VIEŠ AME AUKCIONE BUS PARDUODAMAS PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANTIS ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

2012-01-31

 

 

 

50004670 Buvusios mokyklos pastatas (unikalus numeris 6892-0005-6046, plotas 508,6 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukÅ¡tų, pažymėjimas plane 2C2p) ir Å¡iam objektui priskirtas 0,2087 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 6827/0004:356); Mokyklos g. 14, PaukÅ¡takių k., Plungės r.
Pradinė objekto pardavimo kaina – 55,422 tūkst. Lt, iÅ¡ kurios žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 5,000 tūkst. Lt,
žemės sklypo parengimo atlygintinos iÅ¡laidos – 422 Lt. 
Pradinis įnaÅ¡as turi būti ne mažesnis kaip  5,000 tūkst. Lt. Registracijos mokestis  – 100 Lt.
Atsiskaitymo už privatizuojamą objektą terminas ne ilgesnis kaip  5 darbo dienos nuo privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasiraÅ¡ymo. 
Objekto energinio naudingumo sertifikavimas neatliktas.
Aukciono vykdymo laikas – 2012-02-15   9 val. Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė. Objekto apžiūra – 2012-02-10   10 val.
Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia – 2012-02-13, pabaiga – 2012-02-14, darbo dienomis 9 – 16 val.        Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė.
Žemės sklypo naudojimo sąlygos:
Paskirtis: kita.
Naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos.
Naudojimo pobūdis: mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos.
Naudojimo apribojimai:
 1. I – ryÅ¡ių linijų apsaugos zonos.
 2. II – kelių apsaugos zonos.
 3. VI – elektros linijų apsaugos zonos.
Žemės servitutai:
 1. Kiti servitutai (tarnaujantis daiktas), plane pažymėtas indeksu S2.
 2. Kiti servitutai (tarnaujantis daiktas), plane pažymėtas indeksu S3
 3. Kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis daiktas).
Privatizavimo sąlygos: 1. Pirkėjas privalo iki valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo sumokėti žemės sklypo parengimo atlygintinas iÅ¡laidas. 2. Objektui priskirtą žemės sklypą turi įsigyti nuosavybėn.
Pastaba. Privatizavimo objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Valstybės turto fonde.

50004671 Buvusios mokyklos pastatas (unikalus numeris 6898-9021-3018, plotas 373,38 kv. m, pastatas mūrinis, 2 aukÅ¡tų, pažymėjimas plane 1C2p), kiemo statiniai (unikalus numeris 4400-0857-4583) ir Å¡iam objektui priskirtas 0,143 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 6814/0002:139); Gegrėnų k., Žemaičių Kalvarijos sen., Plungės r.
Pradinė objekto pardavimo kaina – 34,661 tūkst. Lt, iÅ¡ kurios žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 4,000 tūkst. Lt,
žemės sklypo parengimo atlygintinos iÅ¡laidos – 661 Lt. 
Pradinis įnaÅ¡as turi būti ne mažesnis kaip  3,000 tūkst. Lt. Registracijos mokestis – 100 Lt.
Atsiskaitymo už privatizuojamą objektą terminas ne ilgesnis kaip  5 darbo dienos nuo privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasiraÅ¡ymo. 
Objekto energinio naudingumo sertifikavimas neatliktas.
Aukciono vykdymo laikas – 2012-02-15   9 val. 15 min.Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė. Objekto apžiūra – 2012-02-10  10 val.
Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia – 2012-02-13,  pabaiga –  2012-02-14, darbo dienomis 9 – 16 val.        Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė.
Objekto naudojimo sąlyga: objektas yra Žemaitijos nacionalinio parko apsaugos (buferinėje) zonoje (identifikavimo kodas kadastre 1310000000035) ir jam taikomos Žemaitijos nacionalinio parko apsaugos reglamentas. Vykdant statybos (rekonstrukcijos) darbus, būtina derinti su parko direkcija. Gali būti taikomi apribojimai (aukÅ¡čio, formų ar pastato fasado apdailai).
Žemės sklypo naudojimo sąlygos:
Paskirtis: kita.
Naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos.
Naudojimo pobūdis: mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos.
Naudojimo apribojimas: II – kelių apsaugos zonos.
Privatizavimo sąlygos: 1. Pirkėjas privalo iki valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo sumokėti žemės sklypo parengimo atlygintinas iÅ¡laidas. 2. Objektui priskirtą žemės sklypą turi įsigyti nuosavybėn.
Pastaba. Privatizavimo objektui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Valstybės turto fonde.

