INFORMACIJA GYVENTOJAMS, PAGEIDAUJANTIEMS GAUTI VALSTYBĖS REMIAMÄ„ BŠªSTO KREDITÄ„

2011-06-03

        Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. gegužės 11 d. į sakymu Nr. 1K-178 patvirtintas valstybės remiamų būsto kreditų, teikiamų asmenims (šeimoms), turintiems teisę į valstybės paramą būstui į sigyti pagal Lietuvos Respublikos būstui į sigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti į statymą, limito 2011 metams paskirstymas bankams pagal savivaldybes.

         Plungės rajono savivaldybei skirtas valstybės remiamas 662,5 tūkst. litų būsto kreditas. Lengvatinius kreditus teiks AB bankas „Snoras“ ir bankas „Swedbank“,  AB.

         Gyventojai, pageidaujantys gauti valstybės remiamą būsto kreditą, dokumentus turi pateikti Plungės rajono savivaldybės administracijos Vietos ūkio ir turto skyriui (Vytauto g. 12, Plungė, 318 kabinetas).

        Informacija teikiama telefonu (8 448) 73 003.

        VALSTYBĖS REMIAMŲ BŪSTO KREDITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAÅ AS            

Valstybės remiami būsto kreditai teikiami asmenims (šeimoms), turintiems teisę į valstybės paramą būstui į sigyti pagal LR valstybės paramos būstui į sigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti  į statymą (Žin., 1992, Nr.14-378).

          Valstybės remiami būsto kreditai – būsto kreditai, kurių gavėjams teikiama valstybės parama pagal šį į statymą (apmokant iš valstybės biudžeto lėšų būsto kredito draudimo į mokas ar jų dalį , teikiant subsidijas būsto kredito daliai padengti).L:NAMESPACE PREFIX = O />

Teisę į valstybės remiamą būsto kreditą turi asmenys (šeimos):

            1. Kurių grynosios metinės (paskutinių 12 mėn.) pajamos ir turtas prieš prašymo suteikti valstybės paramą padavimo dieną, neviršija šių dydžių:

1.1.  asmens (be šeimos)  – 27 500 Lt pajamos  ir 40 300 Lt turtas;

1.2. dviejų ar trijų asmenų šeimos – 38 500 Lt pajamos ir  Lt 81 900 turtas;

1.3. keturių ir penkių  asmenų šeimos – 46 200 Lt pajamos ir  109 200Lt turtas;

1.4. šešių ir daugiau asmenų šeimos –7 920 Lt pajamos vienam asmeniui ir turtas 26 000 Lt vienam asmeniui.

Be to, visiems aukščiau išvardytiems asmenims (ar šeimoms) nustatomos šios sąlygos:

2.  Jeigu jie į sigyja pirmąjį tinkamą būstą, t. y. jeigu šie asmenys (šeimos) Lietuvos Respublikos teritorijoje:
2. 1. neturi ar neturėjo būsto nuosavybės teise arba

2. 2.  turi ar turėjo nuosavybės ( ar bendrosios nuosavybės ) teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (ar) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų visuma), tenkantis vienam šeimos nariui (ar bendraturčių namų ūkio nariui), yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingojo ploto dydį , Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, iki prašymo suteikti valstybės paramą būstui į sigyti padavimo dienos yra nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų ir šis būstas yra kaimo vietovėje, kurioje jo savininkas negyvena ir (ar) nedirba, arba

2. 3. Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, iki prašymo suteikti valstybės paramą būstui į sigyti padavimo dienos turi daugiau kaip 60 procentų nusidėvėjusį būstą (neatsižvelgiant į jo naudingojo ploto dydį ), yra Statybos į statymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka parengę šio būsto rekonstravimo projektą, jeigu šis būstas yra deklaruojamas kaip paskolos gavėjo (ir (ar) jo šeimos narių) gyvenamoji vieta ir šie asmenys nuosavybės teise neturi kito būsto. Å iuo atveju parama teikiama turimam būstui rekonstruoti, arba

