Informuojame apie parengtus Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendinius (papildyta)

2018-03-15

  

PLUNGč–S RAJONO

SAVIVALDYBč–


Planavimo organizatorius: Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, tel. (8 448)  73 166, faks. (8 448)  71 608, el. p. savivaldybe@plunge.lt, www.plunge.lt.

Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5) 27 28 334, faks. (8 5) 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovas – Žilvinas Grabauskas, tel. +370 620 51 398, el. p. z.grabauskas@atamis.lt

Planavimo pagrindas – Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. D-828 „Dėl Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo“.

Planavimo terminai – 2016-2018 metai.

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt):

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimas.

Teritorijų planavimo rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas – Savivaldybės bendrasis planas.

Teritorijų planavimo lygmuo – Savivaldybės lygmuo.

Bendrojo plano rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka – supaprastinta.

Planuojama teritorija – Plungės rajono savivaldybės teritorija.

Planuojamas laikotarpis – ne trumpesnis kaip 10 metų. Bendrojo plano sprendinių galiojimas neterminuotas arba tol, kol bus parengtas ir patvirtintas jį keičiantis to paties lygmens teritorijų planavimo dokumentas.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros nėra atliekamos.

Bendrojo plano koregavimo tikslai: vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių stebėsenos ataskaitos (2014-2015 m.) išvadomis bei pasikeitusiu teritorijų planavimo teisiniu reguliavimu, parengti Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimą; Plungės rajono bendrojo plano koregavimą rengti ir sprendinius detalizuoti, įvertinant kraštovaizdžio tvarkymo kryptis ir gamtinio karkaso apsaugos bei tvarkymo priemones, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu; sudaryti sąlygas darniai savivaldybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės struktūros ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; užtikrinti kraštovaizdžio teritorinės – erdvinės struktūros optimalumą, teritoriškai stiprinant ir palaikant ekologinę pusiausvyrą; reglamentuojant perspektyvių gyvenamųjų vietovių įtakos arealų zonas, išsaugoti nepažeistas kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus.

Bendrojo plano koregavimo uždaviniai:

nustatyti Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Plungės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. T1-139 „Dėl Plungės rajono ir Plungės miesto teritorijų bendrųjų planų tvirtinimo“, spragas ir kolizijas tarp Bendrojo plano Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio ir Gamtinio karkaso brėžinio sprendinių, problemines situacijas; nustatyti kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas perspektyvių gyvenamųjų vietovių įtakos arealų zonose, formuoti kraštovaizdžio tvarkymo zonas, nustatyti jų estetinį potencialą, numatyti veiklos vystymo prioritetus, kurie leistų užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir ekosistemų stabilumą; nustatyti gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, panoramų vizualinės apsaugos reikalavimus; suplanuoti planavimo lygmenį atitinkančias perspektyvių gyvenamųjų vietovių įtakos arealų zonų funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis; integruoti kraštovaizdžio tvarkymo reglamentus; numatyti konkrečias priemones planuojamos teritorijos aplinkos informaciniam suvokimui gerinti ir kraštovaizdžio vizualiniam identitetui saugoti; tikslinti urbanizuojamų teritorijų plotą, išdėstymą bei reglamentavimą, nustatyti plėtros prioritetus; racionaliai ir ekonomiškai pagrįsti ir išskirti prioritetinės plėtros teritorijas, kuriose Savivaldybė įsipareigoja vystyti socialinę ir (ar) inžinerinę infrastruktūrą; integruoti Platelių ir Kulių miestelių bendruosius planus; integruoti Žemaitijos nacionalinio parko tvarkymo planą; patikslinti Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir jo aiškinamojo rašto sprendinius pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, Teritorijų planavimo normų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7, reikalavimus, Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009, reikalavimus.

Supažinimo su parengtais sprendiniai tvarka: susipažinti su Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2018 m. kovo 15 d. iki 2018 m. kovo 29 d. Plungės rajono savivaldybėje ir UAB „Atamis“ aukščiau nurodytais kontaktais, taip pat LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą susipažinimui su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laikotarpį.

Pridedama.

  1. Gamtinio karkaso brėžinys.
  2. Kraštovaizdžio tvarkymo brėžinys.
  3. Sprendinių aiškinamasis raštas.
  4. Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinys.

 

Savivaldybės inf.


 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.