Plungės rajono savivaldybė skelbia viešą konkursą viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės direktoriaus pareigoms eiti

2022-05-31

Plungės rajono savivaldybė (biudžetinė įstaiga, buveinė – Vytauto g. 12, LT-90123, Plungė, įstaigos kodas 188714469), skelbia viešą konkursą viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės direktoriaus pareigoms eiti (buveinė – J. Tumo-Vaižganto g. 89, LT-90160, įstaigos kodas 191135578).

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 1. Viešosios įstaigos Plungės rajono savivaldybės ligoninės (toliau – įstaiga) direktorius (toliau – direktorius) yra šios įstaigos direktorius, dirbantis pagal darbo sutartį.
 2. Direktorius į pareigas skiriamas viešo konkurso būdu penkeriems metams ir atleidžiamas arba atšaukiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Direktoriumi gali būti asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.

II SKYRIUS

BENDRIEJI IR SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DIREKTORIUI

 1. Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

4.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

4.2. turėti ne mažiau kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį ir biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).

 1. Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

5.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

5.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;

5.3. išmanyti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;

5.4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;

5.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

5.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšių priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

5.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę, atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos darbą.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DIREKTORIAUS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 1. Pagrindinis direktoriaus veiklos tikslas – organizuoti ir valdyti įstaigos darbą taip, kad būtų kokybiškai teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, gerinama asmenų sveikata, mažinamas sergamumas ir mirtingumas.
 2. Pagrindiniai direktoriaus uždaviniai – planuoti, organizuoti įstaigos veiklą, operatyviai valdyti įstaigą, įgyvendinti savivaldybės politiką asmens sveikatos apsaugos stiprinimo srityje, t. y. vykdyti įstaigos įstatuose nurodytus uždavinius ir funkcijas.
 3. Direktorius vykdo šias funkcijas:

8.1. nustato Ligoninės darbuotojų pareigybes ir darbo krūvius pagal pareigybių sąrašą, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir iš jo atleidžia Ligoninės darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis bei jas nutraukia;

8.2. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja viešus konkursus Ligoninės padalinių ir filialų vadovų pareigoms eiti;

8.3. tvirtina Ligoninės vidaus tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, administracijos darbo reglamentą, kitus vidaus dokumentus;

8.4. informuoja Ligoninės steigėją (savininką) apie neefektyviai dirbančius Ligoninės padalinius, kreipiasi dėl neefektyviai dirbančių Ligoninės padalinių reorganizavimo ar likvidavimo, teikia steigėjui (savininkui) Ligoninės reorganizavimo projektus;

8.5. suderinęs su Stebėtojų taryba, tvirtina Ligoninės darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, neviršijant patvirtinto darbo užmokesčio normatyvo;

8.6. vadovauja Ligoninės pagrindinei ūkinei veiklai, užtikrina Ligoninės darbuotojams saugaus darbo sąlygas, skatina, skiria drausmines nuobaudas darbuotojams teisės aktų nustatyta tvarka;

8.7. leidžia įsakymus, duoda teisėtus nurodymus, privalomus visiems Ligoninės darbuotojams;

8.8. atsako už finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą bei buhalterinės apskaitos organizavimą Ligoninėje, duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui, pranešimą steigėjui (savininkui) apie įvykius, turinčius esminės reikšmės Ligoninės veiklai, informacijos apie Ligoninės veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos paskelbimą, kitus veiksmus, kurie numatyti šiuose įstatuose ir kituose teisės aktuose;

8.9. veikia Ligoninės vardu ir Ligoninės vardu pasirašo dokumentus;

8.10. be atskiro įgaliojimo atstovauja arba įgalioja kitą asmenį atstovauti Ligoninei teisme su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

8.11. teikia klausimus svarstyti Ligoninės steigėjui (savininkui) ir įgyvendina steigėjo (savininko) priimtus sprendimus;

8.12. užtikrina Ligoninei perduoto pagal panaudos sutartį bei kitais pagrindais Ligoninės įsigyto turto, lėšų tinkamą naudojimą ir išsaugojimą, teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja Ligoninei priskirtu turtu ir lėšomis;

8.13. atsako už tinkamą Ligoninės veiklos ir finansinių ataskaitų rinkinio parengimą, pateikimą ir paskelbimą Ligoninės interneto svetainėje;

8.14. atsako už tinkamą Ligoninės vadovo veiklos ataskaitos parengimą ir pateikimą;   

8.15. užtikrina Ligoninės dokumentų valdymą įstatymų nustatyta tvarka, jų saugojimą bei kitos informacijos apie Ligoninę saugojimą;

8.16. užtikrina darbuotojams saugias ir tinkamas darbo sąlygas, darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir kitų reikalavimų vykdymą;

8.17. sudaro sandorius, reikalingus įstaigos veiklai užtikrinti, atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose, įstaigos vardu pasirašo bankinius ir finansinius bei kitus dokumentas;

8.18. analizuoja įstaigos sveikatos sistemos rodiklius ir ieško būdų bei priemonių jiems gerinti;

8.19. teikia pasiūlymus ir dalyvauja planuojant įstaigos sveikatos priežiūros paslaugų asortimentą ir teikimo apimtis;

