Kvietimas dalyvauti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo paraiškų pateikimo konkurse

2019-06-04

 

Plungės rajono savivaldybės administracija skelbia Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano į gyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau-priemonė) į gyvendinimo Plungės rajono savivaldybėje paraiškų atrankos konkursą pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019  metų veiksmų plano į gyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ į gyvendinimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašą  (toliau  – Aprašas).

Konkurso tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

Galimi pareiškėjai:

 

Paraiškos priimamos nuo 2019 m. birželio 5 d. iki liepos 5 d. 15:00 val.

 

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. pateikia Plungės rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriui adresu: Plungė, Vytauto  g.  12, III aukštas,  325 kab. Paraiška pateikiama  susegta su lydraščiu  ir į dėta į voką. Paraiška ir papildomi dokumentai turi būti pateikiami asmeniškai pareiškėjo, per į galiotą asmenį , paštu arba per kurjerį .

Paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paraiškas paskutinės dienos 15:00 val. Jeigu paraiška bus siunčiama paštu arba per pašto kurjerį , pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip kvietime nurodyta paskutinė paraiškų pateikimo diena.

Pateikiama paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba pagal paraiškos formą ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo į galioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.  

Kartu su projekto paraiška  pateikiama:

 1. pareiškėjo steigimo dokumento (pvz., nuostatų, į statų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);
 2. pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos, jeigu ši ataskaita nepateikta Juridinių asmenų registrui;
 3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Savivaldybės tvarkos aprašo 5 priedo formą);
 4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 5. jeigu projektas į gyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties;
 6. jeigu į projekto veiklas bus į traukiami savanoriai, – laisvos formos pažymos apie planuojamų į traukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų į gyvendinimą pateikti savanorių, dalyvavusių į gyvendinat projekto veiklas, skaičių, nurodant savanoriavimo laikotarpį ir į gyvendinimo veiklas;
 7. pagrindinio Projekto vykdytojo kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus į gyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymo);
 8. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Dokumentus, nurodytus aukščiau išvardintuose 1 (jeigu pareiškėjo veiklos ataskaita nėra pateikta Juridinių asmenų registrui), 2, 3 papunkčiuose, pateikti privaloma. Dokumentus, nurodytus Savivaldybės tvarkos aprašo 4, 5, 6 papunkčiuose, privaloma pateikti, jeigu projektas atitinka šiuose papunkčiuose nustatytas sąlygas.

Vertinant projektus, papildomi balai skiriami, jeigu:

Aktualūs dokumentai:

 1. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 2 d. į sakymas Nr. D-383 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano į gyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ į gyvendinimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 2. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. į sakymas Nr. D-401 „Dėl priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ lėšų paskirstymo“. 

 3. Paraiškos forma. Savivaldybės tvarkos aprašo 1 priedas.

 4. Sąmata. 1 priedo priedas.

 5. Vertinimo anketa. Savivaldybės tvarkos aprašo 2 priedas.

 6. Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis. Savivaldybės tvarkos aprašo 3 priedas.

 7. Deklaracija. Savivaldybės tvarkos aprašo 5 priedas.

 8. Tinkamomis finansuoti laikomos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintos veiklos, mažiausia ir didžiausia vienam projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma.

Daugiau informacijos apie Priemonės į gyvendinimą ir paraiškų teikimą gali suteikti  atsakingas valstybės tarnautojas – Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Jurgita Saldukienė, el. p. jurgita.saldukiene@plunge.lt, tel. (8 448) 73 159, 325 kab., Vytauto g. 12, Plungėje. 

 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.