Paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus Nr. 9

2018-09-04

 Paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus Nr. 9

Plungės rajono savivaldybės Vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal Kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Plungės rajono  savivaldybės vietos veiklos grupės 2014-2020 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę :

VPS priemonė „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

2 veiklos sritis „Parama žemės ūkio veiklų vykdymui, produktų perdirbimui ir realizavimui“, kodas Nr. LEADER-19.2.-SAVA-5.2.

Remiamos veiklos:

– parama žemės ūkio veiklos pradžiai ir (arba) vykdymui;

– parama žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių, grybų, augalininkystės ir gyvulininkystės produktų) perdirbimui ir (arba) inovacijų, naujų technologijų bei procesų diegimui, siekiant sukurti naujus ir (arba) aukštesnės pridėtinės vertės, geresnės kokybės produktus;

– žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių, grybų, augalininkystės ir gyvulininkystės produktų) rinkodara;

– žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių, grybų, augalininkystės ir gyvulininkystės produktų) rinkodara, susijusi su naujomis rinkomis, trumpomis tiekimo grandinėmis ir (arba) plėtra.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

Plungės rajone (išskyrus miestą) registruoti ir  veiklą vykdantys privatūs juridiniai asmenys ir fiziniai asmenys:

– ūkininkas (fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu);

– įregistruoti ir veikiantys juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) perdirbimu ir (arba) rinkodara.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma – 129 000,00 Eur (vienas šimtas dvidešimt devyni tūkstančiai eurų).

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 43 000,00 Eur (keturiasdešimt trys tūkstančiai eurų).

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 70  proc., kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenis) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims).

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 50  proc., kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma – 129 000,00 Eur – iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas interneto svetainėse www.plungesvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat Plungės rajono savivaldybės Vietos veiklos grupės  būstinėje adresu: Telšių g. 5, Plungė.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. 8 val. iki 2018 m. spalio 10 d. 14.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Plungės rajono savivaldybės Vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Telšių g. 5, Plungė.

Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą  privalo turėti). Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį arba el. paštu) bus laikomos pateiktomis netinkamai ir negalės būti registruojamos. Netinkamu būdu pateiktų vietos projektų paraiškų teikėjai per 5 (penkias) darbo dienas turi būti informuojami, kad jų vietos projektų paraiškos buvo pateiktos netinkamu būdu, dėl to neregistruojamos.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 72 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Plungės rajono savivaldybės Vietos veiklos grupės būstinėje (Telšių g. 5, Plungė) ir telefonais: (8 448) 55 659, (8 448) 55 478 darbo dienomis: pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį nuo 8.00 val. iki 15.45 val.

 

Plungės rajono savivaldybės Vietos veiklos grupės inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.