Plungės „Babrungo“ progimnazija skelbia atranką ūkio vedėjo pareigoms užimti

2023-09-14

Plungės „Babrungo“ progimnazija

(Biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g.38E, LT-90121, Plungė, tel. (8 448) 71 738, el. p. babrungopm@plunge.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191130111)  skelbia atranką ūkio vedėjo pareigoms užimti.

Darbo vieta – Plungės „Babrungo“ progimnazija.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Pareigybės lygis B (ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2009 metų).

Darbo krūvis – 1 etatas. Darbo užmokesčio pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,4. Darbo užmokestis su priemoka ir pareiginės algos pastoviosios dalies kintamąja dalimi (nuo 1309,44 Eur iki 1368,96 Eur).

 Specialieji reikalavimai:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą.
 2. Ūkio vedėjas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Progimnazijos nuostatais, Progimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais galiojančiais teisės aktais.
 3. Ūkio vedėjas žino:

           3.1. ugdymo įstaigos pastato ir jame esančių visų patalpų bei inventoriaus naudojimo ir priežiūros taisykles;

           3.2. higienos normas ir taisykles;

           3.3. priešgaisrinės, civilinės saugos, elektrosaugos taisykles;

           3.4. Viešųjų pirkimų įstatymą ir Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarką mokykloje;

           3.5. pirmosios medicinos pagalbos suteikimo priemones ir būdus.

 1. Ūkio vedėjas geba:

           4.1. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

           4.2. parengti dokumentus pagal dokumentų rengimo taisykles;

           4.3. parengti darbų sąmatas, įvertinti mokyklos priežiūrai ir remontui reikalingų medžiagų ir darbų kiekius;

           4.4 naudotis Centrine viešųjų pirkimų informacines sistema (CVP IS) ir kt. kompiuterinėmis programomis, reikalingomis funkcijoms vykdyti.

 1. Ūkio vedėjas skiriamas atsakingu už mokyklos priešgaisrinę saugą ir privalo išklausyti norminiuose dokumentuose numatytus priešgaisrinės saugos ir darbų saugos kursus ir turėti atitinkamus pažymėjimus.
 2. Analogiška darbo patirtis – privalumas.

 Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. organizuoja, koordinuoja ir prižiūri mokyklos aptarnaujančiojo personalo darbą, paskirsto užduotis darbuotojams, sudaro darbo grafikus, rūpinasi jų kvalifikacijos tobulinimu;
 2. prižiūri ir vertina patalpų, materialinių vertybių, įrangos atitiktį teisės aktų reikalavimams;
 3. rengia ir organizuoja viešuosius pirkimus, derina perkamų paslaugų sutartis, pildo duomenis Viešųjų pirkimų tarnybos bazėje;
 4. veda medžiagų ir turto apskaitą, įformina pirkimus, nurašymą, tvarko kitą su materialinėmis vertybėmis, nematerialiuoju turtu susijusią apskaitą;
 5. užtikrina mokyklos sudarytų sutarčių vykdymą;
 6. kontroliuoja ilgalaikio ir trumpalaikio turto naudojimą, vykdo inventorizaciją ir nurašymą;
 7. rengia darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrines instrukcijas ir instruktuoja darbuotojus darbų, civilinės, gaisrinės saugos klausimais;
 8. atstovauja mokyklai, bendradarbiaujant su valstybės ir savivaldybių institucijomis dėl civilinės parengties ekstremalioms situacijoms planų rengimo bei šiuose planuose numatytų užduočių atlikimo;
 9. užtikrina apšvietimo, šildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų veikimą, jų techninę būklę; vykdo elektros, šilumos energijos ir vandens apskaitą;
 10. organizuoja ir užtikrina patikėto turto apsaugą;
 11. rengia ataskaitas, raštus, įsakymų ir kitų vidaus dokumentų projektus, susijusius su ūkine veikla, ir dalyvauja direktoriaus sudarytų nuolatinių ir laikinųjų komisijų darbe, teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
 12. vykdo kitus su progimnazijos veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti mokyklos strateginiai tikslai.

 Pretendentas privalo pateikti:

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Pretendentai, atitiksiantys atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuojami asmeniškai.

Pretendentas gali pateikti dokumentus darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val. progimnazijos raštinėje, adresu: Dariaus ir Girėno g. 38E, Plungė.

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2023 m. rugsėjo 27 d. 15.45 val. (įskaitytinai).

Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks 2023 m. rugsėjo 28 dieną 10 val. Apie tikslesnį pokalbio laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai telefonu arba elektroniniu paštu.

Įdarbinimas – nuo 2023 m. rugsėjo 29 d.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.