Informacija gyventojams, pageidaujantiems gauti valstybės remiamą būsto kreditą

2013-07-22

       Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. birželio 7  d. į sakymu Nr. A1-244 patvirtintas valstybės remiamų būsto kreditų, teikiamų asmenims (šeimoms), turintiems teisę į valstybės paramą būstui į sigyti pagal Lietuvos Respublikos būstui į sigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) į statymą, limito 2013 metams paskirstymas bankams pagal savivaldybes.

       Plungės rajono savivaldybei skirtas valstybės remiamas 400 tūkst. litų būsto kreditų limitas. Lengvatinius kreditus teiks bankas „Swedbank“, AB.

       Dėl valstybės remiamų būsto kreditų kreiptis į Plungės rajono savivaldybės administracijos Bendrąjį skyrių (115 kabinetas, Vytauto g. 12, Plungė).

       Informacija teikiama telefonu (8 448) 73 003.

        VALSTYBĖS REMIAMŲ BŪSTO KREDITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS    
       
       Valstybės remiami būsto kreditai teikiami asmenims (šeimoms), turintiems teisę į valstybės paramą būstui į sigyti pagal LR valstybės paramos būstui į sigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)  į statymą (Žin., 1992, Nr.14-378).
       Valstybės remiami būsto kreditai – būsto kreditai, kurių gavėjams teikiama valstybės parama pagal šį į statymą (apmokant iš valstybės biudžeto lėšų būsto kredito draudimo į mokas ar jų dalį , teikiant subsidijas būsto kredito daliai padengti).
       Valstybės parama būstui į sigyti teikiama asmenims (šeimoms), kurių Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo į statymo nustatyta tvarka deklaruotas turimas turtas ir gautos pajamos per vienerius metus (12 paskutinių mėnesių) prieš prašymo suteikti valstybės paramą padavimo dieną neviršija šių Vyriausybės nustatytų dydžių:
       1. asmens (be šeimos) grynosios metinės pajamos  – 27 500 Lt  ir turtas – 40 300 Lt;
       2. dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 38 500 Lt ir turtas – 81 900 Lt;
       3. keturių ir penkių  asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 46 200 Lt ir turtas – 109 200 Lt;
       4. šešių ir daugiau asmenų šeimos grynosios pajamos vienam asmeniui -7 920 Lt ir turtas vienam asmeniui- 26 000 Lt, ir jeigu jie į sigyja pirmąjį tinkamą būstą, t. y. jeigu šie asmenys (šeimos) Lietuvos Respublikos teritorijoje:
       1. neturi ar neturėjo būsto nuosavybės teise arba
       2. turi ar turėjo nuosavybės (ar bendrosios nuosavybės) teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (ar) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų visuma), tenkantis vienam šeimos nariui (ar bendraturčio namų ūkio nariui), yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingojo ploto dydį , Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, iki prašymo suteikti valstybės paramą būstui į sigyti padavimo dienos yra nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų ir šis būstas yra kaimo vietovėje, kurioje jo savininkas negyvena ir (ar) nedirba, arba
       3. Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, iki prašymo suteikti valstybės paramą būstui į sigyti padavimo dienos turi daugiau kaip 60 procentų nusidėvėjusį būstą (neatsižvelgiant į jo naudingojo ploto dydį ), yra Statybos į statymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka parengę šio būsto rekonstravimo projektą, jeigu šis būstas yra deklaruojamas kaip paskolos gavėjo (ir (ar) jo šeimos narių) gyvenamoji vieta ir šie asmenys nuosavybės teise neturi kito būsto. Šiuo atveju parama teikiama turimam būstui rekonstruoti, arba
       4. turi būstą, nepritaikytą neį galiųjų, kurių judėjimo funkcija sutrikusi, poreikiams, ir jeigu tokiems asmenims Neį galiųjų socialinės integracijos į statymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus ar vidutinis neį galumo lygis arba jie yra pripažinti nedarbingais (netekusiais 75-100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingais (netekusiais 60-70 procentų darbingumo), arba jie yra sukakę senatvės pensijos amžių ir jiems nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba šeimos, kuriose yra asmuo, kurio judėjimo funkcija sutrikusi ir kuriam Neį galiųjų socialinės integracijos į statymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neį galumo lygis, arba kuris yra pripažintas nedarbingu (netekęs 75-100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekusiu 60-70 procentų darbingumo), arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė. Parama teikiama turimam būstui rekonstruoti, kad jis Valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarka būtų  pritaikytas neį galiųjų poreikiams.
      
         Valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarka.

       Asmenys (šeimos), pageidaujantys gauti valstybės remiamą būsto kreditą, su rašytiniu prašymu patvirtinti jų teisę į valstybės paramą kreipiasi į savivaldybės vykdomąją instituciją pagal kredito gavėjo Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo į statymo nustatytą tvarką deklaruotą gyvenamąją vietą. Kartu su prašymu pateikiama:
       gyventojo (šeimos) turto deklaracija, kurioje nurodytas gyventojo (šeimos atveju –visų šeimos narių) turimas turtas ir gautos pajamos per vienerius metus (12 paskutinių mėnesių);
       valstybės į monės Registrų centro pažyma apie jo ir jo šeimos narių turimas ir turėtas nuosavybės teises į gyvenamąsias patalpas, esančias Lietuvos Respublikos teritorijoje;
       seniūnijos pažyma apie asmens (šeimai – visų šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą;
       dokumentai, patvirtinantys neį galumą ar našlaičio statusą;
       asmens dokumentų kopijos (pasas ar tapatybės kortelė, vaikų gimimo liudijimai, santuokos ar ištuokos liudijimas).
       Savivaldybės vykdomoji institucija, gavusi kredito gavėjo prašymą ir jo teisę į valstybės paramą patvirtinančius dokumentus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų kredito gavėjui išduoda rašytinį patvirtinimą – pažymą apie teisę į valstybės paramą būstui į sigyti.
       Kredito gavėjas šią pažymą ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo pažymoje nurodytos datos pateikia būsto kreditą suteikiančiam bankui kartu su būsto kredito paraiška.
       Valstybės remiama būsto kredito suma neturi būti didesnė, kaip:
             1. 180 tūkstančių litų – asmeniui be šeimos.
             2. 300 tūkstančių litų- dviejų ir daugiau asmenų šeimai.
             3. 120 tūkstančių litų – būstui rekonstruoti, taip pat būstą pritaikyti neį galiųjų poreikiams, neatsižvelgiant į asmens šeimyninę padėtį .

        Subsidija kredito daliai apmokėti teikiama kreditų gavėjams, gavusiems valstybės remiamą būsto kreditą, jeigu jie yra:
      1. Buvę našlaičiai ar be tėvų globos likę asmenys, ar jų šeimos iki jiems sukaks 35 metai, šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų (į vaikių), arba asmenys, kuriems Neį galiųjų  socialinės integracijos į statymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neį galumo lygis arba kurie yra pripažinti nedarbingais (netekusiais 75-100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingais (netekusiais 60-70 procentų darbingumo), arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ir jiems nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba šeimos, kuriose yra asmuo, kuriam Neį galiųjų socialinės integracijos  į statymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neį galumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu (netekusiu 75-100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekusiu 60-70 procentų darbingumo), arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, – apmokama 20  procentų suteikto būsto kredito (ar būsto kredito likučio) sumos.
      2. Jaunos šeimos, auginančios vieną  ar du vaikus (į vaikius), ir šeimos, kuriose vienas iš tėvų yra miręs, – apmokama 10 procentų suteikto būsto kredito (ar būsto kredito likučio) sumos. 
      
Vietos ūkio ir turto skyriaus informacija 

            

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.