Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas

Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas06.01.
2.Administracines paslaugos versija
2. versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasSocialinės pašalpos skyrimas ir  mokėjimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasBendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu atitinka šiuos ir kitus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytus reikalavimus:

1. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo(įsigalios po to, kai sueis 6 mėn. kai buvo atšaukta ekstremalioji situacija ir karantinas).

2. Vidutinės pajamos, tenkančios vienam iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį, yra mažesnės kaip 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio (137,50 Eur).

3.Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka kitas Įstatyme nustatytas sąlygas.
Socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui, turinčiam teisę ją gauti, sudaro:

1) skirtumą tarp 1,4 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam gyvenančiam asmeniui ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį – kai socialinė pašalpa mokama ne ilgiau kaip 6 mėnesius;

2) skirtumą tarp 1,2 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam gyvenančiam asmeniui ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį – kai socialinė pašalpa mokama nuo 6 iki 12 mėnesių;

3) skirtumą tarp 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam gyvenančiam asmeniui ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį – kai socialinė pašalpa mokama ilgiau kaip 12 mėnesių.

Socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims, turintiems teisę ją gauti, taip pat ir tais atvejais, kai socialinė pašalpa skiriama tik vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, sudaro:

1) pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui – skirtumą tarp 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;

2) antram bendrai gyvenančiam asmeniui – 90 procentų skirtumo tarp 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;

3) trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims – 70 procentų skirtumo tarp 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį.

Įsidarbinus ilgalaikiam bedarbiui už kiekvieną pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu dirbtą mėnesį, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių, skiriama papildoma socialinė pašalpa ir jos dydis sudaro:

1) pirmą–trečią papildomai mokamos socialinės pašalpos mokėjimo mėnesį – 100 procentų socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 6 mėnesius iki įsidarbinimo, vidutinio dydžio;

2) ketvirtą–šeštą papildomai mokamos socialinės pašalpos mokėjimo mėnesį – 80 procentų socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 6 mėnesius iki įsidarbinimo, vidutinio dydžio;

3) šeštą–dvyliktą papildomai mokamos socialinės pašalpos mokėjimo mėnesį – 50 procentų socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 6 mėnesius iki įsidarbinimo, vidutinio dydžio.

Prašymas-paraiška pateikiamas raštu asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu SPIS sistemoje  www.spis.lt  arba per atstovą (įgaliotą asmenį, rūpintoją, globėją). Jei prašymas-paraiška pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme-paraiškoje nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).
5.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas;

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015-02-12 sprendimu Nr. T1-19 patvirtintas „Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Plungės rajono savivaldybėje aprašas“.
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoKreipdamasis dėl piniginės socialinės paramos, asmuo pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prašymą-paraišką ir jos priedus ir prašyme-paraiškoje nurodo piniginės socialinės paramos skyrimui ir apskaičiavimui būtinus duomenis apie*:
 
1) save ir bendrai gyvenančius asmenis;
2) veiklos pobūdį;
3) turimą turtą ir šio įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 6–11 punktuose ir 2 dalyje nurodyto turto vertę;
4) gaunamas pajamas;
5) kitą piniginei socialinei paramai gauti būtiną informaciją.
 
*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Pasinaudojant Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS), gaunami duomenys iš:

1.Gyventojų registro tarnybos – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;

2.Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;

3.Lietuvos užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje;

4.Nacionalinės mokėjimo agentūros – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;

5.Mokinių registro – apie besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;

6.VĮ Regitra – apie asmens disponuojamas transporto priemones;

7.Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  – apie asmens nedarbingumo lygį, specialiuosius poreikius;

8.Žemės ūkio technikos registro – apie asmens disponuojamą žemės ūkio techniką;

9.VĮ Registrų centro – apie asmeniui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamą turtą;

10.Studentų registro informacinės sistemos – apie studijuojančių asmenų mokymosi įstaigas, stipendijas, studijų trukmę;

11.Ūkinių gyvūnų registro – apie deklaruotus gyvūnus;

12.VMI (nelegalus darbas) duomenų bazės – informaciją apie nelegalią veiklą vykdančius asmenis.
8.Administracinės paslaugos teikėjasPlungės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus darbuotojai:

– soc.išmokų specialistė V. Miliūnienė, tel.(8 448) 73 121, el.paštas vilma.miliuniene@plunge.lt

– vyr.specialistė L. Piekienė, tel. (8 448) 73 121, el.paštas  lina.piekiene@plunge.lt

– vyr. specialistė I. Šukienė, tel. (8 448) 73 121, el.paštas inga.sukiene@plunge.lt

– soc.išmokų specialistė S. Drungilė, tel(8 448)  73132, el. paštas simona.drungile@plunge.lt

– vyr.specialistė R. Petrikaitė, tel(8 448) 73132, el.paštas rima.petrikaite@plunge.lt

– soc.išmokų specialistė G. Šimkutė, tel. (8 448) 73132, el.paštas greta.simkute@plunge.lt
 
Seniūnijose prašymus priima seniūnijų socialinio darbo organizatoriai ir socialinių išmokų specialistai.
9.Administracinės paslaugos vadovasPlungės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja
Vilma Šlyžienė tel.  (8 448) 73 129 , el.paštas vilma.slyziene@plunge.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėSprendimas dėl socialinės pašalpos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo- paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Paslauga teikiama neatlygintinai.
12..
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
1.SP4 forma – prašymo-paraiškos gauti piniginę socialinę paramą (kai kreipiamasi pirmą kartą arba pasikeičia anksčiau pateikti duomenys, arba praėjo 12 mėnesių po to, kai buvo pateikti duomenys apie turtą) forma;

SP4 formos  priedai:

SP4 1 priedas – bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamos, kurios įskaitomos skiriant piniginę socialinę paramą;

SP4 2 priedas – duomenys apie žemės ūkio veiklą, naudojami pajamoms nustatyti;

SP4 3 priedas– neįregistruoti statiniai (įskaitant) nebaigtus statyti bei rekonstruoti);

SP4 4 priedas –duomenys apie ūkinius gyvūnus, naudojami turto vertei nustatyti ;

SP4 5 priedas– finansinis turtas;

SP4 6 priedas– duomenys apie būstą, šildymo, geriamojo ir karšto vandens tiekimo būdus ir įrangą.

2.SP4 (A) forma– prašymo-paraiškos gauti piniginę socialinę paramą (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys) forma;

3.SP4 (B) forma– prašymo-paraiškos skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus forma;

Prašymo-paraiškos  formos patalpintos Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje:

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąAsmeniui suteikiama galimybė prašymą-paraišką pateikti SPIS sistemoje http://www.spis.lt/
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumaiPriimant asmens paraišką–prašymą, informacija apie trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį. Trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos.

Socialinė pašalpa gali būti teikiama:
1. Pinigais;
2. Nepinigine forma;
3. Pinigais ir nepinigine forma.

Savivaldybės administracija turi teisę tikrinti asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą; papildomai apklausti asmenis, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomų duomenų; pasitelkti asmenis visuomenei naudingai veiklai; pasitelkti seniūnaičius, bendruomenės narius ir kitus suinteresuotus asmenis svarstant klausimus dėl socialinės pašalpos skyrimo. 
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąAdministracinės paslaugos „Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas“ teikimo aprašymas  įtraukiamas į Plungės rajono savivaldybės dokumentų apskaitą Plungės rajono savivaldybės veiklos dokumentų, administracinių paslaugų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nustatyta tvarka ir  saugomas Socialinės paramos skyriuje.
Paskutinis atnaujinimas: 2024-01-18 14:54:06
This site is registered on wpml.org as a development site.