Paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus Nr. 5

2018-02-13

 

 Plungės rajono savivaldybės Vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Plungės rajono  savivaldybės vietos veiklos grupės 2014-2020 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę :

VPS priemonė „Jaunimo ir jaunų žmonių užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-7

2 veiklos sritis „Parama jaunų žmonių verslo iniciatyvų kūrimuisi“, kodas Nr. LEADER-19.2.-SAVA-7.2.

Remiamos veiklos:

–          parama fizinių asmenų ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse, apimančiai įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą,  įskaitant paslaugas žemės ūkiui;

–          paslaugų, teikiamų kaimo gyventojams, kūrimas (švietimo, kultūros, sporto, aplinkos tvarkymo: vejų pjovimas, vaismedžių genėjimas, šiukšlių išvežimas ir pan.; namų priežiūros paslaugos, smulkių žemės sklypų įdirbimas;  buitinių paslaugų: kirpykla, skalbykla, siuvyklą, batų taisykla ir pan.).

Tinkami vietos projektų vykdytojai –

Plungės rajone (išskyrus Plungės miestą) registruoti fiziniai asmenys.  

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma – 71 442,00 Eur (septyniasdešimt  vienas tūkstantis keturi šimtai keturiasdešimt du eurai).

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 35 721,00 Eur (trisdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt vienas euras).

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 70 proc., kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims).

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 50 proc., kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma – 71 442,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse www.plungesvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat Plungės rajono savivaldybės Vietos veiklos grupės  būstinėje adresu: Telšių g. 5, Plungė.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. vasario 12 d. 8 val. iki 2018 m. balandžio 12 d. 16.30 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Plungės rajono savivaldybės Vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Telšių g. 5, Plungė.

Paraišką ir (arba) papildomus dokumentus turi pasirašyti ir pateikti pats arba vietos projekto paraišką pateikti tinkamai įgaliotas kitas asmuo (fizinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis patvirtintas notaro). Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį arba el. paštu), bus laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos. Netinkamu būdu pateiktų vietos projektų paraiškų teikėjai per 5 (penkias) darbo dienas turi būti informuojami, kad jų vietos projektų paraiškos buvo pateiktos netinkamu būdu, dėl to neregistruojamos.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 72 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Plungės rajono savivaldybės Vietos veiklos grupės būstinėje (Telšių g. 5, Plungė) ir telefonais: (8 448) 55 659, (8 448) 55 478 darbo dienomis: pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį nuo 8.00 val. iki 15.45 val.


Plungės rajono savivaldybės Vietos veiklos grupės inf.


Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.