Informacinis pranešimas apie Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo rengimą

2022-08-30

Rajono BP_2021-10

Planavimo pagrindas: Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. T1-264 „Dėl Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“ ir Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. DE-5 „Dėl Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta planavimo darbų programa.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Planuojama teritorija:  Plungės rajono savivaldybės teritorija, apie 110549 ha.

Planavimo organizatorius: Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, tel. (8 448) 73 166, el. paštas savivaldybe@plunge.lt, puslapis internete www.plunge.lt.

Plano rengėjas – UAB „Atamis’’, Žirmūnų g. 139A, LT-09120  Vilnius, tel. (8 5 2728334), el. paštas adm@atamis.lt.

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. (+370686) 74252, el. paštas a.kaziene@atamis.lt.

Planavimo tikslai:

 1. Sudaryti sąlygas darniai Plungės rajono savivaldybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius ir su klimato kaitos padariniais susijusius uždavinius;
 2. nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų Plungės rajono savivaldybės teritorijai svarbių socialinės, ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;
 3. sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;
 4. numatyti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;
 5. kurti sveiką, saugią, darnią, klimato kaitos padariniams atsparią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;
 6. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas, skatinančioms alternatyvių energijos šaltinių ir technologijų plėtrą, didinančioms energijos vartojimo efektyvumą;
 7. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
 8. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.

Planavimo uždaviniai:

 1. suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;
 2. optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, numatyti jų atsparumo ekstremaliems klimato reiškiniams stiprinimo priemones;
 3. numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, klimato kaitos poveikio švelninimo, gamtinio karkaso formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones, optimalią kraštovaizdžio struktūrą;
 4. detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;
 5. nustatyti savivaldybės ir jos urbanistinių centrų socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus, detalizuojant valstybės lygmens bendrųjų planų privalomąsias teritorijos naudojimo nuostatas;
 6. numatyti urbanistinių struktūrų formavimo ir pertvarkymo principus;
 7. numatyti savivaldybės urbanistinių centrų sistemą;
 8. numatyti urbanizuotų ir/ar urbanizuojamų teritorijų prioritetinės plėtros teritorijas, pagrindžiant jų ribas urbanistinės analizės išvadomis, teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis;
 9. numatyti urbanizuojamų teritorijų plotą, išdėstymą bei reglamentavimą;
 10. numatyti urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų naudojimo, taip pat ir statybų jose, privalomąsias nuostatas, reikalavimus, reglamentus, nustatyti jų apsaugos prioritetus ir principus, atsižvelgiant į šių teritorijų pobūdį;
 11. numatyti socialinės savivaldybės infrastruktūros bei inžinerinės savivaldybės infrastruktūros vystymo prioritetinėse plėtros teritorijose ir urbanistiniuose centruose reikalavimus, įvertinant demografinius duomenis ir jų kitimo tendencijas;
 12. išanalizuoti poreikį prioritetinei savivaldybės infrastruktūrai, kuri nepatenka į nustatytas prioritetinės plėtros teritorijas, ir teritorijas, kurių vystymui ši infrastruktūra skirta;
 13. numatyti neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo reikalavimus;
 14. numatyti viešųjų erdvių urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose išdėstymo principus ir reikalavimus;
 15. numatyti rekreacinio pobūdžio teritorijų ir objektų naudojimo privalomąsias nuostatas, reikalavimus, reglamentus, nustatyti jų apsaugos prioritetus ir principus;
 16. numatyti svarbių objektų išdėstymą ir jiems rezervuotinas teritorijas;
 17. numatyti 30 m aukščio ir aukštesnių ypatingųjų inžinerinių statinių ir atsinaujinančių išteklių energetikos objektų, išskyrus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatytus atvejus, išdėstymo reikalavimus, reglamentus, privalomąsias nuostatas, įvertinti esamus ir kitais teritorijų planavimo dokumentais numatomus 30 m ir aukštesnius ypatingus inžinerinius statinius;
 18. numatyti tyliųjų zonų, triukšmo prevencijos zonų išdėstymą.

