Grįžti

IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 34 posėdis

Data 2022-04-28 Laikas 13:00 Vieta Vytauto g. 12, Plungė (Didžioji salė)
DARBOTVARKĖ    

1. Savivaldybės tarybos 34 posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.

Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.

2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus informacija apie socialinio draudimo situaciją Plungės rajone.

Pranešėja Odeta Gaudutytė, VSDFV  Klaipėdos skyriaus I Klientų aptarnavimo skyriaus patarėja.

3. Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 2021 m. veiklos ataskaitos ir artimiausiu metu numatomų veiklų pristatymas.

Pranešėjas Ramūnas Lydis, Žemaitijos nacionalinio parko direktorius.

4. Senelių namų projekto pristatymas.

Pranešėja Daiva Grikšienė, „Senior Group“ padalinio vadovė.

5. Informacija apie Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarką.

Pranešėjas Gintautas Rimeikis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.

6. Dėl pritarimo Savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, uždarųjų akcinių bendrovių 2021 metų veiklos ataskaitoms.

7. Dėl viešųjų įstaigų 2021 metų pelno (nuostolių) paskirstymo ir finansinių ataskaitų patvirtinimo.

Pranešėjas Adomas Zamulskis, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas.

8. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T1-180 „Dėl sporto šakų, kultivuojamų Plungės sporto ir rekreacijos centre, patvirtinimo“ pakeitimo.

9. Dėl Plungės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programų rėmimo konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo.

10. Dėl Plungės rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo.

11. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-259 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

12. Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių darbo vasaros metu.

13. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T1-175 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo.

14. Dėl Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinį ugdymą vykdančių įstaigų, formalųjį švietimą papildančių įstaigų bei Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro pedagoginių pareigybių ir nepedagoginių pareigybių, finansuojamų iš mokymo lėšų, ir etatų normatyvų patvirtinimo. 

15. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-328 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų, Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro pedagoginių pareigybių ir nepedagoginių pareigybių, finansuojamų iš mokymo lėšų, didžiausio leistino skaičiaus 2021-2022 mokslo metams patvirtinimo“ pakeitimo.

16. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties formai ir įgaliojimo pasirašyti sutartis.

17. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-99 „Dėl Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų Plungės rajono savivaldybėje suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.

18. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-329 „Dėl Plungės rajono savivaldybės apdovanojimų“ pakeitimo.

19. Dėl Plungės miesto istorinio centro pastatų fasadų tvarkymo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja Vida Bondauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė.

20. Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

Pranešėjas Raimondas Doviltis, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkas.

21. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-272 „Dėl Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

22. Dėl pritarimo valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir Plungės rajono savivaldybės papildomam susitarimui Nr. 2 prie 2018 m. lapkričio 7 d. bendradarbiavimo sutarties Nr. S-913 / A1-53.

23. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-259 ir jį keitusio 2021 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T1-205 pakeitimo bei Plungės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių vietinės reikšmės gatvių ir kelių perdavimo Plungės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

24. Dėl pritarimo Plungės miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos I alternatyvai.

25. Dėl pritarimo Plungės miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos II alternatyvai.

26. Dėl pritarimo projektui „Valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas Plungės rajone“ ir lėšų skyrimo.

27. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu naudoti bei jo nurašymo.

28. Dėl sutikimo perimti ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

29. Dėl sutikimo perimti trumpalaikį materialųjį turtą Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

30. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-344 „Dėl sutikimo perimti ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo.

31. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-40 „Dėl leidimo perduoti Savivaldybės turtą valdyti patikėjimo teise“ pakeitimo.

32. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-298 „Dėl patalpų suteikimo patikėjimo bei panaudos teise“ pakeitimo.

33. Dėl rūsio patalpos suteikimo panaudos teise Plungės rajono neįgaliųjų draugijai.

34. Dėl leidimo perduoti Savivaldybės turtą valdyti patikėjimo teise.

35. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties pratęsimo.

36. Dėl negyvenamos patalpos suteikimo panaudos teise Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui.

37. Dėl negyvenamos patalpos suteikimo panaudos teise Plungės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.

38. Dėl negyvenamosios patalpos suteikimo panaudos teise viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“.

39. Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos karinės agresijos, apgyvendinimo.

Pranešėja Daina Martišienė, Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė.

40. Dėl skolų Savivaldybės įmonei „Plungės būstas“ pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo.

41. Dėl Plungės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

42. Dėl pataisos koeficientų, rodančių būsto būklę (nusidėvėjimą), Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčiams apskaičiuoti nustatymo.

43. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T1-81 „Dėl Plungės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių (be pareigybių, finansuojamų iš ugdymo reikmėms finansuoti lėšų) skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo.

44. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-248 „Dėl pritarimo sudaryti keleivių vežimo sutartį su UAB „Plungės autobusų parkas“ ir nemokamo keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais“ pakeitimo.

45. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

46. Dėl mokesčių lengvatų uždarajai akcinei bendrovei „Litspringas“, įsteigusiai naujas darbo vietas, suteikimo.

47. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

Pranešėjas Adomas Zamulskis, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas.

48. Informacijos, klausimai, paklausimai.

48.1. Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse 2022 m. balandžio 15 d. teikimas Nr. TR5-17 (5.5E) „Dėl Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų priedo pakeitimo“.

48.2. Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse 2022 m. balandžio 25 d. teikimas Nr. TR5-31 (5.5E) „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-161 „Dėl Plungės rajono savivaldybės želdinių ir želdynų apsaugos taisyklių patvirtinimo““.

Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.

PRIDEDAMA. Posėdžio medžiaga.

 

Savivaldybės meras Audrius Klišonis

 

Data

Bal 28 2022
Baigėsi!

Laikas

13:00

Vieta

Plungės rajono savivaldybės administracija
Vytauto g. 12, Plungė
Kategorija
QR Code
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.