Plungės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Plungės specialiosios mokyklos direktoriaus pareigoms eiti

2013-10-28

Plungės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Plungės specialiosios mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Mokyklos direktorius privalo turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą pedagoginį išsilavinimą.

2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį , pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 (Žin., 2010, Nr. 56-2761), patirtį , Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo į staigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo (toliau- Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. į sakymu Nr. V-1149, 5 punktu nustatytų vadovavimo švietimo į staigai kompetencijų lygio vidurkis turi būti ne žemesnis kaip pakankamas.

3. Turėti Aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo į staigai kompetencijas.

4. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo asmenų grupei patirtį .

5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais,  reikalavimus.

 7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą  ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimų lygio sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

        P. S. Pretendentų vadovavimo švietimo į staigai kompetencijų vertinimą, vadovaudamasi Kvalifikacinių reikalavimų aprašu ir jo priedu, atlieka Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra.

          Pretendentas pateikia šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):
          1. prašymą dalyvauti konkurse;
          2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
          3. gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Konkurso valstybinių ir savivaldybių į staigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo   (Žin., 2011, Nr. 83- 4050) 1 priedą;
          4. vadovavimo švietimo į staigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo į staigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų į gyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį . Vadovavimo švietimo į staigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
         5. pretendento vadovavimo švietimo į staigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), liudijančios, kad pretendentas atitinka kvalifikacinį reikalavimą turėti vadovui privalomas vadovavimo švietimo į staigai kompetencijas, kopiją;
         6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
         7. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
         8. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
         Pretendentai dokumentus pateikia šiuo adresu: Plungės rajono savivaldybės administracija, Juridinis ir personalo administravimo skyrius, 213 kab., Vytauto g. 12, Plungė, tiesiogiai arba el. paštu .ilona.meskauskiene@plunge.lt, registruotu laišku ne vėliau kaip prieš 6 darbo dienas iki konkurso (atrankos) dienos. Telefonas pasiteirauti (8 448) 73 126.

         Konkursas vyks 2013 m. gruodžio 17 d. Plungės rajono savivaldybės administracijos II aukšto salėje.
         Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir, sutikrinus su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.
Iki atrankos posėdžio likus ne mažiau kaip 4 darbo dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui pranešamas individualus laikas atvykti į atranką,  tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Administracijos direktorė                                                                    Asta Beierle Eigirdienė

 

 

 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.