2. 4. turi būstą, nepritaikytą neį galiųjų, kurių judėjimo funkcija sutrikusi, poreikiams, ir jeigu tokiems asmenims Neį galiųjų socialinės integracijos į statymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus ar vidutinis neį galumo lygis arba jie yra pripažinti nedarbingais (netekusiais 75-100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingais (netekusiais 60-70 procentų darbingumo), arba jie yra sukakę senatvės pensijos amžių ir jiems nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba šeimos, kuriose yra asmuo, kurio judėjimo funkcija sutrikusi ir kuriam Neį galiųjų socialinės integracijos į statymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neį galumo lygis, arba kuris yra pripažintas nedarbingu ( netekęs 75-100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekusiu 60-70 procentų darbingumo), arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė. Parama teikiama turimam būstui rekonstruoti, kad jis Valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarka būtų  pritaikytas neį galiųjų poreikiams. 

            Valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarka.

Asmenys (šeimos), pageidaujantys gauti valstybės remiamą būsto kreditą, su rašytiniu prašymu patvirtinti jų teisę į valstybės paramą kreipiasi į savivaldybės vykdomąją instituciją pagal kredito gavėjo Lietuvos gyvenamosios vietos deklaravimo į statymo nustatytą tvarką deklaruotą gyvenamąją vietą. Kartu su prašymu pateikiama:

 pajamų ir turto apskaičiavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka užpildyta asmens (šeimos) metinių pajamų ir turto deklaracija teisei į valstybės paramą būstui į sigyti, pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui į sigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti į statymą;

 valstybės į monės Registrų centro pažymą apie jo ir jo šeimos narių turimas ir turėtas nuosavybės teises į gyvenamąsias patalpas, esančias Lietuvos Respublikos teritorijoje;

seniūnijos pažymą apie asmens (šeimai – visų šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą;

dokumentus, patvirtinančius neį galumą ar našlaičio statusą;

asmens dokumentų kopijas (pasas ar tapatybės kortelė, vaikų gimimo liudijimai, santuokos ar ištuokos liudijimas).

            Savivaldybės vykdomoji institucija, gavusi kredito gavėjo prašymą ir jo teisę į valstybės paramą patvirtinančius dokumentus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų kredito gavėjui išduoda rašytinį patvirtinimą – pažymą apie teisę į valstybės paramą būstui į sigyti.

            Kredito gavėjas šią pažymą ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo pažymoje nurodytos datos pateikia būsto kreditą suteikiančiam bankui kartu su būsto kredito paraiška. 

Valstybės remiama būsto kredito suma neturi būti didesnė, kaip:

             1.  180 tūkstančių litų – asmeniui be šeimos.

             2.  300 tūkstančių litų- dviejų ir daugiau asmenų šeimai.

            3. 120 tūkstančių litų – būstui rekonstruoti, taip pat būstą pritaikyti neį galiųjų poreikiams, neatsižvelgiant į asmens šeimyninę padėtį . 

Subsidija kredito daliai apmokėti teikiama kreditų gavėjams, gavusiems valstybės remiamą būsto kreditą, jeigu jie yra:

1. Buvę našlaičiai ar be tėvų globos likę asmenys ar jų šeimos iki jiems sukaks 35 metai, šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų (į vaikių), arba asmenys, kuriems Neį galiųjų  socialinės integracijos į statymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neį galumo lygis arba kurie yra pripažinti nedarbingais (netekusiais 75-100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingais (netekusiais 60-70 procentų darbingumo), arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ir jiems nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba šeimos, kuriose yra asmuo, kuriam Neį galiųjų socialinės integracijos  į statymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neį galumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu (netekusiu 75-100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekusiu 60-70 procentų darbingumo), arba, kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė- apmokama 20  procentų suteikto būsto kredito (ar būsto kredito likučio) sumos.

2. Jaunos šeimos, auginančios vieną  ar du vaikus (į vaikius), ir šeimos, kuriose vienas iš tėvų yra miręs, – apmokama 10 procentų suteikto būsto kredito (ar būsto kredito likučio) sumos.   

      

Vietos ūkio ir turto skyriaus inf.

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.