Paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus Nr. 3

2018-02-01

 

 

 Plungės rajono savivaldybės Vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal Kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Plungės rajono  savivaldybės Vietos veiklos grupės 2014-2020 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę:

VPS priemonė „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

1 veiklos sritis „Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui“, kodas Nr. LEADER-19.2.-SAVA-5.1.

Remiamos veiklos:

– parama smulkiajam verslui, nesusijusiam su žemės ūkio veikla, kaime pradėti ir plėtoti, apimančiam įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui;

– parama privačių juridinių asmenų, užsiimančių aktyvaus poilsio ir kita turizmo organizavimo veikla, verslui pradėti ir plėtoti.

Tinkami vietos projektų vykdytojai – Plungės rajone (išskyrus miestą) įregistruoti veiklos nevykdę ir veiklą vykdantys privatūs juridiniai asmenys bei fiziniai asmenys.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma – 215 000,00 Eur (du šimtai penkiolika tūkstančių eurų) su PVM.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 43 000,00 Eur (keturiasdešimt trys tūkstančiai eurų).

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 70 proc., kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų), ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenis) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims).

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 50 proc., kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų), ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Finansavimo šaltiniai – EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma  – 215 000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse www.plungesvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat Plungės rajono savivaldybės Vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Telšių g. 5, Plungė.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. sausio 29 d. 8 val. iki 2018 m. kovo 29 d. 16.30 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Plungės rajono savivaldybės Vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Telšių g. 5, Plungė.

Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą  privalo turėti). Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį arba el. paštu) bus laikomos pateiktomis netinkamai ir negalės būti registruojamos. Netinkamu būdu pateiktų vietos projektų paraiškų teikėjai per 5 (penkias) darbo dienas turi būti informuojami, kad jų vietos projektų paraiškos buvo pateiktos netinkamu būdu, dėl to neregistruojamos.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 72 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Plungės rajono savivaldybės Vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Telšių g. 5, Plungė, ir telefonais: (8 448) 55 659, (8 448) 55 478 darbo dienomis: pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį nuo 8.00 val. iki 15.45 val.

 

Plungės rajono savivaldybės Vietos veiklos grupės inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.