50004839 Negyvenamoji patalpa (unikalus numeris 4400-1826-0029:2913, plotas 53,79 kv. m, 5 aukÅ¡tų mūrinio pastato 1 aukÅ¡te, pastato, kuriame yra patalpa unikalus numeris 6896-7003-8011, pažymėjimas plane 1N5p) su bendro naudojimo patalpomis (plotas 6,92 kv. m); A.VaiÅ¡vilos g. 33-122, Plungė.
Pradinė objekto pardavimo kaina – 10,000 tūkst. Lt. Pradinis įnaÅ¡as turi būti ne mažesnis kaip  1,000 tūkst. Lt. Registracijos mokestis  – 100 Lt.
Atsiskaitymo už privatizuojamą objektą terminas ne ilgesnis kaip  5 darbo dienos nuo privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasiraÅ¡ymo. 
Objekto energinio naudingumo sertifikavimas neatliktas.
Aukciono vykdymo laikas – 2012-02-15   9 val. 30 min. Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė. Objekto apžiūra – 2012-02-10  10 val.
Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia – 2012-02-13,  pabaiga – 2012-02-14, darbo dienomis 9 – 16 val.     Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė.

50004840 Dirbtuvės (unikalus numeris 6899-5007-9018, plotas 107,45 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukÅ¡to, pažymėjimas plane 1P1p); Vienuolyno g. 4A, Žemaičių Kalvarijos mstl., Plungės r.
Objektui priskirtas žemės sklypas iÅ¡nuomojamas (kadastrinis numeris 6877/0003:344, plotas 0,1076 ha).
Pradinė objekto pardavimo kaina –19,566 tūkst. Lt, iÅ¡ kurios žemės sklypo pradinė pardavimo kaina nuomos mokesčiui apskaičiuoti  – 3,000 tūkst. Lt,
 žemės sklypo parengimo atlygintinos iÅ¡laidos –  566 Lt.    Å½emės nuomos terminas – 53 metai.  
Žemės nuomos mokesčio tarifus ir mokėjimo terminus, kurie gali keistis Savivaldybės tarybos sprendimu, rasite interneto svetainėje https://www.plunge.lt.
Žemės nuomos mokestis metams apskaičiuojamas, dauginant Savivaldybės nustatytą nuomos mokesčio tarifą iÅ¡ žemės sklypo pardavimo kainos arba žemės sklypo vertės, apskaičiuotos pagal žemės verčių žemėlapius (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimas Nr. 205), jei žemės sklypo pardavimo kaina yra mažesnė už Å¡ią vertę.
 Pradinis įnaÅ¡as turi būti ne mažesnis kaip  1,600 tūkst. Lt. Registracijos mokestis – 100 Lt.
Atsiskaitymo už privatizuojamą objektą terminas ne ilgesnis kaip  5 darbo dienos nuo privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasiraÅ¡ymo. 
Objekto energinio naudingumo sertifikavimas neatliktas.
Aukciono vykdymo laikas – 2012-03-07   9 val. Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė.  Objekto apžiūra –  2012-03-02 10 val.
Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia – 2012-03-05,  pabaiga – 2012-03-06, darbo dienomis 9 – 16 val.        Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė.
Objekto naudojimo sąlygos: 1. Objektas yra Žemaitijos nacionalinio  parko (identifikavimo kodas kadastre 0600000000001) teritorijoje, Žemaičių Kalvarijos urbanistinio draustinio (identifikavimo kodas kadastre 0220400000032) teritorijoje. Jam taikomas Žemaitijos nacionalinio parko apsaugos reglamentas bei spec. žemės ir miÅ¡ko naudojimo sąlygų reikalavimai. Rekonstruojant pastatą, laikytis Žemaičių Kalvarijų statinių ansamblio specialiojo plano reikalavimų. 2. Objektas nėra įraÅ¡ytas į Kultūros vertybių registrą, tačiau yra valstybės saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės – Žemaičių Kalvarijų statinių komplekso – paskelbtos kultūros paminklu (unikalus kodas – 1558) vizualinės apsaugos zonoje. Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių kultūros vertybės teritorijoje, tvarkybos darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu.
Žemės sklypo naudojimo sąlygos:
Paskirtis: kita.
Naudojimo būdas: komercinės paskirties.
Naudojimo pobūdis: prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos.
Naudojimo apribojimai:
 1.  II – kelių apsaugos zonos.
 2.  VI – elektros linijų apsaugos zonos.
 3.  XIX – nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos.
 4.  XXIX – vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos.
 5.  XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.
 6.  XXXIV – nacionaliniai ir regioniniai parkai.
Žemės servitutai: kelio servitutas – teisė važiuoti transporto primonėmis (tarnaujantis daiktas).
Privatizavimo sąlygos: 1. Pirkėjas privalo iki valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties sudarymo sumokėti žemės sklypo parengimo atlygintinas iÅ¡laidas. 2. Objektui priskirtą žemės sklypą turi iÅ¡sinuomoti.
Pastaba. Privatizavimo objektui priskirto valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis sudaroma valstybės įmonėje Valstybės turto fonde.

