Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo, kuriuo vadovaujantis mokama socialinė pašalpa ir būsto šildymo bei vandens išlaidų kompensacijos, pakeitimai

2013-09-16

   Birželio 1 d. į sigaliojo Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams į statymo (toliau – Įstatymas) pakeitimai, kuriais siekiama mažinti nepasiturinčių gyventojų ilgalaikę priklausomybę nuo piniginės socialinės paramos ir skatinti integraciją į darbo rinką bei mažinti piktnaudžiavimo pinigine socialine parama galimybes, aktyvinti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos į gyvendinimą. 

  Įsigaliojusios naujovės patikslino bendrai gyvenančių asmenų sąvoką. Į bendrai gyvenančių asmenų sudėtį į traukiami ne tik nedirbantys, bet ir dirbantys nesusituokę, savo vaikų neauginantys pilnamečiai vaikai iki 24 metų, kurie mokosi ar studijuoja, dirba, o per mėnesį jų gaunamos pajamos yra mažesnės kaip vienas valstybės remiamų pajamų dydis (VRP yra 350 Lt).

  Skatinant integraciją į darbo rinką, papildomai skiriama iki 6 mėnesių 50 procentų (apskaičiuojama pagal mokėtos socialinės pašalpos iki į sidarbinimo vidurkį ) dydžio socialinė pašalpa į sidarbinusiems asmenims, kurie bent vieną mėnesį per paskutinius 3 mėnesius prieš į sidarbinimą gavo socialinę pašalpą, ne trumpiau kaip 12 mėnesių buvo į siregistravę teritorinėje darbo biržoje, nevertinant laikotarpio, per kurį jie dalyvavo aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse ir dirbo viešuosius darbus. Iki šiol papildoma socialinės pašalpos dalis buvo mokama tik asmenims, auginantiems vaikus. Atkreipiame dėmesį , kad, skiriant būsto šildymo išlaidų, išlaidų karštam ir geriamajam vandeniui kompensacijas, papildomai mokama socialinė pašalpa neį skaitoma į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamas.  

  Įsigaliojus Įstatymo pataisoms, pasikeitė kreipimosi terminai dėl socialinės pašalpos skyrimo. Dėl tolesnio jos skyrimo pašalpos gavėjas turi kreiptis per 2 mėnesius pasibaigus teikimo laikotarpiui (buvo per 3 mėn.). 

  Įstatymo pataisomis sugriežtintas piniginės socialinės paramos teikimas darbingo amžiaus darbingiems darbo biržoje registruotiems asmenims, kurie atsisako jiems siūlomo darbo ar pažeidžia darbo biržos reikalavimus: piniginė socialinė parama neteikiama, jei šios paramos gavėjas nutraukė registraciją teritorinėje darbo biržoje savo noru arba registracija teritorinėje darbo biržoje jam buvo nutraukta; pakartotinai piniginė socialinė parama skiriama, jei asmuo ne trumpiau kaip 3 mėnesius registruojasi darbo biržoje.   

  Mažinant nepasiturinčių gyventojų ilgalaikę priklausomybę nuo piniginės socialinės paramos, sutrumpintas į statymu nustatytas socialinės pašalpos gavimo laikotarpis (buvo nuo 36 mėn.), nuo kurio ši pašalpa pradedama proporcingai mažinti darbingo amžiaus darbingiems, bet nedirbantiems asmenims, išskyrus socialinę pašalpą vaikams: 1) kai socialinė pašalpa mokama nuo 12 – 24 mėn., socialinės pašalpos dydis mažinamas 20 procentų; 2) kai socialinė pašalpa mokama nuo 24 – 36 mėn. – mažinamas 30 procentų; 3) kai socialinė pašalpa mokama nuo 36 – 48 mėn. – mažinamas 40 procentų;   4) kai socialinė pašalpa mokama nuo 48 – 60 mėn. – mažinamas 50 procentų;  5) gavusiems (gavusiam) socialinę pašalpą ilgiau kaip 60 mėnesių – socialinė pašalpa 24 mėnesius neskiriama (išskyrus socialinę pašalpą vaikams). Socialinės pašalpos mokėjimo laikotarpis skaičiuojamas nuo šio Įstatymo į sigaliojimo –2013 m. birželio 1 d. Jeigu asmenys dirbo 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius, numatyti socialinės pašalpos mokėjimo laikotarpiai pradedami skaičiuoti iš naujo.  

