Pranešimas apie UAB „Plungės vėjo energija“ planuojamo 32 vėjo elektrinių parko Šateikių sen., Kulių sen., Nausodžio sen., Stalgėnų sen., Plungės r. sav., Telšių apskr. teritorijoje statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo pradžią

2023-04-17

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Plungės vėjo energija”, Laisvės pr. 10, LT-04215, Vilnius, tel. +370 625 06382, el. p. Agne.Kniezaite-Gofmane@ignitis.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6-1, LT-05132, Vilnius, tel. +370 5 262 2621, el. p. info@sweco.lt, tinklalapis www.sweco.lt. Kontaktinis asmuo Renata Šimkienė, tel. +370 699 15667, el. p. renata.simkiene@sweco.lt.

PŪV pavadinimas: UAB „Plungės vėjo energija“ planuojamo 32 vėjo elektrinių (toliau – VE) parko Šateikių sen., Kulių sen., Nausodžio sen., Stalgėnų sen., Plungės r. sav., Telšių apskr. teritorijoje statyba ir veikla.

PŪV pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos: PŪV sprendiniais privačios nuosavybės sklypuose planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 32 VE bei įrengti jų veiklai vykdyti būtiną infrastruktūrą (elektros transformatorių pastotę (toliau – TP), požeminius elektros energijos perdavimo kabelius, aptarnavimo aikšteles ir privažiavimo kelius bei kt.). Planuojamų VE stiebo aukštis bus iki 180 m, bendras VE aukštis su pakelta mente – iki 280 m, garso lygis iki 106,9 dBA. Vienos VE galia – iki 8 MW.

PŪV PAV atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 3 straipsnio 1 dalį: PAV įstatymo 1 priedo 3.10.2 p. „sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių ir atstumas nuo planuojamų statyti vėjo elektrinių iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiai ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti vėjo elektrines“.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių): bus nagrinėjamos keturios VE techninės bei, pagal poreikį, poveikį mažinančių priemonių sprendinių alternatyvos. Atsižvelgiant į tai, bus nagrinėjama projektinė situacija ir lyginama su esama situacija.

PŪV vietos ypatumai: VE vietos planuojamos Šateikių sen. (Mamių k., Baltmiškių k., Pakutuvėnų k.), Kulių sen. (Čiūželių k., Šiemulių k.), Nausodžio sen. (Mažiavų k.), Plungės r. sav., Telšių apskr.  teritorijoje. TP vieta planuojama Stalgėnų sen. (Lekemės k.), Plungės r. sav., Telšių apskr. teritorijoje. Požeminiai elektros perdavimo kabeliai planuojami per Nausodžio sen. (Mažiavų k., Mardosų k., Nausodžio k., Santakio k., Karklėnų k., Varkalių k., Kalniškių k.), Stalgėnų sen. (Milašaičių k.,  Lekemės k.), Šateikių sen. (Mamių k., Pakutuvėnų k., Baltmiškių k.), Kulių sen. (Čiūželių k., Šiemulių k.), Plungės r. sav. teritoriją. Apytikslio VE parko centro koordinatės (LKS’94): 352120, 6196670. TP žemės sklypo koordinatės (LKS’94): 366192, 6193440. Planuojamoms VE artimiausia gyvenamoji aplinka yra apytiksliai už 592 m. PŪV objektai nepatenka į kultūros paveldo vertybių, saugomas ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijas bei jų apsaugos zonas. Atstumas nuo planuojamų VE iki artimiausių registruotų kultūros vertybių: Mamių k. koplytėlės – 0,29 km, Pakutuvėnų piliakalnio, vad. Pilale – 2,16 km (iki AZ – 1,6 km). Atstumas nuo planuojamų VE iki artimiausių BAST: Minijos upės – 1,9 km, Rietavo miškų – 987 m, Alanto žemupio – 4,7 km, Minijos upės slėnio ties Dyburiais – 3,7 km. Atstumas nuo planuojamų VE iki artimiausių PAST: Minijos upės slėnio – 1,9 km, Relskių tyro pelkės – 3,5 km. Atstumas nuo planuojamų VE iki kitų artimiausių saugomų teritorijų: Minijos gamtinio rezervato – 4,2 km, Minijos ichtiologinio draustinio – 1,95 km, Reiskių kraštovaizdžio draustinio – 1 km, Alanto kraštovaizdžio draustinio – 4,7 km, Minijos kraštovaizdžio draustinio – 3,7 km, Salantų regioninio parko – 3,4 km. Nuo artimiausios VE iki Latvijos sienos – 33 km.

PAV subjektai: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Telšių departamentas; Kultūros paveldo departamento prie KM Telšių-Tauragės teritorinis skyrius; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM; Plungės r. savivaldybės administracija; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt, tinklalapis https://aaa.lrv.lt/.

Informacija apie AAA priimamą sprendimą: 1) jeigu AAA priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši PŪV gali būti vykdoma; 2) jeigu AAA priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Visuomenė apie PAV procesą informuojama ir jame dalyvauja PAV įstatyme, PŪV PAV tvarkos apraše numatyta tvarka. Suinteresuotoji visuomenė turi teisę pateikti pasiūlymus PŪV organizatoriui ar PAV dokumentų rengėjui ir AAA (atsakingajai institucijai) anksčiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią savo svetainėje paskelbia AAA (atsakinga institucija), terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. PAV dokumentų rengėjas kartu su PŪV organizatoriumi gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia PAV ataskaitoje.

 

UAB „Sweco Lietuva“ inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.