Dėl valstybės tarnautojo parinkimo į uždarosios akcinės bendrovės „Plungės šilumos tinklai“ valdybos narius procedūros

2023-10-30

Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 170535455, adresas – V . Mačernio g. 19, LT-90142 Plungė.

Plungės rajono savivaldybės meras inicijuoja valstybės tarnautojo parinkimo procedūrą į Bendrovės valdybos narius.

Tikslas – atrinkti tinkamiausią kandidatą į Bendrovės valdybos narius, turintį kompetenciją ekonomikos srityse.

Kandidatų parinkimo procedūrų vykdymą ir įgyvendinimą užtikrina Plungės rajono savivaldybės administracija.

Sprendimą dėl kandidatų išrinkimo į Bendrovių valdybos narius priima Savivaldybės meras.

Bendrovės valdyba renkama 4 metams, kadencijos pradžia – ją išrinkus 2023 m. eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, pabaiga – 2027 m. vyksiančio Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo diena (bet ne ilgiau nei 4 metai).

Valdybos narių skaičius – 5 (penki), iš jų 3 (trys) yra nepriklausomi valdybos nariai (nuo 2023 m. naujos kadencijos).

Atlygis – 1/4 dalies Bendrovės vadovui nustatyto atlygio dydžio.

Aktualios nuorodos:

Bendrovės interneto svetainės adresas: https://www.plungessiluma.lt/

Bendrovės strategija:

https://www.plungessiluma.lt/uploads/Dokumentai/Investuotojams/PST%20veiklos%20strategija%202022-2024.pdf

Valstybės tarnautojo parinkimo procedūros vykdomos vadovaujantis:

Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631;

Valstybės tarnautojų ir kitų pasirenkamų asmenų, kurie skiriami į Plungės rajono savivaldybės valdomų bendrovių valdybos narius, parinkimo procedūrų gaires, patvirtintas Plungės rajono savivaldybės mero 2023 m. spalio 9 d. potvarkiu Nr. PE-300.

Savivaldybės meras, prieš priimdamas sprendimą skirti parinktą kandidatą valdybos nariu, dėl kandidato parinkimo valdybos nariu gali kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ar kitas institucijas dėl turimos informacijos apie tokius asmenis pateikimo.

Reikalavimai, kuriuos turi atitikti valstybės tarnautojas:

  1. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 231 straipsnio 5 dalyje nustatytus bendruosius reikalavimus:

1.1. turi turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

1.2. turi būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

1.3. turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;

1.4. jam neturi būti atimta ar apribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

1.5. per pastaruosius 5 metus neturi būti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

1.6. negali būti ministerijoje, Vyriausybės įstaigoje ar įstaigoje prie ministerijos einantis pareigas karjeros valstybės tarnautojas, kuriam pavestos su valstybės politikos formavimu toje ūkio sektoriaus šakoje, kurioje veikia įmonė, į kurios kolegialų organą kandidatuoja, susijusios funkcijos;

1.7. negali būti įstatymų nustatyta tvarka išrinktas ar paskirtas valstybės politiku ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju;

1.8. jeigu jis yra valstybės tarnautojas, jis negali būti iš viso daugiau kaip 2 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narys.

  1. Plungės rajono savivaldybės mero nustatytus specialiuosius reikalavimus, kandidatas turintis kompetenciją ekonomikos srityje, turi turėti:

2.1. aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ekonomikos srityje arba ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį ekonomikos srityje;

2.2. ne mažiau nei 3 metų vadovaujamo darbo patirtį arba patirtį bendrovių kolegialiuose priežiūros ar valdymo organuose;

2.3. patirtį formuojant ir įgyvendinant įmonės strategiją;

2.4. puikius lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimus;

2.5. galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į Bendrovės veiklos specifiką;

2.6. gebėti analizuoti esamą situaciją, aiškiai dėstyti mintis ir teikti konstruktyvius pasiūlymus.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatuojantis valstybės tarnautojas:

  1. kandidato paraišką dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją (priedas);
  2. gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką;
  3. asmens tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopiją;
  4. valstybės tarnautojo pažymėjimo kopiją;
  5. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir kitus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams bei kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

Dokumentų pateikimo būdas ir terminai:

Dokumentai teikiami Plungės rajono savivaldybės Juridinio ir personalo administravimo skyriui, elektroniniu paštu ausra.jarasiuniene@plunge.lt, nurodant „Valstybės tarnautojų parinkimo procedūros į UAB „Plungės šilumos tinklai“ valdybos narius“.

Dokumentai teikiami iki 2023 m. lapkričio 18 d.

Kontaktinis asmuo – Plungės rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vyr. specialistė Aušra Jarašiūnienė, tel. +370 655 15 977, el. p. ausra.jarasiuniene@plunge.lt.

PRIDEDAMA. Valstybės tarnautojų ir kitų pasirenkamų asmenų, kurie skiriami į Plungės rajono savivaldybės valdomų bendrovių valdybos narius, parinkimo procedūrų gairių priedas „Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija“, 2 lapai.

 

Juridinio ir personalo administravimo skyriaus informacija

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.