Kvietimas teikti paraiškas projektų atrankos konkursui pagal Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

2023-04-14

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija LOGO

Plungės rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas projektų atrankos konkursui pagal Plungės rajono savivaldybės  administracijos direktoriaus  2023 m. kovo 17 d. įsakymu  Nr. DE -217 patvirtintą Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023- 2025 metų  veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašą  (toliau – Aprašas).

PRIEMONĖS TIKLSAS – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Teritorija, kurios gyventojų bendruomenei skiriamas finansavimas pagal tvarkos aprašą nustatyta tvarka  yra Plungės rajono Savivaldybės gyventojų bendruomenė.

GALIMI PAREIŠKĖJAI 

Paraiškas gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti gali teikti:

 1. Bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme;
 2. Jei Savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos neteikia paraiškų konkursui, taip pat jei Savivaldybės tvarkos aprašo 51 punkte nustatytais atvejais skelbiamas naujas konkursas, pareiškėjais gali būti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme..

Projektų atrankos konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma  2023 m. – 22 693 Eur.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1 000,00 eurų, didžiausia 4 000,00 eurų.

PARAIŠKŲ PRIĖMIMO TERMINAS

Paraiškos priimamos nuo 2023 m.  balandžio 14  d. iki 2023 m. gegužės 5 d. 

Paraiškas  teikti elektroniniu būdu, t.y. skenuotą paraišką su pridedamais dokumentais siųsti į savivaldybės el.p. savivaldybe@plunge.lt   

Informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Jurgita Saldukienė, tel. 8 448 73 159, mob. 8 655 01 381, el. paštas jurgita.saldukiene@plunge.lt (darbo laikas: pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val., penktadienį 8.00 – 15.45 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.).

PARAIŠKAI TAIKOMI REIKALAVIMAI

Paraiška turi būti užpildyta valstybine kalba pagal rekomenduojamą paraiškos formą (Savivaldybės tvarkos aprašo 1 priedas);

Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, ir patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

FINANSUOTINOS VEIKLOS

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

 1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, vienišų asmenų neįgaliųjų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas; pagalbos priklausomybių ar socialinių problemų turintiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas; veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir (ar) grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);
 2. veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims bei asmenims, kuriems suteikta laikinoji apsauga pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“, įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos jiems, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
 3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra), veikla, skirta bendruomenės narių bei jaunimo medijų ir informacinio raštingumo stiprinimui kovai su dezinformacija ir propaganda;
 4. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Savivaldybės tvarkos aprašo 5.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos. Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų;
 5. veikla, skirta bendruomenės narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).
 6. bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų.

DOKUMENTAI,  KURIUOS REIKIA PATEIKTI

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių valstybine kalba surašytų dokumentų arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu, kopijas:

 1. pareiškėjo steigimo (tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);
 2. jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;
 3. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 4. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – projekto partnerio (-ių) sutikimas (-ai) dalyvauti projekte (Savivaldybės tvarkos aprašo 7 priedas);
 5. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

PRIDEDAMA:

Priemonės įgyvendinimo  tvarkos aprašas

Projekto paraiškos forma (1 priedas)

Bendra projekto įgyvendinimo  sąmata  ( 1 priedo 1 priedas)

Partnerio sutikimas dalyvauti projekte (7 priedas)

 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus inf.   

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.