Plungės rajono Platelių meno mokykla skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

2023-05-05

Pareigybės lygis – A2.

Darbo krūvis – 0,5 etato.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 14,44–14,49.

Darbo pobūdis:

Reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Turėti vairuotojo pažymėjimą B kategorijos.
 3. Turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą arba magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą. 
 4. Išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su jo atliekamu darbu, bei gebėti juos taikyti praktikoje.
 5. Būti susipažinusiam ir savo darbe vadovautis Mokyklos nuostatais, struktūra bei veiklos sritimis, vadovo įsakymais, Darbo tvarkos bei vidaus tvarkos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu ir kitomis mokykloje galiojančiomis tvarkomis bei teisės aktais.
 6. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis bei ryšio priemonėmis, mokėti dirbti kompiuteriu, priimti ir siųsti informaciją.
 7. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus. 
 8. Išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją taikyti savo darbe ugdymo organizavimą reglamentuojančius teisės aktus.
 9. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti  iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, derinti veiklas su kitais struktūriniais padaliniais, mokyklos direktoriumi. 
 10. Savarankiškai atlikti pavestas užduotis, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti apibendrinimus bei išvadas. 
 11. Gebėti planuoti mokyklos ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir siūlymus darbui tobulinti. 
 12. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo  ir apskaitos taisykles, mokėti rengti mokyklos vidaus dokumentus bei tvarkyti dokumentų apskaitą. 
 13. Korektiškai elgtis ir būti tvarkingos išvaizdos, žinoti dalykinio pokalbio taisykles ir etikos normas.

Privalumai:

 1. Gebėti dirbti su Mokinių registru, elektroniniu dienynu.
 2. Mokyklos direktoriaus pavaduotojo darbo patirtis.
 3. Turėti projektų rengimo ir dalyvavimo juose patirties.
 4. Bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) mokėjimas.

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
 4. Gyvenimo aprašymą.
 5. Papildomą kompetenciją įrodančių dokumentų kopijas.

Dokumentai teikiami iki 2023 m. gegužės 24 d. elektroniniu paštu plateliumm@plunge.lt.  

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). 

Numatoma konkurso data – atrinkti pretendentai bus pakviesti pokalbio el. paštu ir telefonu, informuojant apie konkurso datą ir laiką.

Apie konkursą skelbiama Platelių meno mokyklos svetainėje www.plateliumm.lt, Plungės rajono savivaldybės svetainėje www.plunge.lt.  

Išsamesnė informacija telefonu +370 615 67 887 arba el. p. plateliumm@plunge.lt

 

Plungės rajono Platelių meno mokyklos inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.