Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 24

2020-09-01
       

 

 


Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Plungės rajono  savivaldybės vietos veiklos grupės 2014-2020 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę:

VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“

Nr. LEADER-19.2.-SAVA-1

Remiamos veiklos:

  • paslaugų socialiai pažeidžiamoms grupėms (bedarbiams, vaikams, socialinės rizikos šeimoms, vienišiems ir vyresnio amžiaus žmonėms, daugiavaikėms šeimoms, mažamečius vaikus auginančioms šeimoms, neįgaliesiems ir pan.) kūrimas;

  • sąlygų socialiai pažeidžiamoms grupėms (bedarbiams, vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms, neįgaliesiems ir pan.) įsidarbinti sudarymas;

  • savanorystę skatinančių projektų, susijusių su asmenų mokymu ir konsultavimu bei sąlygų savanorystės veiklai vykdyti sudarymu, rėmimas.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Plungės rajone (išskyrus miestą) registruoti viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, įregistruoti pagal Lietuvos Respublikos Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir paramos fondų įstatymus:

  • Plungės rajone (išskyrus miestą) registruotos kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos;

  • Plungės rajone (išskyrus miestą) registruotos viešosios įstaigos.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 195 000,00 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt penki tūkstančiai eurų);

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 65 000,00 Eur (šešiasdešimt penki tūkstančiai eurų).

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 95 proc.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 195 000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse  www.plungesvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės būstinėje adresu Telšių g. 5, Plungė.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. rugsėjo 01 d. 8 val. iki 2020 m. spalio 30 d. 14.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės būstinėje adresu Telšių g. 5, Plungė.

Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą  privalo turėti; fizinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis patvirtintas notaro). Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį arba el. paštu) bus laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos. Netinkamu būdu pateiktų vietos projektų paraiškų teikėjai per 5 (penkias) darbo dienas turi būti informuojami, kad jų vietos projektų paraiškos buvo pateiktos netinkamu būdu, dėl to neregistruojamos.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės būstinėje adresu Telšių g. 5, Plungė ir telefonais (8 448) 55659, (8 448) 55478 darbo dienomis: pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 16.00 val., penktadienį nuo 8.00 val. iki 15.00 val.

 

Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.