Kviečiame teikti paraiškas kompensacijoms gauti Prevencinių priemonių įgyvendinimui, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos

2023-04-04

Plungės rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Prevencinių priemonių įgyvendinimo, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos Plungės rajono savivaldybėje, finansinės paramos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-88 „Dėl Prevencinių priemonių įgyvendinimo, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos Plungės rajono savivaldybėje, finansinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), skelbia kvietimą teikti Paraiškas kompensacijoms gauti Prevencinių priemonių įgyvendinimui, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos.

Paraiškas kompensacijoms gauti gali teikti:

Žemės sklypo, kuriame medžioklė nėra uždrausta, savininkas, valdytojas arba naudotojas. Finansinė parama gali būti skiriama Prevencinėms priemonėms įgyvendinti tik miško žemės ir žemės ūkio paskirties sklypuose.

Finansinė parama teikiama kompensavimo principu:

Finansinė parama Pareiškėjui teikiama kompensavimo principu, t. y. Prevencinių priemonių įdiegimo išlaidos kompensuojamos tiktai Pareiškėjo lėšomis įvykdžius Paraiškoje numatytus darbus, paslaugas ar įsigijus prekes. Tinkamomis išlaidomis yra pripažįstamos tos išlaidos, kurios buvo patirtos ne anksčiau kaip po einamųjų metų kvietimo teikti Paraiškas paskelbimo datos. Maksimali galima Prevencinių priemonių išlaidų kompensavimo suma yra 3 000 eurų.

Paraiškos teikiamos iki 2023 m. gegužės 10 d. (imtinai).

Paraiškos pagal nustatytą formą (Aprašo 1 priedas) su priedais pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu adoc., pdf. ar kitu formatu teikiamos elektroniniu paštu savivaldybe@plunge.lt Nustatytos formos popierinės Paraiškos su priedais, pasirašytos fiziniu parašu, siunčiamos paštu ar pristatomos į Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrių (Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, 115 kabinetas).

Informacija apie finansuojamas priemones ir paraiškos teikimą:

Tinkamos finansuoti priemonės (finansavimo objektas), Paraiškos teikimo ir vertinimo sąlygos bei Paraiškos forma nustatyta Apraše, kuris skelbiamas Plungės rajono savivaldybės interneto tinklapyje https://www.plunge.lt Veiklos sritys – Aplinkosauga – Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinės priemonės.

Dėl papildomos informacijos Paraiškų teikimo klausimais, prašome kreiptis į Vietos ūkio skyriaus vyriausiąją specialistę Robertą Jakumienę, tel. (8 448) 73 004; +370 655 66 909, el. p. roberta.jakumiene@plunge.lt.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.