Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypų (kadastrinis Nr. 6874/0011:173, Nr. 6874/0011:176, Nr. 6874/0011:178), esančių Plungės rajono savivaldybėje, Noriškių k., Medelyno g. ir Medelyno g. 22, 22A, detaliojo plano koregavimą

2023-11-09

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kadastrinis Nr. 6874/0011:173, Nr. 6874/0011:176, Nr. 6874/0011:178), esantys Plungės r. sav., Noriškių k., Medelyno g. ir Medelyno g. 22, 22A. Planuojamos teritorijos bendras plotas – 3,5262 ha.

Planavimo organizatorius: Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, Plungė, tel. 8 44 87 31 66, el. p. savivaldybe@plunge.lt.

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: fiziniai asmenys, adresas korespondencijai –  J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas – info@pprojektai.lt.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. p. info@pprojektai.lt

Planavimo pagrindas: Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2023 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. DE-386 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento rengimo iniciatyvai“ ir 2023 m. liepos 11 d. potvarkis Nr. PE-180 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento rengimo pradžios ir tikslų“.

Planavimo tikslai: pakeisti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6874/0011:173) naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą; teisės aktų nustatyta tvarka atlikti žemės sklypų (kadastrinis 6874/0011:173, Nr. 6874/0011:176, Nr. 6874/0011:178), esančių Plungės rajono savivaldybėje, Noriškių k., Medelyno g. ir Medelyno g. 22, 22A, ribų ir plotų pakeitimus (juos sujungiant bei padalijant į sklypus) ir detalizuojant bendrojo plano sprendinius naujai suformuotiems žemės sklypams nustatyti teritorijos naudojimo reglamento reikalavimus, neprieštaraujančius įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams bei Teritorijų planavimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nurodytų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams (keičiant žemės sklypų naudojimo paskirtį); suformuoti susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorių teritorijas.

Planavimo uždaviniai: detalizuoti Plungės miesto bendrajame plane, nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus ir naudojimo reglamentus; suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą; suplanuoti optimalų inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą ir susisiekimo komunikacijų išdėstymą, jiems funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį; numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;                      išsaugoti kraštovaizdžio savitumą; nurodyti urbanistinių struktūrų, urbanistinių erdvių formavimo reikalavimus; prireikus, nurodyti nustatytas ir (ar) nustatyti konkrečias Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Planavimo darbų programa: patvirtinta 2023-07-12 Nr. DE-449.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo būtinumas: neatliekamas.

Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

Su pradedamu koreguoti teritorijų planavimo dokumentu ir visa susijusia informacija galima susipažinti LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-68-23-546) ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, informacija tel. 8-6 1288144 (susitarus iš anksto), el. paštas: info@pprojektai.lt. per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos, viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus pranešta ir skelbiama papildomai, vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 33 punktu.

UAB „Progresyvūs projektai“ inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.