Grįžti

IX šaukimo Plungės rajono savivaldybės tarybos 33 posėdis

Data 2022-03-24 Laikas 13:00 Nuotolinis
Darbotvarkė    

1. Savivaldybės tarybos 33 posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.

Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.

2. UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ 2022 metų veiklos pristatymas: planuojami darbai, paslaugų plėtros perspektyvos, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą pagrįstumas.

Pranešėjas Vidimantas Domarkas, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorius.

3. Dėl Plungės rajono savivaldybės mero ir Savivaldybės tarybos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

Pranešėjas Audrius Klišonis, Savivaldybės meras.

3.1. Plungės rajono savivaldybės Etikos komisijos 2021 metų veiklos ataskaitos pristatymas.

Pranešėjas Tadas Šetkauskis, Etikos komisijos pirmininkas.

4. Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

Pranešėjas Mindaugas Kaunas, Savivaldybės administracijos direktorius.

5. Dėl Plungės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

Pranešėja Danutė Jarašiūnienė, savivaldybės kontrolierė.

6. Dėl Krasnogorsko (Rusijos Federacija) ir Plungės (Lietuvos Respublika) miestų susigiminiavimo sutarties ir atnaujintos partnerystės sutarties nutraukimo.

7. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-97 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

8. Dėl Plungės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2022–2023 metų programos ir jos  įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo.

9. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-243 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Kultūros ir meno tarybos patvirtinimo“ pakeitimo.

10. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T1-201 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

11. Dėl atstovų delegavimo į viešosios įstaigos „Plungės futbolas“ valdybą.

12. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T1-240 „Dėl Plungės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį keitusio sprendimo pripažinimo netekusiais galios.

13. Dėl pritarimo dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje partnerio teisėmis.

14. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-52 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ ir jį keitusių sprendimų pakeitimo.

15. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai ir įgaliojimo ją pasirašyti.

16. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-325 „Dėl 2022–2023 mokslo metų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose patvirtinimo“ pakeitimo.

17. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T1-283 „Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

18. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-282 „Dėl Mokinių priėmimo į Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

19. Dėl pritarimo ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų vartojimo skatinimui ugdymo įstaigose.

20. Dėl užsieniečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ugdymo išlyginamųjų klasių ir (ar) išlyginamųjų mobilių grupių steigimo.

21. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-328 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų, Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro pedagoginių pareigybių ir nepedagoginių pareigybių, finansuojamų iš mokymo lėšų, didžiausio leistino skaičiaus 2021-2022 mokslo metams patvirtinimo“ pakeitimo.

22. Dėl Komisijos siūlymams dėl Plungės garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėti sudarymo ir Siūlymams dėl Plungės garbės piliečio vardo suteikimo nagrinėti komisijos nuostatų patvirtinimo.

23. Dėl Plungės rajono savivaldybės trūkstamų specialistų sąrašo patvirtinimo.

Pranešėja Vida Bondauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė.

24. Dėl pritarimo Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 2021 metų stebėsenos ataskaitai.

25. Dėl įgaliojimo dalyvauti VšĮ Plungės rajono greitosios medicinos pagalbos dalininkų susirinkime. 

26. Dėl viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės Stebėtojų tarybos sudarymo.

27. Dėl Socialinės priežiūros – palydėjimo paslaugos jaunuoliams – teikimo Plungės socialinių paslaugų centre tvarkos aprašo ir palydimosios paslaugos jaunuoliams kainos patvirtinimo.

28. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-305 „Dėl Integralios pagalbos paslaugų teikimo asmenims namuose tvarkos aprašo ir dienos socialinės globos paslaugų asmenims teikimo namuose kainos patvirtinimo“ pakeitimo.

29. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T1-48 „Dėl Vienkartinių, tikslinių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas Raimondas Doviltis, Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkas.

30. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-1 „Dėl Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

31. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl pritarimo projektui „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Plungės mieste“ ir finansavimo skyrimo“ ir jį keitusio sprendimo pakeitimo.

32. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-108 ,,Dėl pritarimo dalyvauti, steigiant asociaciją Plungės miesto vietos veiklos grupę, bei jos veikloje“ pakeitimo.

33. Dėl 2022–2025 metų Plungės rajono savivaldybės prioritetinių vietinės reikšmės kelių (gatvių) tvarkymo sąrašo patvirtinimo.

34. Dėl Plungės rajono savivaldybės infrastruktūros objektų, įgyvendinamų Savivaldybės ir fizinių bei juridinių asmenų jungtinės veiklos pagrindu, sąrašo patvirtinimo.

35. Dėl sutikimo pratęsti Plungės rajono savivaldybės turto patikėjimo sutartį, sudarytą su A. Klišonio komercine firma „Inesa“.

36. Dėl turto patikėjimo sutarčių pratęsimo.

37. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties pratęsimo.

38. Dėl leidimo perduoti Savivaldybės turtą valdyti patikėjimo teise.

39. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-18 „Dėl negyvenamosios patalpos suteikimo panaudos teise bendruomenei „Gintališkės sodžius“ pakeitimo.

Pranešėja Daina Martišienė, Ūkio, ekologijos ir kaimo reikalų komiteto pirmininkė.

40. Dėl pritarimo projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“ vykdymo partnerystės sutarčiai.

41. Dėl pritarimo prisidėti prie Plungės miesto Telšių gatvės rekonstravimo darbų finansavimo.

42. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos Plungės rajono savivaldybei 2022 m. skirtų lėšų paskirstymo.

43. Dėl pritarimo teikti projektą „Elektromobilio įsigijimas“ ir lėšų skyrimo.

44. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T1-123 „Dėl leidimo išnuomoti patalpas“ pakeitimo.

45. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-2 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

46. Dėl Plungės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių (be pareigybių, finansuojamų iš ugdymo reikmėms finansuoti lėšų) skaičiaus patvirtinimo.

47. Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas Adomas Zamulskis, Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas.

48. Dėl pavedimo Plungės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai.

Pranešėjas Algirdas Pečiulis, Kontrolės komiteto pirmininkas.

49. Informacijos, klausimai, paklausimai.

49.1. Dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimo.

49.2. Plungės rajono savivaldybės tarybos kreipimosi projektas.

PRIDEDAMA. Posėdžio medžiaga

 

Savivaldybės meras Audrius Klišonis

Data

Kov 24 2022
Baigėsi!

Laikas

13:00
Kategorija
QR Code
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.