Papildomi uždaviniai:

 1. numatyti kraštovaizdžio, miškų, kitų ekologiškai svarbių gamtinės aplinkos objektų, saugomų teritorijų, gamtos paveldo objektų apsaugos reikalavimus ir principus, naudojimo privalomąsias nuostatas, reikalavimus ir jų įtakos aplinkinėms teritorijoms zonas, į kurias būtų reikalinga atsižvelgti, numatant aplinkinių teritorijų naudojimo privalomąsias nuostatas, reikalavimus, reglamentus;
 2. nustatyti gamtinio karkaso teritorijas, apsaugos prioritetus ir principus, naudojimo privalomąsias nuostatas, reikalavimus, reglamentus;
 3. nustatyti kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, vaizdingus kelių ruožus, gamtiniu ir estetiniu požiūriu vertingą kraštovaizdį reprezentuojančias apžvalgos vietas ir iš jų atsiveriančias panoramas, numatyti panoramų, vaizdingų kelių ruožų ir vertingų apžvelgiamų antropogeninių ir gamtinių elementų vizualinę apsaugą;
 4. nustatyti kultūros paveldo vietovių, teritorijų ir objektų kraštovaizdinės įtakos aplinkinėms teritorijoms zonas, į kurias būtų reikalinga atsižvelgti, numatant teritorijų naudojimo privalomąsias nuostatas, reikalavimus, reglamentus;
 5. atlikti Platelių miestelio ir susietos teritorijos analizę, vertinimą (atlikti pagal Reikalavimų kurorto ir kurortinės teritorijos statusui suteikti tvarkos aprašo reikalavimus) ir nustatyti ribas, kuriai pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą numatytas prioritetas, siekiant kurortinės teritorijos statuso. Nustatytas ribas pažymėti bendrajame plane;
 6. nustatyti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo ir formavimo kryptis, naudojimo privalomąsias nuostatas, reikalavimus, reglamentus, apsaugos prioritetus ir principus;
 7. numatyti pavienių, ūkininkų sodybų ir ūkininkų ūkių pastatų ar jų nedidelių grupių neurbanizuojamose teritorijose išsidėstymo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo principus;
 8. numatyti miško įveisimo ir naudojimo reikalavimus, miškų pritaikymą visuomenės poreikiams, įvertinti poreikį tokiose teritorijose keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, esant poreikiui, numatyti teritorijas, kurios miško žemė turėtų būti paverčiama kitomis naudmenomis ir (arba) nustatyti principus, kada miško žemė paverčiama kitomis naudmenomis.

Bendra informacija apie projektą: Rengiant Bendrojo plano keitimą tyrimai ir galimybių studijos, atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nebus atliekami. Rengiama Bendrojo plano keitimo teritorijos vystymo koncepcija. Bendrojo plano rengimo, svarstymo su visuomene, derinimo ir tvirtinimo tvarka bendroji. Atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV).  Planavimo proceso etapai – parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Supažindinimo tvarka: Su procedūriniais dokumentais ir rengiama Bendrojo plano dokumentacija galima susipažinti Plungės rajono savivaldybės administracijos tinklapyje www.plunge.lt→Veiklos sritys→Teritorijų planavimo viešumas  ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-RJ-68-22-16). Informacija teikia Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Laura Baumilė, tel. (8 448) 73137, el. paštas laura.baumile@plunge.lt.

 Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl Bendrojo plano visuomenė gali teikti iki viešo svarstymo pabaigos raštu Plungės rajono savivaldybės administracijai, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, el. paštas savivaldybe@plunge.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-RJ-68-22-16).

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Informacija apie supažindinimą su Bendrojo plano keitimo koncepcija ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimu bus paskelbta papildomai.

 

Plungės rajono savivaldybės administracijos inf.

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.