Plungės rajono Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti pagal neterminuotą darbo sutartį

2022-12-14

Konkursą inicijuojanti įstaiga – Plungės rajono Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija.

Pareigos – direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Darbo vieta – Plungės rajono Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija.

Pareiginės algos koeficientas – darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 14,4 iki 14,9 (pareiginės algos baziniais dydžiais). Koeficientas nustatomas atsižvelgiant į gimnazijoje ugdomų mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažą ir veiklos sudėtingumą.

Darbo krūvis – 0.75 etato.

Pareigybės lygis – A2.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
 3. išmanyti šiuolaikines informacines kompiuterines priemones ir jų taikymo galimybes pagal LR ŠMSM patvirtintus reikalavimus;
 4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
 5. mokėti bent vieną iš trijų bendrųjų Europos kalbų B1 lygiu (anglų, prancūzų ar vokiečių);
 6. išmanyti bendrojo ugdymo veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, įstaigos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą;
 7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;
 8. gebėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

Privalumai: projektinio ir vadybinio darbo patirtis mokykloje.

Šias pareigas einančio direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijos:

 1. Organizuoja priskirtų veiklos sričių stebėseną ir priežiūrą.
 2. Stebi, analizuoja ir vertina ugdymo rezultatus bei ugdymo procesą, teikia metodinę pagalbą mokytojams, vertina jų praktinę veiklą.
 3. Organizuoja ir vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus, įskaitas, brandos egzaminus, organizuoja mokinių mokymosi kokybės tyrimus.
 4. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gimnazijos metinės veiklos, strateginį ir ugdymo planus.
 5. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje pagal kompetenciją.
 6. Skatina pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestavimuisi, rengia ilgalaikes kvalifikacijos tobulinimo programas.
 7. Bendradarbiauja su mokytojais, pagalbos specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitomis švietimo, socialinėmis, vaikų teisių apsaugos institucijomis mokinių ugdymo, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir kitais pagal priskirtą kompetenciją klausimais.
 8. Inicijuoja, koordinuoja gimnazijos, respublikinius ir tarptautinius projektus.
 9. Atlieka kitas gimnazijos direktoriaus įsakymu priskirtas funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Užpildytą pretendento anketą.
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų ir kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas.
 5. Gyvenimo aprašymą Europass CV formatu lietuvių kalba.
 6. Motyvacinį laišką, kuriame laisva forma nurodomas asmeninių privalumų sąrašas, gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.
 7. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu, sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, pretendentui neleidžiama dalyvauti konkurse.

Pretendentas gali pateikti dokumentus el. p. alsedziuvm@plunge.lt arba gimnazijoje Draugystės g. 6B, Alsėdžiai, Plungės r. sav.

Informacija teikiama tel. 8 655 85 255, direktorius Regimantas Kavaliauskas.

Dokumentai priimami iki 2023 m. sausio 2 d. (įskaitytinai) 15.00 val.

Pretendentai, atitiksiantys atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuojami asmeniškai telefonu arba elektroniniu paštu.

 

Plungės rajono Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.