Kvietimas verslo atstovams teikti prašymus rėmimo lėšoms gauti iš Savivaldybės biudžeto (galioja nuo spalio 12 d. iki lapkričio 11 d.)

2022-10-11

Plungės rajono savivaldybė kviečia smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) atstovus, įregistruotus ir veiklą vykdančius Plungės rajone, ne daugiau nei 3 metus (išskyrus veiklą vykdančius, ne daugiau nei 5 metus ir siekiantiems gauti rėmimo lėšas reklamos priemonių išlaidų kompensavimui), teikti prašymus finansinei paramai gauti.

SVV atstovams III kvietimo metu rėmimo lėšos gali būti skiriamos šioms priemonėms:

Priemonės Nr.

Priemonė

Didžiausias finansavimo dydis

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Įmonės steigimo išlaidų dalinis kompensavimas

iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 100 Eur

Tinkamos išlaidos: atlyginimas VĮ Registrų centrui už juridinio asmens įregistravimą, už laikinojo pavadinimo įtraukimą į registrą, notarui už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų atitikties patvirtinimą, apmokėjimas už suteiktas steigimo dokumentų rengimo paslaugas, juridinio asmens antspaudo gamybos išlaidos.

2.

Reklamos priemonių išlaidų dalinis kompensavimas

iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 500 Eur

(asocijuotai verslo struktūrai – iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1 500 Eur)

Tinkamos išlaidos: reklamos, viešinimo priemonės ir paslaugos. Reklamuojant atskirai Pareiškėjo teikiamas paslaugas ir (ar) prekes, reklamoje turi būti nurodytas Pareiškėjo pavadinimas. 

 

3.

Interneto svetainės sukūrimo išlaidų dalinis kompensavimas

iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 500 Eur

1. Tinkamos išlaidos: interneto svetainės ir (ar) e. parduotuvės sukūrimo paslaugos;  mokestis už interneto svetainės ir (ar) elektroninės parduotuvės adreso (vardas.lt) sukūrimą ir palaikymą metams; mokestis už svetainės ir (ar) elektroninės parduotuvės skelbimą serveryje.

2. Interneto svetainė ir (ar) e. parduotuvė turi veikti prašymo pateikimo dieną.

4.

Dalyvavimo verslo parodose išlaidų dalinis kompensavimas

iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 500 Eur

(asocijuotai verslo struktūrai  – iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1 500 Eur)

Tinkamos išlaidos: registracijos mokestis, parodos ploto nuoma, stendų dizainas ir įranga; papildoma stendų įranga ir paslaugos; reklamos paslaugos (reklaminiai spaudiniai, įrašai kataloge); muitinės tarpininko paslaugos ir krovos darbai; parodos eksponatų draudimas.

5.

Kvalifikacijos kėlimo kursų, seminarų ir mokymų išlaidų dalinis kompensavimas

iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 500 Eur

Tinkamos išlaidos: darbuotojų ir (ar) vadovų mokymai, seminarai, kvalifikacijos kėlimo ir (ar) perkvalifikavimo kursai, kuriuos išklausius gaunamas sertifikatas, pažymėjimas ar kitas dokumentas, kuriuo yra patvirtinama, kad mokymai buvo išklausyti, vadovas ir (ar) darbuotojas įgijo ar  kėlė kvalifikaciją.

6.

Pareiškėjams, pateikusiems paraiškas teritorinei Užimtumo tarnybai pagal Vietinio užimtumo iniciatyvų (VUI) programas finansavimo skyrimas

ne daugiau kaip 100 Eur

Finansavimas skiriamas Pareiškėjams, pateikusiems paraiškas teritorinei Užimtumo tarnybai pagal Vietinio užimtumo iniciatyvų (VUI) programas ir jas įgyvendinantiems Plungės rajono savivaldybės teritorijoje.

7.

Darbo priemonių ir (ar) įrangos įsigijimo išlaidų dalinis kompensavimas

iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 2 000 Eur

1. Tinkamos išlaidos: darbo procese naudojamoms naujoms darbo priemonėms ir (ar) naujai įrangai įsigyti, kurie tiesiogiai susiję su Pareiškėjo vykdoma veikla, kuriai prašomos rėmimo lėšos (išlaidos turi būti susijusios su darbo vietos funkcionavimu teikti paslaugas ir (ar) gaminti prekes, gaminius ar produkciją).

2. Netinkamos finansuoti išlaidos:  nekilnojamajam turtui ir (ar) žemei įsigyti; transporto priemonėms įsigyti; transporto priemonių, kitos technikos ir įrangos remonto išlaidos;  įrangos eksploatavimui reikalingų papildomų priemonių įsigijimo išlaidos; pastatų, statinių paprastojo remonto išlaidos;  mobiliojo ryšio priemonės ir paslaugos; biuro įranga; darbo užmokesčio ir darbdavio mokamų mokesčių išlaidos; draudimo išlaidos;  prekių, medžiagų, žaliavų (atsargų) įsigijimui produkcijai gaminti, paslaugoms teikti, darbams atlikti; smulkių buities reikmenų įsigijimui (nesusijusių su vykdoma veikla);  prekių transportavimo, pristatymo, kurjerių paslaugos, montavimo, įdiegimo, techninės priežiūros.

 

Rėmimo lėšos skiriamos išlaidų kompensavimo būdu numatytoms priemonėms, kai kompensuojama visa ir (ar) dalis Pareiškėjo patirtų išlaidų be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). Nuostata dėl PVM nekompensavimo taikoma tik PVM mokėtojams.

Rėmimo lėšos gali būti skiriamos išlaidoms, patirtoms per 12 mėn. iki prašymo pateikimo dienos, kompensuoti. Einamaisiais kalendoriniais metais vienas Pareiškėjas gali gauti ne didesnę nei 2 000 eurų rėmimo lėšų sumą.

Pareiškėjas rėmimo lėšas numatytoms priemonėms gali gauti vieną ir daugiau kartų savo veiklos vykdymo laikotarpiu (išskyrus 7 priemonei Pareiškėjas rėmimo lėšas gali gauti vieną kartą per savo veiklos vykdymo laikotarpį).

Nustatytos formos prašymą gali teikti SVV subjektai, vykdantys komercinę ūkinę veiklą, ne daugiau nei 3 metus (išskyrus veiklą vykdančius, ne daugiau nei 5 metus ir  siekiantiems gauti rėmimo lėšas reklamos priemonių išlaidų kompensavimui), iki prašymo pateikimo dienos (įskaitant asmenis, vykdančius individualiąją veiklą pagal pažymą, pagal kurią deklaruoja kasmetines pajamas, kurių dydis ne mažesnis nei 12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų minimalių mėnesinių algų (MMA) per kalendorinius metus, o per mėnesį – 1MMA). Prašymai (1 egzempliorius) dėl SVV rėmimo lėšų skyrimo priimami nuo 2022 m. spalio 12 d. iki 2022 m. lapkričio 11 d.

Prašymus SVV subjektai gali pateikti vienu iš šių būdų:

  1. Spausdintine (popieriniu variantu) forma. Prašymai priimami Plungės rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriuje, 115 kab. (Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė).
  2. Elektroniniu paštu, kai prašymas pasirašytas elektroniniu parašu (ADOC formatu). Prašymą pasirašyti elektroniniu būdu galite čia. Pasirašytus prašymus siųsti el. paštu savivaldybe@plunge.lt

Prašymo formą bei Plungės rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T1-119, galite rasti čia:

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 448) 73 145, mob. tel. 8 621 22 169, el. paštu toma.rupeike@plunge.lt, Toma Rupeikė

 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.