Plungės rajono savivaldybė skelbia konkursą Plungės rajono savivaldybės Kulių kultūros centro direktoriaus pareigoms užimti

2022-02-24

Įstaigos pavadinimas: Plungės rajono savivaldybės Kulių kultūros centras

Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Buveinė: Plungės rajono savivaldybė, Kulių seniūnija, 90371 Kuliai, J. Tumo – Vaižganto g. 6

Kodas: 300580531

Pareigybė: Plungės rajono savivaldybės Kulių kultūros centro direktorius. Darbo pobūdis – organizuoti Plungės rajono savivaldybės Kulių kultūros centro veiklą, vadovauti įstaigos administracijai įgyvendinant pagrindinius įstaigos tikslus ir uždavinius, užtikrinti efektyvų įstaigai patikėto turto naudojimą, saugumą, organizuoti ir vykdyti įstaigos nuostatuose numatytą veiklą, realizuoti šios įstaigos veiklos strategiją.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 8,5 – 13,7 (pagal vadovaujamo darbo patirtį).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba aukštąjį koleginį išsilavinimą ir profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą, baigus humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, ugdymo mokslų, menų studijų krypčių grupių studijas;
 2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros srityje arba verslo ir viešosios vadybos mokslų, teisės studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams;
 3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą bei kitus su kultūros centro administravimu ir kultūros politika susijusius teisės aktus ir sugebėti juos pritaikyti praktikoje;
 4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, Savivaldybės kultūros sklaidos ir plėtros procesais;
 5. išmanyti regiono kultūros savitumą;
 6. mokėti vertinti, analizuoti kultūrinės veiklos programas ir (ar) projektus;
 7. išmanyti ir taikyti kultūrinės veiklos taikomuosius tyrimus, mokėti prognozuoti kultūrinės rinkos raidos perspektyvas;
 8. mokėti vertinti esamą kultūros ir jos verslo aplinką;
 9. mokėti organizuoti ir planuoti Centro darbą;
 10. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 11. mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarime Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 12. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
 13. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 14. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatyme;
 15. turėti šias vadovavimo sričių kompetencijas, kurios vertinamos konkurso į Kultūros centro vadovo pareigas metu:

15.1. strateginio valdymo (gebėjimas formuoti Centro strateginius veiklos tikslus, suderintus su valstybės ir (ar) savivaldybės prioritetais; inicijuoti ir valdyti pokyčius; sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti Centro veiklos kontekstą, priimti ir įgyvendinti duomenimis pagrįstus strateginius sprendimus veiklai tobulinti; skirti prioritetus priimant sprendimus; formuoti veiksmingus viešuosius ryšius ir partnerystes nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis);

15.2. lyderystės (gebėjimas aiškiai perteikti Centro viziją, misiją ir tikslus ir įkvėpti bei motyvuoti darbuotojus jų siekti; formuoti ir valdyti komandas; veiksmingai paskirstyti užduotis darbuotojams ir įtraukti juos į sprendimų priėmimą; kurti bendradarbiavimu pagrįstą Centro organizacinę kultūrą; kurti mokymuisi palankią aplinką, sudaryti sąlygas darbuotojams mokytis ir tobulėti, atskleisti jų potencialą; ugdyti ir sukurti pozityvią darbo aplinką);

15.3. kultūros centrų struktūros, procesų, išteklių valdymo (gebėjimas kurti, veiksmingai valdyti ir tobulinti Centro organizacinę struktūrą ir infrastruktūrą; formuoti ir įgyvendinti veiksmingą personalo politiką, užtikrinančią Centro veiklos kokybę, taikyti šiuolaikinius vadovavimo metodus; vertinti kūrybinio, meninio, edukacinio turinio kokybę, nustatyti materialinių, finansinių ir kitų išteklių, reikalingų Centrui funkcionuoti, poreikį, jų šaltinius bei paskirstymo prioritetus, inicijuoti papildomų išteklių pritraukimą; užtikrinti, kad visi ištekliai būtų valdomi ir už juos atsiskaitoma remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais);

 1. išmanyti Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu;
 2. gebėti sujungti mokyklų, NVO (nevyriausybinių organizacijų) ir kitų organizacijų veiklą, puoselėjant rajono kultūros tradicijas.

Pretendentas privalo pateikti:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 2. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 3. užpildytą pretendento anketą;
 4. savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą;
 5. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 6. užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją;
 7. vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančio dokumento kopiją.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Skelbimas galioja iki 2022 m. kovo 9 d. įskaitytinai.

Skelbimo nuoroda VTD interneto svetainėje: https://portalas.vtd.lt/lt/istaigos-vadovas-322;774180.html

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį.

Išsamesnė informacija tel.: (8 448) 72253, 8 655 15977, el. p. ausra.jarasiuniene@plunge.lt

Juridinio ir personalo administravimo skyriaus informacija

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.