 Mažinant piktnaudžiavimo pinigine socialine parama galimybes, nustatyti atskiri turto vertės normatyvai kilnojamajam turtui ir piniginėms lėšoms, kad asmenys, turintys piniginių lėšų, kuriomis gali disponuoti, nesikreiptų dėl piniginės socialinės paramos. Piniginių lėšų normatyvas bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui apskaičiuojamas: 15 VRP (5 250,00 Lt) pirmam, vyresniam kaip 18 metų asmeniui; 10 VRP (3 500,00 Lt) kiekvienam kitam, vyresniam kaip 18 metų; 5 VRP (1 750,00 Lt) kiekvienam vaikui iki 18 metų.   Savivaldybės administracijai Įstatymo pakeitimuose nustatytos pareigos: 6 mėn. socialinę pašalpą skirti tik vaikui (vaikams), o kompensacijų 6 mėnesius neteikti ar nutraukti jų teikimą iš nelegalaus darbo kontrolę ir prevenciją vykdančių institucijų gavus informacijos apie nelegaliai gautas pajamas; neskirti kompensacijų ar nutraukti jų teikimą į siskolinusiems už būsto šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį bei nedengiantiems skolos; kilus į tarimų dėl pateiktos informacijos apie turimą turtą ir užimtumą, gaunamas pajamas, pareikalauti pajamų ir turto deklaracijos; surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, kurio pagrindu socialinė parama gali būti skiriama, neskiriama ar nutraukiamas jos mokėjimas.  

  Savivaldybės administracijai suteikta teisė, į vertinus realią bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens situaciją, priimti šiuos sprendimus:

  – 6 mėnesius neteikti piniginės socialinės paramos, jeigu asmens turimų piniginių lėšų dydis viršija Įstatymu nustatytą piniginių lėšų normatyvą;

  –  6 mėnesius neteikti piniginės socialinės paramos, jeigu asmenys perleido nuosavybėn kitam asmeniui turtą ir, kreipdamiesi dėl piniginės socialinės paramos, prašyme-paraiškoje nenurodė gautų piniginių lėšų ar už jas į sigyto naujo turto;

 –  12 mėnesių neteikti piniginės socialinės paramos, jeigu asmenys teikimo laikotarpiu nuosavybės teise į gijo privalomą registruoti turtą, kurio vertė didesnė kaip piniginių lėšų normatyvas, arba turimą privalomą registruoti turtą perleido nuosavybėn kitam asmeniui už lėšų sumą, mažesnę kaip pusė šio turto vertės;

 –  skirti socialinę pašalpą, kai asmuo atitinka Įstatyme nustatytus reikalavimus, tačiau jo pajamos ne daugiau kaip 20 proc. viršija valstybės remiamų pajamų dydį (350 Lt +70 Lt = 420 Lt): vienam asmeniui ar dviem bendrai gyvenantiems asmenims – 25 proc. VRP dydžio; trims ir keturiems bendrai gyvenantiems asmenims – 50 proc. VRP dydžio; penkiems ir daugiau bendrai gyvenančių asmenų – 70 proc. VRP dydžio;

 –  skirti būsto šildymo išlaidų kompensaciją asmenims, jeigu jie yra deklaravę gyvenamąją vietą būste, kuris nėra į registruotas kaip gyvenamosios patalpos, pvz., sodo namelyje ar atskira gyvenamoji patalpa, kai bendraturčių nuosavybės teisės dalys nėra nustatytos;

 –  nemažinti socialinės pašalpos dydžio: jeigu teritorinė darbo birža socialinės pašalpos teikimo laikotarpiu nepasiūlė darbo arba nepasiūlė dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse;

 –  spręsti dėl piniginės socialinės paramos teikimo nutraukimo 6 mėnesiams savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie per nustatytą paramos teikimo laikotarpį iš vykdomos veiklos nurodo mažesnes kaip minimali mėnesio alga vidutines pajamas per mėnesį . Šiuo atveju socialinė pašalpa gali būti skiriama vaikams;

 –  neteikti kompensacijų ar nutraukti jų teikimą, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo deklaruoja gyvenamąją vietą būste arba jį išsinuomoja, bet jame faktiškai negyvena.

  Įstatymo nuostatomis sugriežtintos būsto šildymo išlaidų kompensacijų teikimo sąlygos asmenims, atsisakiusiems dalyvauti svarstant ir priimant sprendimą dėl valstybės ir (ar) savivaldybės remiamo daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto į gyvendinimo: artimiausią šildymo sezoną mažinti šildymo išlaidų kompensaciją 50 procentų; nuo kito šildymo sezono kompensacijos nebeteikti iki pasibaigs namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto į gyvendinimas, bet neilgiau kaip 3 metus (į skaitant ir atvejus, kai modernizavimo projekto į gyvendinimas nebuvo pradėtas). 

  Taip pat naujoji tvarka grąžino nuostatą, kad visi darbingi nedirbantys ar dirbantys asmenys, atsižvelgiant į jų darbo laiko trukmę, pasitelkiami visuomenei naudingai veiklai. Iki birželio 1 d. dalyvauti visuomenei naudingoje veikloje buvo kviečiami asmenys, tik ilgiau kaip 6 mėnesius gaunantys piniginę socialinę paramą.   

 Socialinės paramos skyrius

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.