8.20. diegia šiuolaikinius, moksliškai pagristus, Sveikatos apsaugos ministerijos aprobuotus diagnostikos ir gydymo būdus įstaigoje;

8.21. užtikrina įstaigos veiklos aukštą kokybę, siekia išvengti žalos padarymo paciento sveikatai teikiant paslaugas, organizuoja medicininį auditą įstaigoje;

8.22. organizuoja piliečių skundų, siūlymų ir prašymų nagrinėjimą bei imasi priemonių, kad pasitvirtinę skundai nesikartotų, sprendžia iškilusias problemas teisės aktų nustatyta tvarka;

8.23. organizuoja įstaigos aprūpinimą įranga, vaistais ir kitomis priemonėmis bei prekėmis, būtinomis veiklai užtikrinti, įstatymų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo viešųjų pirkimų procedūras, atsako už jų tinkamą vykdymą;

8.24. atlieka kitas teisės aktuose numatytas ar įstaigos steigėjo ir jo įgaliotos institucijos jam priskirtas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, siekdamas įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus, asmeniškai atsako už pavestų darbų ir užduočių atlikimą.

IV SKYRIUS

DIREKTORIAUS ATSAKOMYBĖ, PAVALDUMAS IR ATSKAITOMYBĖ

 1. Direktorius atsako už:

9.1. pareigybės aprašyme, įstaigos įstatuose nurodytų funkcijų kokybišką vykdymą;

9.2. buhalterinės apskaitos organizavimą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;

9.3. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos parengimą ir pateikimą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) Juridinių asmenų registrui ir Savivaldybės tarybai;

9.4. duomenų, nurodytų Civilinio kodekso 2.66 straipsnyje, pateikimą Juridinių asmenų registrui;

9.5. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos paskelbimą viešosios įstaigos interneto svetainėje;

9.6. sąlygų tretiesiems asmenims susipažinti su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu ir veiklos ataskaita viešosios įstaigos buveinėje sudarymą;

9.7. pranešimą Savivaldybės tarybai apie įvykius, galinčius turėti poveikį viešosios įstaigos veiklos tęstinumui, veiklos pobūdžiui ir apimtims;

9.8. informacijos apie viešosios įstaigos veiklą pateikimą visuomenei ir viešų pranešimų paskelbimą;

9.9. efektyvios vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

9.10. įstaigos turto efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą;

9.11. kitus veiksmus, nustatytus įstaigos vadovui Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir įstaigos įstatuose.

 1. Direktorius yra atskaitingas Savivaldybės tarybai, pavaldus Savivaldybės merui ir Savivaldybės tarybai.

______________________

Pretendentas, norintis dalyvauti Konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, pateikia šiuos dokumentus:

 1. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos prašymą dalyvauti konkurse;
 2. gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį (-ius), elektroninio pašto adresą (-us), išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą: dalykines savybes, kompetencijas ir gebėjimus, informaciją apie kvalifikacijos kėlimą ir kt.);
 3. asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
 4. privačių interesų deklaraciją, pateikiamą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka;
 5. užpildytą Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos pretendento anketą;
 6. užpildytą Pretendento sutikimo dėl asmens duomenų teikimo visuomenės informavimo priemonėms Nuostatų 6 priedo formą;
 7. kitų dokumentų kopijas, patvirtinančias pretendento atitiktį skelbime nurodytiems reikalavimams.

Nurodyti dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos iki 2022 m. birželio 13 d.

Skelbimo nuoroda VTD interneto svetainėje: https://portalas.vtd.lt/lt/direktorius-322;800180.html

Atrankos būdas:

 1. Pirmasis etapas – vertinimas komisijoje, atrenkant 2 (du) daugiausiai balų, bet ne mažiau kaip 6 balus surinkusius pretendentus.
 2. Antrasis etapas – komisijos atrinktų pretendentų pokalbis su Plungės rajono savivaldybės meru.

Atrankoje gali būti taikomi šie vertinimo metodai:

 1. interviu (struktūruotas ar pusiau struktūruotas, individualus ar grupinis pokalbis, kurio metu pretendentams individualiai ar grupėje užduodami vienodi klausimai, išlaikant jų seką, pateikiami vienodi ar lygiaverčiai klausimai, su galimybe užduoti tikslinamuosius klausimus ar pateikiami pagrindiniai klausimai, su galimybe užduoti papildomus klausimus);
 2. praktinė užduotis (Atrankos metu raštu ir (ar) žodžiu pateikiama (-os) užduotis (-ys), kuri (-ios) leidžia prognozuoti pretendento elgesį realiose darbo situacijose);
 3. esė (pretendento samprotavimas raštu nurodyta tema, paremtas tezių formulavimu ir jų pagrindimu argumentais).

Pretendentų vertinimo kriterijai yra kompetencijos ir gebėjimai, kurių reikia pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms tinkamai atlikti, ir tinkamumas eiti vadovo pareigas. Vertinimas balais nuo 1 iki 10 balų.

Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 448 72253, 8 655 15977; el. paštu ausra.jarasiuniene@plunge.lt.

 

Juridinio ir personalo administravimo skyriaus inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.