamos su Plungės rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba, ieško būdų padėti įsidarbinti niekur nedirbantiems jauniems žmonėms, skatinti juos verstis savarankiška ūkine ar komercine veikla, spręsti jaunų žmonių gyvenamojo būsto, užimtumo ir jaunų šeimų problemas.
     20. Savivaldybė, skatindama tarptautinį bendradarbiavimą, sudaro sąlygas aktyviems jaunuoliams įgyti žinių ir įgūdžių užsienio valstybėse. Taip pat skatina tarptautinius jaunimo mainus, kurių tikslas – įgyti naujų žinių ir įgūdžių, tolerancijos bei pasitikėjimo kitomis tautomis.
     21. Valstybinėse švietimo įstaigose sudaromos sąlygos visuomeninių jaunimo organizacijų veiklai, besiremiančiai savanoriška naryste. Visuomeninėms jaunimo organizacijoms ir neformalioms jaunimo grupėms turi būti pagal galimybes leidžiama naudotis mokyklų patalpomis ne pamokų metu, vadovaujantis savivaldybės ir mokyklų vadovų nustatytomis tvarkos taisyklėmis.

VI. Savivaldybės jaunimo politikos koncepcijos įgyvendinimas

     22. Plungės rajono savivaldybės taryba tvirtina Plungės rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepciją, kurioje formuluojami Plungės rajono savivaldybės jaunimo politikos tikslai, principai ir kryptys, reglamentuojama konkreti rajono savivaldybės tarybos ir savivaldybės administracijos veikla įgyvendinant rajono savivaldybės jaunimo politikos tikslus.
     23. Savivaldybės vykdomoji institucija, įstaigos įgyvendina rajono savivaldybės jaunimo politikos principus ir tikslus.
     24. Plungės rajono savivaldybės taryba Plungės rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepciją tvirtina trejiems metams. Prireikus savivaldybės taryba, Plungės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos teikimu, gali ją patikslinti ar papildyti.
     25. Plungės rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcija yra įgyvendinama bendradarbiaujant savivaldybės institucijoms ir jaunimo organizacijoms.

____________________________

Plungės rajono savivaldybės jaunimo problemų tyrimas More information

            2012 metais Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (JRD) vykdė jaunimo problematikos tyrimus visose 60 šalies savivaldybių. 

           Tyrimo tikslas – ištirti jaunimo problemas charakterizuojančius rodiklius  jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, tokiose kaip mokymasis ir studijos, darbas, laisvalaikis, gyvenimo sąlygos, dalyvavimas neformaliajame ugdyme, fizinė ir psichinė sveikata, įpročiai ir gyvenimo būdas, šeima, draugai, kaimynystė, probleminio / rizikingo elgesio apraiškos ir pan.

           Tyrimą sudarė 2 dalys – kiekybinis ir kokybinis tyrimas, kurie buvo atliekami pagal ankstesnio JRD projekto metu parengtą Jaunimo problematikos tyrimų metodiką. Kiekybinio tyrimo populiacija – jaunimas nuo 14 iki 29 metų amžiaus, tyrimo metu gyvenantis ar studijuojantis profesinėse mokyklose, aukštojo mokslo ir studijų įstaigose, esančiose konkrečioje savivaldybėje. Tyrimo imtis – 400 tiriamųjų kiekvienai savivaldybei. Kokybinio tyrimo populiacija – 14-18 metų jaunuoliai, pagrindinės, vidurinės ar gimnazijos moksleiviai, besimokantys profesinio rengimo centruose, jaunimo mokyklose, gyvenantys tiek mieste, tiek ir rajone, bei 19-29 metų jaunuoliai, tiek dirbantys, tiek nedirbantys, sukūrę šeimas ir neturintys jų, dalyvaujantys jaunimo organizacijose bei priklausantys neorganizuotoms jaunimo grupėms, gyvenantys tiek mieste, tiek ir rajone. Tyrimo imtis – 20 tiriamųjų kiekvienai savivaldybei.

           Detalus tyrimas buvo atliktas ir Plungės rajono savivaldybėje. Jis padėjo sudaryti palankias sąlygas, stiprinant valstybinio ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimą. Dirbantiesiems jaunimo politikos srityje, visoms su jaunimo reikalais susijusioms vietinėms ir nacionalinėms institucijoms ir organizacijoms šis tyrimas  buvo kaip instrumentas, būtinas laiku atpažinti ir įvardyti jaunimą ištinkančius sunkumus, kartu planuojant ir koordinuojant intervencijos ir prevencijos programas, telktant vietos resursus ir valstybės institucijų bei įvairių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų jėgas.

