Informacija apie teritorijų planavimą

2013-07-19

 

Vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr.T1-326 ir patvirtintomis bendrųjų planų darbų programomis, pradedami rengti Kulių ir Platelių miestelių teritorijų bendrieji planai.     

     

Planavimo tikslai: subalansuoti miestelio teritorijos socialinę, ekonominę ir ekologinę raidos pusiausvyrą; formuoti sveiką ir harmoningą gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką; saugoti, racionaliai naudoti ir atkurti gamtos bei rekreacijos išteklius, gamtos ir kultūros paveldo vertybes; formuoti gamtinį karkasą, sudaryti prielaidas kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai išlaikyti arba jai atkurti; suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, visuomenės, Savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos ir žemės sklypų naudojimo bei veiklos plėtojimo šioje teritorijoje sąlygų; skatinti investicijas socialiniam ir ekonominiam vystymui.  

 

Planavimo uždaviniai: suformuoti miestelio teritorijos vystymo erdvinę koncepciją, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, funkcines zonas, nurodančias teritorijos integruotumą ir (ar) jos ypatumus; patikslinti Plungės rajono teritorijos bendrojo plano sprendinius, susijusius su miestelio teritorijos plėtra, atsižvelgiant į esamos būklės analizių išvadas, metodologinius principus bei pasaulines tendencijas; tobulinti istoriškai susiformavusią urbanistinę struktūrą bei formuoti architektūrinę erdvinę kompoziciją, išryškinant miestelio savitumą, išsaugant vertingus architektūrinius statinius (kompleksus), naujai siūlomomis statybomis respektuojant istorinės miestelio dalies urbanistinę struktūrą; sukurti galimų miestelio dominančių sistemą, formuojant miestelio identitetą; numatyti priemones, stabdančias neigiamus urbanistinio sprogimo reiškinius ir užtikrinančias darnų vystymąsi, gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą; nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir užstatymo kiekybinius ir kokybinius parametrus, apibrėžti teritorijoje galimas veiklos rūšis, užstatymo tipą ir užstatymo rodiklius (užstatymo tankumą, aukštį ir intensyvumą); numatyti esamų inžinerinių tinklų struktūros renovaciją (taikant naujas technologijas energijos išteklių mažinimui, jos gamybos ir tiekimo sąnaudų sumažinimui); gerinti ir plėtoti susisiekimo komunikacijas, kaip rišlų tinklą (struktūrai svarbūs ne tik techniniai sprendimai, gerinantys transporto pralaidumą ar saugų eismą, bet taip pat svarbu patraukli, reprezentatyvi bendra miestelio jungčių hierarchija ir jos estetinė išraiška); kurti želdynų struktūrą, sudarant bendrą miestelio želdynų sistemą; plėtoti socialinę infrastruktūrą, skatinant investicijas miestelio socialiniam, ekonominiam vystymui; nustatyti gatvių raudonąsias linijas; rezervuoti teritorijas komunikacinių koridorių ir kitų visuomenės poreikiams reikalingų objektų statybai, nustatant teritorijos tvarkymo reglamentus; nustatyti teritorijas, kurioms privaloma rengti ar keisti detaliuosius planus, nustatyti šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos prioritetus ir veiklos juose apribojimus.   

 

Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka bendrojo plano koncepcijos rengimo stadijos metu bus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.      

 

Planavimo organizatorius – Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g.12, Plungė, tel. (8 448) 73133, faks. (8 448) 71608, www.plunge.lt. Planavimo organizatoriaus atstovė – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja – vyriausioji architektė Kristina Krikštanaitė, tel. (8 448) 73138, el. paštas kristina.krikstanaite@plunge.lt      

 

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika”, A.Goštauto g. 8, Vilnius, www.urbanistika.lt. Projekto vadovė Daiva  Rokienė,  tel. (8 5) 231 2455, el. paštas daivar@urbanistika.lt.      

 

Informaciją apie rengiamus bendruosius planus teikia planavimo organizatorius ir rengėjas.      

 

Pasiūlymų dėl bendrųjų planų pateikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui arba plano rengėjui raštu per visą plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

 

 

Plano rengėjo inf.

 

 

Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.