Plungės lopšelis – darželis „Nykštukas“ skelbia atranką meninio ugdymo mokytojo pareigoms (0,2 etatas) užimti

2023-08-11

 Įstaiga

Plungės lopšelis – darželis „Nykštukas“ Kantaučių skyrius, Plungės g. 14, Kantaučiai, Plungės rajonas.

Skelbimo įvadas

Plungės lopšelis – darželis „Nykštukas“ Kantaučių skyrius skelbia pretendentų atranką Meninio ugdymo mokytojo pareigoms užimti nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

Darbo krūvis – 0,2 etatas, darbo sutartis – neterminuota.

Darbo apmokėjimas – pagal LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą ( 2017 m. sausio 17 d. NR. XII – 198, galiojanti suvestinė redakcija 2023-01-01).

Darbo užmokestis – apskaičiuojamas taikant pareiginės algos koeficientą nuo 8,11 iki 11,39 priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos.

Reikalavimai

1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas, profesinė kvalifikacija:

1.1. privalo turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 m., arba specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų išsilavinimą, turėti pedagogo kvalifikaciją, baigęs ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą arba dalyko (muzikos) ugdymo programą, išklausęs ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo metodikos kursus.

1.2. per metus nuo darbo meninio ugdymo mokytoju pradžios privalo būti išklausęs specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“, jeigu nėra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu;

2. Geri bendravimo įgūdžiai su ugdytiniais ir tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.

3. Gebėti naudotis IKT.

4. Kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.

Funkcijos

1. Šias pareigas einantis meninio ugdymo mokytojas vykdo šias funkcijas:
1.1. dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. I -983, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, bendrosios ir pedagoginės etikos normomis, įstaigos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, įstaigos veiklos dokumentais bei šiuo meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymu;
1.2. organizuoja ir vykdo meninio ugdymo kompetencijos procesą;
1.3. planuoja muzikinę ugdomąją veiklą vadovaudamasis ugdymą reglamentuojančiais dokumentais;
1.4. kuria stimuliuojančią, funkcionalią, dinamišką, psichologiškai ir fiziškai saugią ugdymo(-si) aplinką salėje;
1.5. padeda ikimokyklinio ugdymo mokytojams (toliau – mokytojams) įrengti meninės veiklos laboratorijas grupėse;
1.6. pasirengia muzikinėms veikloms, renginiams, šventėms ir turiningai jas organizuoja;
1.7. ugdo specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, esant reikalui rengia individualias vaikų ugdymo(-si) programas;
1.8. individualiai dirba su vaikais, išaiškina gabius ir talentingus vaikus, padeda lavinti muzikinius gabumus, ruošia įvairiems konkursams;
1.9. sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus, ugdymo(-si) poreikius informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus);
1.10. inicijuoja meninio ir muzikinio ugdymo projektus, koordinuoja jų vykdymą;
1.11. dalyvauja miesto, apskrities, respublikos šventiniuose renginiuose, konkursuose;
1.12. derina tarpusavyje su mokytojais vaikų ugdymą, priežiūrą, globą;
1.13. dalyvauja ir bendradarbiauja su įstaigoje veikiančiomis grupėmis, komandomis, sudarytomis įstaigos direktoriaus įsakymais;
1.14. teikia informaciją, pagal kompetenciją konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninio ugdymo klausimais;
1.15. bendradarbiauja su kolegomis, tobulina kvalifikaciją ir atestuojasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka;
1.16. informuoja lopšelio-darželio administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą;
1.17. reikalui esant, talkina kolegoms rengiantis ir dalyvaujant renginiuose, šventėse, talkose, ekskursijose ir kitur.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje Plungės lopšelio – darželio „Nykštukas“ Kantaučių skyriaus direktoriaus vardu;

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

3. Išsilavinimą, specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų, profesinį darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

4. Atrankai pretendentai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentų pateikimo data

Dokumentus su nuoroda „Meninio ugdymo mokytojas“ iki 2023 m. rugpjūčio 18 d. 15.00 val. galima siųsti el. paštu nykstukas@plunge.lt, ar registruotu laišku adresu Telšių g. 27A, Plungė. Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

Pretendentų informavimas

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai telefonu ir kviečiami pokalbiui. Kvietimai pokalbiui data 2023 m. rugpjūčio 22 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir po pokalbio grąžinami pretendentui.

Atranka

2023 m. rugpjūčio 25 d. 11.00 val.

Kontaktinė informacija

Plungės lopšelio – darželio „Nykštukas“ direktorė Violeta Einikienė, tel. 8 448 72359, el. paštas nykstukas@plunge.lt

 

Plungės lopšelio – darželio „Nykštukas“ inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.