           Kadangi tyrimai buvo vykdomi kiekvienoje savivaldybėje pagal tuos pačius kriterijus, atsirado galimybė lyginti jaunimo problematiką,  daryti konkrečias išvadas bei priimti sprendimus, kaip užtikrinti, kad kiekvienoje savivaldybėje jaunimo politika būtų plėtojama tolygiai.

           Įvertinus 2012 m. atlikto jaunimo problematikos tyrimo, jaunimo politikos įgyvendinimo kokybės vertinimo (pristatyta visuomenei 2012 m. birželio 12 d.) ir jaunimo reikalų koordinatoriaus pateiktą informaciją, 2012 m. balandžio – gruodžio mėnesiais Plungės rajono savivaldybėje buvo organizuojami seminarai-diskusijos su jaunimo organizacijų bei su jaunimu dirbančių organizacijų, Savivaldybės ir jai pavaldžių institucijų bei įvairių bendruomenių atstovais.    

           Šio ilgo darbo rezultatas – „Jaunimo problemų sprendimo planas Plungės rajono savivaldybėje“. Planas yra vidutinės trukmės strategija, leidžianti į jaunimą pažvelgti apibendrintu požiūriu, indentifikuoti ir įvardyti jaunimo problemas įvairiose srityse ir kartu suformuluoti ilgalaikius tikslus, uždavinius bei parengti trejų metų trukmės priemonių planus.

           Dokumentas bus tvirtinamas artimiausiame Jaunimo reikalų tarybos posėdyje, o vėliau –   Savivaldybės taryboje.

           Pridedama – Tyrimo ataskaita.

 

Plungės rajono savivaldybės
jaunimo reikalų koordinatorė
Lolita Vaitkevičienė

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2013-02-18 14:07:15

Jaunimo veiklos programos lėšų skirstymo tvarka (paraiškos, sutarties, sąmatos, ataskaitos formos) ir jų panaudojimas More information

Plungės rajono savivaldybės jaunimo veiklos programos lėšų skirstymo tvarkos aprašas, patvirtintas Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. T1-5

Jaunimo veiklos programos lėšų panaudojimas

2023 m. panaudotos Jaunimo projektams finansuoti numatytos lėšos (2023-10-20)

2022 m. asignavimų išlaidos Jaunimo politikai įgyvendinti

Jaunimo reikalų taryba, veiklos dokumentai More information

 

Jaunimo reikalų taryba, veiklos dokumentai

 

Plungės savivaldybėje veikiančios nevyriausybinės jaunimo organizacijos More information

PLUNGĖS RAJONO JAUNIMO ORGANIZACIJOS

2019–07-01

Pavadinimas

Adresas

Kontaktai

Lietuvos moksleivių sąjungos padalinys – Plungės mokinių savivaldų informavimo centras (LMS)

A.Vaišvilos g 32, Plungė

Pirmininkė Vesta Radikaitė

Tel. +370 698 89005

E. paštas plunge.msic@gmail.com,  

vradikaite@gmail.com

 

Nevyriausybinė visuomeninė organizacija „Krantas“

 

V. Mačernio g. 29, Plungė

www.nvokrantas.lt

Pirmininkė Gintarė Petraitytė

Tel. +370 683 97177

E. paštas nvokrantas@gmail.com

gintare.petraityte.gp@gmail.com

 

Žemaičių Kalvarijos jaunimo klubas „Kartu2“

Gardų g. 9, Žem. Kalvarijos mstl, Žem. Kalvarijos sen., Plungės raj.
 

Pirmininkė Inga Jokubauskaitė

Tel. +370 600 75919

E. paštas gardai@bendruomenės.lt

https://www.facebook.com/jaunimoklubaskartukvadratu/

 

Asociacija „Plungės skautai“

Telšių g. 3 II a., Plungė

Vadovai:  Žydrūnas Pilitauskas

Tel. +370 682 56996,

Kristina Pilitauskienė

Tel. +370 611 36976

https://www.facebook.com/plunges skautai/

 

Plungės Interact klubas

 

Prezidentė Faustė Bagdonaitė

E. paštas plunge.interact@gmail.com

https://www.facebook.com/plungesinteract/

 

 

Pagrindinės nuorodos jaunimo organizacijoms More information

 

Paskutinis atnaujinimas: 2024-01-31 16:34:36
This site is registered on wpml.org as a development site.