Plungės lopšelis-darželis „Rūtelė“ skelbia atranką mokytojo pareigoms (1 etatu) užimti

2023-04-03

Įstaiga

Plungės lopšelis-darželis „Rūtelė“, A. Jucio g. 38, 90151 Plungė.

Skelbimo įvadas

Plungės lopšelis-darželis „Rūtelė“ skelbia pretendentų atranką Mokytojo pareigoms užimti nuo 2023 m. birželio 1 d.

Darbo krūvis – 1 etatas, darbo sutartis – terminuota (2 metai).

Pareigybės lygis – A2.

Darbo apmokėjimas – pagal LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (2017 m. sausio 17 d. NR. XIII-198, galiojanti suvestinė redakcija 2023-01-01).

Atlyginimas – 1508,46–1882,32 Eur/mėn. už 1 etatą, neatskaičius mokesčių.

Pareigos

Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojas

Reikalavimai

Mokytojas turi turėti aukštąjį išsilavinimą, būti baigęs vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų ir turintis mokytojo kvalifikaciją.

Mokytojas turi:

1.    būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo ministras;

2.    būti išklausęs specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą;

3.    mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus; būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą arba išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu;

4.    gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Funkcijos

Mokytojas:

1. planuoja grupės ugdomąją veiklą, organizuoja, vykdo, dalyvauja ugdomajame procese, su kolegomis derina vaikų ugdymą, priežiūrą;

2. sistemingai stebi ir vertina vaiko gebėjimus, įvairiais būdais fiksuoja vaiko pasiekimus, inicijuoja individualių programų, projektų rengimą;

3. teikia pagalbą vaikams, turintiems ugdymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaiko ugdymo turinį, metodus ir priemones;

4. laiku pildo ir tvarko savo pedagoginės veiklos dokumentaciją;

5. analizuoja ir vertina savo ir kolegų pedagoginę veiklą, teikia pasiūlymus;

6. inicijuoja ir(ar) dalyvauja bendruose ikimokyklinės įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;

7. bendradarbiauja su šeima, skatina tėvus dalyvauti grupės veikloje, derina šeimos ir įstaigos interesus, didina vaiko kokybiško ugdymo(-si) galimybes, teikia informaciją, pagal kompetenciją konsultuoja tėvus, kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

1.    Prašymas leisti dalyvauti atrankoje Plungės lopšelio-darželio „Rūtelė“ direktoriaus vardu;

2.    Gyvenimo aprašymas (CV);

3.    asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

4.    išsilavinimą, profesinį darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos;

5.    atrankai pretendentai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentų pateikimo data

Dokumentus su nuoroda „Mokytojas“ iki 2023-04-27 15.00 val. galima siųsti el. paštu rutele@plunge.lt, ar registruotu laišku adresu A. Jucio g. 38, 90151Plungė.

Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

Pretendentų informavimas

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai telefonu ir kviečiami pokalbiui. Kvietimo pokalbiui data – 2023 m. gegužės 3 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir po pokalbio grąžinami pretendentui.

Atranka

numatoma 2023 m. gegužės 9 d. 10.00 val.

Kontaktinė informacija

Plungės lopšelio-darželio „Rūtelė“ direktorė Kristina Valienė, tel. 8 660 94 084; el. p. rutele@plunge.lt   

 

Plungės lopšelio-darželio „Rūtelė“ inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.