Kvietimas teikti paraiškas pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

2022-05-10

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija LOGOPlungės rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas paramai gauti  pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė).

GALIMI PAREIŠKĖJAI  

Paraiškas gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti gali teikti:

 1. Bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomenių organizacijų plėtros įstatymas;
 2. Jei tam tikroje savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos neteikia paraiškų konkursui, taip pat jei Savivaldybės tvarkos aprašo 44 punkte nustatytais atvejais skelbiamas naujas projektų atrankos konkursas, pareiškėjais gali būti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme.

FINANSUOTINOS VEIKLOS

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

 1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas; veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas), veikla, susijusi su pagalbos bendruomenės nariams teikimu COVID-19 pandemijos metu;
 2. veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, migrantams įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, migrantams, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
 3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);
 4. veikla, skirta 2022 metams Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. XIV‑314 „Dėl 2022 metų paskelbimo Savanorystės metais“, paskelbtais Savanorystės metais (toliau – Savanorystės metai) paminėti savanoriškos veiklos skatinimui ir sklaidai (savanoriškos veiklos programų rengimas, savanorių kompetencijų ir gebėjimų ugdymas, akcijų ir kitų priemonių, skirtų bendruomenės įtraukimui į savanorišką veiklą skatinti organizavimas, gerosios patirties sklaida);
 5. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba religinės bendruomenės ir bendrijos;
 6. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).
 7. bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc., projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų.

Projekto, kuriam įgyvendinti prašoma valstybės biudžeto lėšų suma yra didesnė nei 4 500 Eur, įgyvendinimo veikloms, nurodytoms šiame papunktyje, pramoginio pobūdžio renginiams (ekskursijos, išvykos, kulinarinės kelionės, bilietai į renginius, švenčių ir festivalių organizavimas) gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. šiam projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų. 

Priemonės įgyvendinimui lėšos paskirstytos Plungės rajono savivaldybės seniūnijoms ir nustatyta didžiausia ir mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma sekančiai:

Didžiausia ir mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma kiekvienoje seniūnijoje:

Seniūnijos pavadinimas

Mažiausia valstybės biudžeto lėšų suma, galima skirti vienam projektui, Eur

Didžiausia valstybės biudžeto lėšų suma, galima skirti vienam projektui, Eur

Plungės miesto seniūnija

400,00

7190,00

Alsėdžių seniūnija

400,00

1377,00

Babrungo seniūnija

400,00

1829,00

Kulių seniūnija

400,00

1353,00

Nausodžio seniūnija

400,00

2433,00

Paukštakių seniūnija

400,00

1395,00

Platelių seniūnija

400,00

1580,00

Stalgėnų seniūnija

400,00

1313,00

Šateikių seniūnija

400,00

1768,00

Žemaičių Kalvarijos seniūnija

400,00

1589,00

Žlibinų seniūnija

400,00

1453,00

PARAIŠKŲ RENGIMO IR TEIKIMO TVARKA

Projektai aprašomi užpildant paraišką  ir projekto įgyvendinimo sąmatą (1 ir 1.1 priedai).

Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba pagal rekomenduojamą paraiškos formą pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, ir patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Rekomenduojama paraiškas teikti elektroniniu būdu, t.y. skenuotą paraišką su lydraščiu ir pridedamais dokumentais siųsti į savivaldybės el.p. savivaldybe@plunge.lt arba pareiškėjas paraišką su lydraščiu pateikia vokuose registruotu paštu arba įteikia asmeniškai Plungės rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriui adresu: Vytauto g. 12, Plungė, I aukštas, 115 kabinetas.

Plungės rajono savivaldybės Bendrųjų reikalų skyriaus darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8. 00 val. iki 17.00 val. be pietų pertraukos, penktadieniais nuo 8. 00 val. iki 15.45 val. pietų pertrauka 12.00 val. iki 12.45 val.

DOKUMENTAI,  KURIUOS REIKIA PATEIKTI

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, patvirtintų vertimo biuro antspaudu ir vertėjo parašu) kopijas:

 1. pareiškėjo steigimo dokumento (religinės bendruomenės ir bendrijos turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą), jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre;
 2. jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;
 3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Aprašo 5 priedo formą);
 4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / jungtinės sutarties, įvardijant konkrečią partnerio veiklą ir funkcijas įgyvendinant projektą, nurodyto / nurodytos Aprašo 1 priedo 2.4 papunktyje.
 6. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

KITA INFORMACIJA

Paraiškas vertins Vertinimo komisija.

Su atrinktų projektų vykdytojais bus pasirašomos Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartys (3 priedas).

Projekto vykdytojai privalės įgyvendinti projektus, siekti projekto tikslų, rezultatų ir kiekvieną ketvirtį savivaldybės administracijai teikti Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytos formos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaitas.

Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti sutarties pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

Valstybės biudžeto lėšos, pervestos projektų vykdytojams Priemonei įgyvendinti, turi būti laikomos banke ar kitoje kredito ar mokėjimo įstaigoje, užtikrinant atskirą nuo kitų toje sąskaitoje esančių lėšų apskaitą, racionalų jų naudojimą.

Lėšos privalo būti naudojamos tik Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytai veiklai vykdyti, Projekto vykdytojas paslaugas ar prekes turi įsigyti ne didesnėmis nei rinkos kainomis, laikydamasis racionalaus lėšų naudojimo principo.

Projekto vykdytojas turės teisę ne daugiau kaip vieną kartą per ketvirtį nuo Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo iki einamųjų metų gruodžio 31 d. prašyti pakeisti patvirtintą išlaidų sąmatą, nekeisdamas numatytų vykdyti veiklų. Prašymas tikslinti išlaidų sąmatą galės būti teikiamas tik dėl nepatirtų išlaidų.

Projektui skirtos lėšos bus laikomos panaudotomis tinkamai, jei atitiks Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytą tikslinę paskirtį, reikalavimus ir jeigu bus pasiekti paraiškoje bei Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodyti projekto tikslai ir rezultatai.

PARAIŠKŲ PRIĖMIMO TERMINAS

Paraiškos priimamos nuo 2022 m.  gegužės 12 d. iki 2022 m. birželio 10 d.  15.00 val.

Už priemonės įgyvendinimą atsakinga Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Jurgita Saldukienė

Konsultacija teikiama el.p.:jurgita.saldukiene@plunge.lt, tel.: (8 448) 73 159, mob.tel.: (8 655) 01 381.

PRIDEDAMA:

Informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Jurgita Saldukienė, tel. 8 448 73 159, mob. 8 655 01 381, el. paštas jurgita.saldukiene@plunge.lt (darbo laikas: pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val.,, penktadienį 8.00 – 15.45 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.).

 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.