50004841 Garažas (unikalus numeris 6893-1001-8024, plotas 26,82 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukÅ¡to, pažymėjimas plane 11G1p); Draugystės g. 6F, Alsėdžių mstl., Plungės r.
Objektui priskirtas žemės sklypas iÅ¡nuomojamas (kadastrinis numeris 6804/0007:328, plotas 0,041 ha).
Pradinė objekto pardavimo kaina – 2,500 tūkst. Lt, iÅ¡ kurios žemės sklypo pradinė pardavimo kaina nuomos mokesčiui apskaičiuoti – 1,000 tūkst. Lt,
žemės sklypo parengimo atlygintinos iÅ¡laidos – 0 Lt . Žemės nuomos terminas – 40 metų.  
Žemės nuomos mokesčio tarifus ir mokėjimo terminus, kurie gali keistis Savivaldybės tarybos sprendimu, rasite interneto svetainėje https://www.plunge.lt.
Žemės nuomos mokestis metams apskaičiuojamas, dauginant Savivaldybės nustatytą nuomos mokesčio tarifą iÅ¡ žemės sklypo pardavimo kainos arba žemės sklypo vertės, apskaičiuotos
pagal žemės verčių žemėlapius (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimas Nr. 205), jei žemės sklypo pardavimo kaina yra mažesnė už Å¡ią vertę.
 Pradinis įnaÅ¡as turi būti ne mažesnis kaip 150 Lt. Registracijos mokestis  – 100 Lt.
Atsiskaitymo už privatizuojamą objektą terminas ne ilgesnis kaip  5 darbo dienos nuo privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties pasiraÅ¡ymo. 
Objekto energinio naudingumo sertifikavimas neatliktas.
Aukciono vykdymo laikas – 2012-02-15   9 val. 45 min. Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė. Objekto apžiūra –  2012-02-10 10 val.
Dokumentų dalyvauti aukcione registracijos pradžia – 2012-02-13, pabaiga – 2012-02-14, darbo dienomis 9 – 16 val.        Vieta: Vytauto g. 12, 90123 Plungė.
Objekto naudojimo sąlyga: objektas nėra įraÅ¡ytas į Kultūros vertybių registrą, tačiau yra nekilnojamosios kultūros vertybės – Alsėdžių (unikalus numeris registre 17070) teritorijoje. Tvarkybos darbai Å¡ioje teritorijoje reglamentuojami Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu.
Žemės sklypo naudojimo sąlygos:
Paskirtis: kita.
Naudojimo būdas: inžinerinės infrastruktūros teritorijos.
Naudojimo pobūdis: susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos.
Naudojimo apribojimai:
 1.  XIX – nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos.
 2.  XXIX – vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos.
Privatizavimo sąlyga: laimėtojas objektui priskirtą žemės sklypą turi iÅ¡sinuomoti.
Pastaba. Privatizavimo objektui priskirto valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis sudaroma valstybės įmonėje Valstybės turto fonde.

Dokumentai registruojami Vytauto g. 12 (319 kab.), Plungėje, tel. (8 448) 73 115.

Savivaldybės informacija

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.