Renkamos paraiškos įgyvendinti vandentvarkos projektus

2022-04-11

Nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) priima paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“.

Paraiškos bei papildomi dokumentai NMA turi būti teikiami tik elektroniniu būdu – elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt (dokumentai privalo būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu), arba per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą ŽŪMIS adresu www.zumis.lt, naudojantis pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“).

Remiama veikla ir galimi pareiškėjai

Remiamas lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas, lauko drenažo sistemų pritaikymas pagal keliamus aplinkosaugos reikalavimus, vietinės reikšmės vidaus kelių rekonstravimas bei įrengimas ir ariamosios žemės kalkinimas pagal projektą.

Dėl paramos gali kreiptis savivaldybės, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos, taip pat fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis. Paraiškas teikti galima su partneriais, jei paraiškoje ir projektavimo užduotyje įrodomas jų būtinumas – tokiu atveju kartu su paraiška turi būti pateikta jungtinės veiklos sutartis, kuri turi būti pasirašyta iki paraiškos pateikimo dienos.

Didžiausia paramos suma

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 16 890 587 Eur paramos lėšų.

Didžiausia galima paramos suma vienam projektui, kai nėra rekonstruojami polderiai, negali viršyti 300 tūkst. Eur.

Jei rekonstruojami polderiai, paramos sumos gali skirtis – tais atvejais, kai visi rekonstruojami melioracijos statiniai patenka į polderio teritoriją, gali būti skirta 600 tūkst. Eur paramos, o tais atvejais, kai tik dalis rekonstruojamų melioracijos statinių patenka į polderio teritoriją, galės būti skirta iki 300 tūkst. Eur paramos.

Finansuojama 80 proc. tinkamų finansuoti projektų išlaidų su PVM, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo.

Pareiškėjas per vieną paramos paraiškų teikimo etapą gali pateikti vieną paraišką, išskyrus savivaldybes, kurios gali teikti dvi paraiškas.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Paramos pagal KPP veiklą lėšomis kompensuojamos šios išlaidos: melioracijos statinių (ne drėkinimo sistemų) rekonstravimo, tarp jų ir kalkinimo, jei kalkinimas yra vienkartinis veiksmas per visą projekto eigą ir jo išlaidos neviršija 10 proc. visų tinkamų projekto išlaidų; naujų įrenginių ir (ar) įrangos, skirtų projekto reikmėms, pirkimo (būtina neviršyti šio turto rinkos vertės); vidaus kelių, naudojamų juridinių ir (ar) fizinių asmenų reikmėms, rekonstrukcijos bei įrengimo (ne daugiau kaip  25 proc. lėšų nuo bendros projekto vertės); bendrosios išlaidos (ne daugiau kaip 8 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, įskaitant konsultavimo projekto parengimo ir įgyvendinimo klausimais išlaidas, kurios neviršija 10 proc. projekto bendrųjų išlaidų).

Projektų atrankos kriterijai

Paraiškos, kuriose prašoma finansuoti vandentvarkos projektus, vertinamos atsižvelgiant į atrankos kriterijus, už atitiktį kuriems suteikiamas atitinkamas balų skaičius. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 25 balai. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos.

Projektų atrankos kriterijai ir suteikiamų balų skaičius:

www.nma.lt informacija

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.