Informuojame, kad parengtos Plungės miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos alternatyvos ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita

2022-03-22

Planavimo organizatorius: Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, tel. (8 448) 73166, faks. (8 448) 71608, el. paštas savivaldybe@plunge.lt, www.plunge.lt.

Plano ir SPAV rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius ir UAB „Gaučė ir Ko“ A. Goštauto 8-32, LT-01108 Vilnius. Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. g.ratkute@cityform.lt.

Planavimo pagrindas – Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimas Nr. T1-253 „Dėl Plungės miesto bendrojo plano keitimo“.

Bendrojo planavimo tikslai: sudaryti sąlygas darniai miesto teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; keisti veiklų reglamentavimą atsižvelgiant į pasikeitusias miesto raidos tendencijas, patikslinti miesto plėtros prioritetus ir jų įgyvendinimo eiliškumą, miesto teritorijoje išskirti zonas, už kurių infrastruktūros kūrimą ir įrengimą atsakomybę prisiima plėtotojai, detalizuoti aktualiausių teritorijų sprendinius tikslesniu masteliu;  suformuoti sąlygas atsirasti integruotai transporto sistemai, leidžiančiai pasiekti užsibrėžtus darnaus judumo tikslus, transporto būdams pirmenybę teikti atsižvelgiant į konkrečią miesto zoną, atitinkamai įvertinti magistralinių gatvių kategorijas, plėsti inžinerinę infrastruktūrą prioritetinėse miesto periferijos zonose; sudaryti sąlygas racionaliam miesto teritorijai svarbių gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui; numatyti miesto teritorijos gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą; kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; bendrąjį planą papildyti ilgalaikiais darnaus miesto plėtros kriterijais ir rodikliais.

Plano keitimo uždaviniai:  

Susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-68-20-508)

Informuojame, kad parengtos Plungės miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos alternatyvos ir SPAV ataskaita. Su parengta SPAV ataskaita ir koncepcijos alternatyvomis galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-68-20-508), Plungės rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.plunge.lt, bei Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje adresu Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė (iš anksto susitarus telefonu, kontaktinis asmuo – Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Laura Baumilė, tel. (8 448) 73137, el. paštas laura.baumile@plunge.lt), nuo 2022 03 23 iki 2022 04 21. Viešas susirinkimas dėl SPAV ir koncepcijos įvyks 2022 04 21, 16.00 val. nuotoliniu būdu. Viešo svarstymo internetinė prieiga: https://zoom.us/j/99210434018?pwd=WDdoaFl6bWdZb1JWQzE3eml0c0xsQT09, susitikimo ID: 992 1043 4018, slaptažodis: 417234

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl Plungės miesto bendrojo plano keitimo SPAV ataskaitos ir koncepcijos alternatyvų teikiami planavimo organizatoriui raštu (aukščiau nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo svarstymo pabaigos – t. y. 2022 04 21, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Atlikus Plungės miesto bendrojo plano keitimo bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) stadiją, konceptualieji sprendiniai bus detalizuojami sprendinių konkretizavimo stadijoje. Pasiūlymų teikimo tvarka vėlesnėje plano eigoje (t.t. sprendinių konkretizavimo stadijoje): pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Išsamesnė informacija teikiama: Plano rengėjo projekto vadovo nurodytais kontaktais ir Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, kontaktinis asmuo – Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Laura Baumilė, tel. (8 448) 73137, el. paštas laura.baumile@plunge.lt, www.plunge.lt.

PRIDEDAMA.

  1. SPAV ataskaita.
  2. SPAV ataskaitos priedas – Išrašas iš saugomų rūšių informacinės sistemos.
  3. Aiškinamasis raštas.
  4. Grafinė dalis (1 alternatyva).
  5. Grafinė dalis (2 alternatyva).

 

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.