Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 16

2019-05-31
       

 

 

Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės 2014-2020 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės veiklos sritį:

VPS priemonė „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-4
2 veiklos sritis „Laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose teritorijose“, kodas Nr. LEADER-19.2.-SAVA-4.2.
Remiamos veiklos:
– istorinę, architektūrinę ir (arba) kitokią vertę turinčių saugomų objektų ir (arba) gamtos paveldo objektų, vietovių, parkų, skverų, želdynų, kitų kraštovaizdžio komponentų tvarkymas, siekiant pritaikyti minėtus objektus laisvalaikio ir turizmo plėtrai;
– biologinės įvairovės išsaugojimas, atkūrimas ir didinimas saugomose teritorijose siekiant skatinti turizmą Plungės rajone;
– visuomenės informavimo ir mokymo priemonių susijusių su 1 ir 2 remiamoje veikloje minėtais objektais vykdymas siekiant skatinti ir plėtoti laisvalaikio ir turizmo veiklas Plungės rajone.
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
Pareiškėjais gali būti Plungės rajone (išskyrus miestą) registruoti viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, įregistruoti pagal Lietuvos Respublikos Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir paramos fondų bei biudžetinių įstaigų įstatymus.
– Plungės rajone (išskyrus miestą) registruotos kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės organizacijos;
– Plungės rajone (išskyrus miestą) registruotos viešosios įstaigos;
– Plungės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 50 000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų) su PVM.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50 000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų).
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 80 proc.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 50 000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse www.plungesvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Telšių g. 5, Plungė.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. gegužės 8 d. 8.00 val. iki 2019 m. liepos 8 d. 14.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės būstinėje adresu Telšių g. 5, Plungė.
Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį arba el. paštu) bus laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos. Netinkamu būdu pateiktų vietos projektų paraiškų teikėjai per 5 (penkias) darbo dienas turi būti informuojami, kad jų vietos projektų paraiškos buvo pateiktos netinkamu būdu, dėl to neregistruojamos.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės būstinėje adresu Telšių g. 5, Plungė ir telefonais 8 448 55659, 8 448 55478 darbo dienomis: pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 16.00 val., penktadienį nuo 8.00 val. iki 15.00 val.

 

Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.