INFORMACIJA APIE PARENGTÄ„ PLATELIŠ² MIESTELIO TERITORIJOS BENDRÄ„JĮ PLANÄ„

2014-07-30

 

Plungės
rajono
savivaldybė

 

 

 

Informuojame apie Platelių miestelio teritorijos bendrojo  plano baigiamojo etapo – sprendinių viešo svarstymo – stadiją.

Bendrojo plano rengimo pagrindas – Plungės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimas Nr. T1-326, planavimo sąlygos rajono lygmens bendrojo planavimo dokumentui rengti,  bendrojo plano darbų programa.

Planavimo organizatorius – Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, Plungė, tel. (8 448) 73 137, faks. (8 448) 71 608,  www.plunge.lt. Planavimo organizatoriaus atstovas – Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Ramūnas Janauskas, tel. (8 448) 73 138, el. paštas ramunas.janauskas@plunge.lt  

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika”, A. Goštauto g. 8, Vilnius, projekto vadovė Daiva  Rokienė,  tel. (8 5) 231 2455, el. paštas daivar@urbanistika.lt, internetinio tinklalapio adresas www.urbanistika.lt. Informaciją apie Platelių miestelio bendrąjį planą teikia planavimo organizatorius ir rengėjas.

Rengimo terminai: 2013 m – 2015 m.

Planavimo tikslai: subalansuoti miestelio teritorijos socialinę, ekonominę ir ekologinę raidos pusiausvyrą; formuoti sveiką ir harmoningą gyvenamą, darbo ir poilsio aplinką; saugoti, racionaliai naudoti ir atkurti gamtos bei rekreacijos išteklius, gamtos ir kultūros paveldo vertybes; formuoti gamtinį karkasą, sudaryti prielaidas kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai išlaikyti arba jai atkurti; suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, visuomenės, rajono savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos ir žemės sklypų naudojimo bei veiklos plėtojimo šioje teritorijoje sąlygų; skatinti investicijas socialiniam ekonominiam vystymui.

Planavimo uždaviniai: suformuoti Platelių miestelio teritorijos vystymo erdvinę koncepciją, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, funkcines zonas, nurodančias teritorijos integruotumą ir (ar) jos ypatumus; patikslinti Plungės rajono teritorijos bendrojo plano sprendinius, susijusius su miestelio teritorijos plėtra, atsižvelgiant į esamos būklės analizių išvadas, metodologinius principus bei pasaulines tendencijas; tobulinti istoriškai susiformavusią urbanistinę struktūrą bei formuoti architektūrinę erdvinę kompoziciją, išryškinant Platelių miestelio savitumą, išsaugant vertingus architektūrinius statinius (kompleksus), naujai siūlomomis statybomis respektuojant istorinės miestelio dalies urbanistinę struktūrą; sukurti galimų miestelio dominančių sistemą, formuojant miestelio identitetą; numatyti priemones, stabdančias neigiamus urbanistinio sprogimo reiškinius ir užtikrinančias darnų vystymąsi, gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą; nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir užstatymo kiekybinius ir kokybinius parametrus, apibrėžti teritorijoje galimas veiklos rūšis, užstatymo tipą ir užstatymo rodiklius (užstatymo tankumą, aukštį ir intensyvumą); numatyti esamų inžinerinių tinklų struktūros renovaciją (taikant naujas technologijas energijos išteklių mažinimui, jos gamybos ir tiekimo sąnaudų sumažinimui); gerinti ir plėtoti susisiekimo komunikacijas, kaip rišlų tinklą (struktūrai svarbūs ne tik techniniai sprendimai, gerinantys transporto pralaidumą ar saugų eismą, bet taip pat svarbu patraukli, reprezentatyvi bendra miestelio jungčių hierarchija ir jos estetinė išraiška); kurti želdynų struktūrą, sudarant bendrą miestelio želdynų sistemą; plėtoti socialinę infrastruktūrą, skatinant investicijas miestelio socialiniam, ekonominiam vystymui;

nustatyti gatvių raudonąsias linijas; rezervuoti teritorijas komunikacinių koridorių ir kitų visuomenės poreikiams reikalingų objektų statybai, nustatant teritorijos tvarkymo reglamentus; nustatyti teritorijas, kurioms privaloma rengti ar keisti detaliuosius planus, nustatyti šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos prioritetus ir veiklos juose apribojimus.

Platelių miestelio bendrasis planas viešai eksponuojamas  Plungės rajono savivaldybėje, Vytauto g.12, Plungė, bei  Platelių seniūnijoje, Didžioji gatvė 5,  Plateliai,  Plungės r., nuo 2014-09-12 iki 2014-10-03. Susipažinti su bendruoju planu galima nuo š. m. rugsėjo 2 d. iki spalio 3 d. pas planavimo organizatorių ir/arba plano rengėją aukščiau nurodytais adresais.

Viešas susirinkimas, skirtas bendrojo plano sprendiniams aptarti, įvyks 2014-10-03 14.00 val. Platelių seniūnijos salėje,  Didžioji gatvė 5,  Plateliai, Plungės r.

Pasiūlymų dėl bendrojo plano pateikimo tvarka.

Motyvuoti pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui raštu per visą bendrojo plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Telšių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

 

Planavimo organizatoriusĮvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.