INFORMUOJAME APIE PRADEDAMÄ„ RENGTI PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŠ² TVARKYMO INFRASTRUKTŠªROS PLĖTROS PLANO KEITIMÄ„

2020-09-04

Planavimo organizatorius: Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, tel. (8 448) 73166, faks. (8 448) 71608, el. paštas savivaldybe@plunge.lt, puslapis internete www.plunge.lt.

Plano rengėjas: bus parenkamas LR Viešųjų pirkimų į statymo nustatyta tvarka.

Planavimo pagrindas: Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 23 d. sprendimas Nr. T1-64 „Dėl Plungės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.

Planavimo darbų programa: susipažinti su visa planavimo darbų programa galima savivaldybės internetiniame puslapyje www.plungė.lt, bei teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Planavimo terminai: 2020–2021 metai.

Planuojamos teritorijos adresas – Plungės rajono savivaldybės teritorija.

Teritorijų planavimo lygmuo: savivaldybės.

Teritorijų planavimo rūšis: specialusis teritorijų planavimo dokumentas.

Planavimo tikslai:

1. Nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas.

2. Nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros į gyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.

Planavimo uždaviniai:

1. Atlikti planuojamoje teritorijoje esančios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros būklės analizę ir pateikti rekomendacijas ir (ar) išvadas dėl būtinybės remontuoti, keisti, modernizuoti ar kitaip atnaujinti esamą infrastruktūrą tam, kad užtikrinti racionalų jos naudojimą, saugų ir kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą.

2. Atsižvelgiant į galiojančio Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir savivaldybės dalių (miestų, miestelių) bendrųjų, specialiųjų planų ir plėtros teritorijų detaliųjų planų sprendinius, į vertinti numatomas urbanistines plėtros teritorijas ir numatyti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas bei šiai plėtrai reikalingas inžinerinių komunikacijų koridorių teritorijas.

3. Numatyti planuojamų ir nurodyti esamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių – vandenviečių, vandentiekio siurblinių, vandens talpyklų, vandentakių, buitinių vandentiekių, magistralinių ir skirstomųjų vandentiekio tinklų, lauko nuotakynų, nuotekų siurblinių, nuotekų valyklų ir kitų šios infrastruktūros objektų vietas.

4. Numatyti žemės sklypų, suformuotų vandenviečių, artezinių gręžinių ir kitų eksploatavimui skirtų statinių grąžinimą į valstybinio fondo žemę, kai tokie statiniai yra likviduojami dėl sistemų prijungimo prie centralizuotų tinklų.

5. Nustatyti aglomeracijų ribas.

6. Numatyti teritorijas, kuriose taikomas individualus geriamojo vandens išdavimas ir (ar) individualus nuotekų tvarkymas.

7. Parengti perspektyvinius infrastuktūros planuojamoje teritorijoje modelius.

8. Patikslinti nustatytas viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtros kryptis, nurodant plėtros į gyvendinimo etapus ir prioritetus.

9. Numatyti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastuktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, juostas, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, nurodyti teritorijas, kurioms šios sąlygos turi būti taikomos ir parengti apsaugos zonų teritorijų ir teritorijų, kurioms taikomos specialiosios žemės naudojimų sąlygos, brėžinius (schemas).

10. Numatyti konkrečias vietas ir plotus žemei visuomenės poreikiams paimti, jei planuojami vandens tiekimo ir nuotekų inžinerinės infrastruktūros statiniai patenka į privačius žemės sklypus.

11. Numatyti vandens tiekimo ir nuotekų inžinerinei infrastruktūrai į rengti ir eksploatuoti reikalingus servitutus ir pažymėti nustatytus ir Nekilnojamojo turto registre į registruotus esamus servitutus.

12. Numatyti komunalinio vandentiekio, skirto pastatams gesinti, tinklų ir statinių sprendinius.

13. Parengti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano sprendinių į gyvendinimo rodiklius.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atranką ir vertinimą (jei toks bus reikalingas) atlieka plano rengėjas vadovaudamasis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-08-18 nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.

Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas: atliekamas.

Išsamesnė informacija teikiama: Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 12, tel. Nr. (8 448) 73 137; el. p. laura.baumile@plunge.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriui arba teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje TPDRIS visą dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymai gali būti teikiami ir žodžiu.

Apie viešo svarstymo procedūrų laiką ir eigą informacija bus teikiama papildomai.

Pridedama:

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.