Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazija skelbia atranką ūkio vedėjo/os pareigoms užimti

2022-10-13

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, A. Vaišvilos g. 32, LT-90127 Plungė, tel. (8 448) 71 735, el. p. a.juciopm@gmail.com. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191130079

Darbo vieta – Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos vyskupo Motiejaus Valančiaus ir „Saulės“ skyriai.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Pareigybės lygis A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas).

Darbo krūvis – 0,5 et. pareigybės krūvio. Darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas – 6,50 (už 1 et. pareigybę).

Specialieji reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Ūkio vedėjas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, progimnazijos nuostatais, progimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais galiojančiais teisės aktais.
 3. Ūkio vedėjas žino:

3.1. ugdymo įstaigos pastato ir jame esančių visų patalpų bei inventoriaus naudojimo ir priežiūros taisykles;

3.2. higienos normas ir taisykles;

3.3. priešgaisrinės, civilinės saugos, elektrosaugos taisykles;

3.4. viešųjų pirkimų įstatymą ir viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarką mokykloje;

3.5. pirmosios medicinos pagalbos suteikimo priemones ir būdus.

 1. Ūkio vedėjas geba:

4.1. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.2. parengti dokumentus pagal dokumentų rengimo taisykles;

4.3. parengti darbų sąmatas, įvertinti Mokyklos priežiūrai ir remontui reikalingų medžiagų ir darbų kiekius;

4.4 naudotis Ventrine viešųjų pirkimų informacines sistema (CVP IS) ir kt. kompiuterinėmis programomis, reikalingomis funkcijoms vykdyti.

 1. Ūkio vedėjas skiriamas atsakingu už mokyklos priešgaisrinę saugą ir privalo išklausyti norminiuose dokumentuose numatytus priešgaisrinės saugos ir darbų saugos kursus ir turėti atitinkamus pažymėjimus.
 2. Analogiška darbo patirtis – privalumas.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. organizuoja, koordinuoja ir prižiūri mokyklos aptarnaujančio personalo darbą, paskirsto užduotis darbuotojams, sudaro darbo grafikus, rūpinasi jų kvalifikacijos tobulinimu;
 2. prižiūri ir vertina patalpų, materialinių vertybių, įrangos atitiktį teisės aktų reikalavimams;
 3. rengia ir organizuoja viešuosius pirkimus, derina perkamų paslaugų sutartis, pildo duomenis Viešųjų pirkimų tarnybos bazėje;
 4. veda medžiagų ir turto apskaitą, įformina pirkimus, nurašymą, tvarko kitą su materialinėmis vertybėmis, nematerialiu turtu susijusią apskaitą;
 5. užtikrina mokyklos sudarytų sutarčių vykdymą;
 6. kontroliuoja ilgalaikio ir trumpalaikio turto naudojimą, vykdo inventorizaciją ir nurašymą;
 7. rengia darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrines instrukcijas ir instruktuoja darbuotojus darbų, civilinės, gaisrinės saugos klausimais;
 8. atstovauja mokyklai, bendradarbiaujant su valstybės ir savivaldybių institucijomis dėl civilinės parengties ekstremalioms situacijoms planų rengimo bei šiuose planuose numatytų užduočių atlikimo;
 9. užtikrina apšvietimo, šildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų veikimą, jų techninę būklę; vykdo elektros, šilumos energijos ir vandens apskaitą;
 10. organizuoja ir užtikrina patikėto turto apsaugą;
 11. rengia ataskaitas, raštus, įsakymų ir kitų vidaus dokumentų projektus, susijusius su ūkine veikla ir dalyvauja direktoriaus sudarytų nuolatinių ir laikinųjų komisijų darbe, teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
 12. vykdo kitus su mokyklos veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti mokyklos strateginiai tikslai.

Pretendentas privalo pateikti:

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Pretendentai, atitiksiantys atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuojami asmeniškai.

Pretendentas gali pateikti dokumentus darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val. progimnazijos raštinėje, adresu A. Vaišvilos g. 32, Plungė.

Dokumentai priimami iki 2022 m. spalio 31 d. (įskaitytinai), 15.00 val.

Įdarbinimas nuo 2022 m. lapkričio 7 d.

 

Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.