Plungės specialiojo ugdymo centras skelbia konkursą švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėjo pareigoms užimti

2018-05-02

Biudžetinė į staiga, Plungės specialiojo ugdymo centras, Mendeno g. 4, Plungė, LT-90143, el. paštas: specmokykla@plunge.lt, tel.: (8 448) 71 728, į staigos kodas: 190986017.

Skelbiamas konkursas švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėjo pareigoms (0,5 etatas) užimti.

Darbo sutartis: neterminuota

Atlyginimas mokamas remiantis ,,Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių į staigų darbuotojų darbo apmokėjimo į statymu“ bei atsižvelgiant į darbo stažą ir kvalifikaciją.

I.  DARBO POBŪDIS

Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėjas inicijuoja, organizuoja ir koordinuoja Plungės specialiojo ugdymo centro Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus veiklą. Koordinuoja specialiosios pedagoginės, psichologinės ir socialinės pedagoginės švietimo pagalbos teikimą Centre ugdomiems mokiniams. Organizuoja švietimo specialiąją pagalbą šalies, regiono vaikams, turintiems į vairiapusių raidos (autizmo spektro) sutrikimų. Organizuoja bei vykdo konsultavimą Centre bei šalies ugdymo į staigose pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, vaikų tėvams (globėjams) auginantiems ar ugdantiems vaikus, turinčius specialiųjų ugdymo(si) poreikių.

Organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius šalies pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, tėvams (globėjams) autizmo spektro sutrikimo ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais. Inicijuoja ir vykdo bendradarbiavimą su mokyklomis, centrais, visuomeninėmis organizacijomis šalyje. Inicijuoja ir vykdo projektus autizmo spektro surikimo ugdymo ir integravimo į visuomenę klausimais.

Organizuoja švietėjišką veiklą ir informacijos sklaidą žiniasklaidoje, Centro tinklapyje apie  vaikų, turinčių į vairiapusių raidos sutrikimų ugdymą ir švietimo pagalbą. Koordinuoja literatūros bei metodinės medžiagos kaupimą autizmo tematika.

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTUI:

1. Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:

1.1. būti į gijęs aukštąjį universitetinį išsilavinimą edukologijos (specialiosios pedagogikos) arba psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią specialiojo pedagogo ar psichologo profesinę kvalifikaciją.

1.2. turėti ne mažesnį kaip 2 metų darbo stažą švietimo į staigoje;

1.3. gebėti planuoti, inicijuoti ir koordinuoti švietimo pagalbos teikimą specialiųjų poreikių mokiniams;

1.4. gebėti dirbti su vaikais, turinčiais į vairiapusių raidos sutrikimų, teikti jiems švietimo pagalbą, konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagoguos;

1.5.  gebėti dirbti komandoje;

1.6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;

1.7.  mokėti ne mažiau kaip vieną Europos sąjungos šalių kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų).

1.8. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vaikų teisių konvencija, Neį galiųjų teisių konvencija, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro į sakymais, švietimo pagalbą reglamentuojančiais teisės aktais;

1.9. gebėti nuosekliai, kryptingai, profesionaliai organizuoti, analizuoti ir vertinti savo vadybinę veiklą, teorines žinias taikyti vadybinėje praktinėje veikloje;

1.10. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer, MS Office programos paketu.

III. PRETENDENTAI PATEIKIA ŠIUOS DOKUMENTUS:

2. Pretendentai dalyvaujantys konkurse pateikia šiuo dokumentus:

2.1. Prašymą dalyvauti konkurse;

2.2. Asmens tapatybę, patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

2.3. Išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

2.4. Gyvenimo aprašymą;

2.5. Užpildytą pretendento anketą (Aprašo 2 priedas);

2.6. Pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

IV. DOKUMENTŲ PATEIKIMO TVARKA

El. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį )

(https://www.epaslaugos.lt/portal/login?searchld=bfbda349-fdca-4b59-bb5e-7cd5e4c06cc3)

Dokumentai priimami iki 2018 m. gegužės 16 d.

Dokumentų originalus pateikti atrankos dieną.

Adresas: Mendeno g. 4, Plungė

Skelbimo publikavimo data: 2018-05-03

Skelbimas galioja iki: 2018-05-16

Kontaktinė informacija: Informacija teikiama tel.: 8 448 71728 arba mob.: 8 686 85255

 

Plungės specialiojo ugdymo centro inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.