APLINKOSAUGOS REIKALAVIMAI DIRBTINIŠ², PAVIRŠ INIŠ², NEPRATEKAMŠ² VANDENS TELKINIŠ² ĮRENGIMUI IR PRIEŠ½IŠªRAI

2013-01-07

 

      2012 m. liepos 12 dieną bendru aplinkos ir žemės ūkio ministrų į sakymu Nr. D1-590/3D-583 patvirtinti dirbtinių, paviršinių, nepratekamų vandens telkinių į rengimo ir priežiūros aplinkosauginiai reikalavimai.
      Dirbtinis nepratekamas paviršinis vandens telkinys – vandens telkinys, į rengiamas iškasant daubą (iškasą) arba supilant pylimą ir nenaudojant hidroizoliacinių priemonių, atskiriančių šio telkinio vandenį nuo gruntinio vandens, nepapildomas iš upių, tvenkinių arba kanalų.

 

      Dirbtinius vandens telkinius į rengti draudžiama:

      Gamtiniame ir kompleksiniame draustinyje draudžiama į rengti naujus, su draustinio paskirtimi nesusijusius, didesnius kaip 0,1 ha vandens telkinius.

      Įrengiant dirbtinį vandens telkinį , privaloma užtikrinti, kad nebus:

      Įrengiamo dirbtinio vandens telkinio kranto linija turi būti ne arčiau kaip 3 m iki storesnių kaip 30 cm skersmens saugotinų medžių kamienų.

      Atstumas nuo potencialiai taršių objektų (tvartų, mėšlidžių, mechanizacijos dirbtuvių ir kitų taršos objektų) iki dirbtinio vandens telkinio kranto linijos turi būti ne mažesnis kaip 10 metrų. Ūkininko sodybos teritorijoje atstumas nuo į rengiamo dirbtinio vandens telkinio iki tvartų, mėšlo ir srutų kaupimo į renginių ar kitų su ūkininko ūkio veikla susijusių objektų gali būti mažinamas, tačiau visais atvejais atstumas turi būti ne mažesnis kaip 5 metrai.

      Įrengiant dirbtinį vandens telkinį , turi būti išsaugomas derlingasis dirvožemio sluoksnis ir panaudojamas pažeistoms teritorijoms rekultivuoti (gerinti).

      Dirbtinio vandens telkinio į rengimo metu iškastas gruntas ir (arba) derlingasis dirvožemio sluoksnis negali būti parduodamas arba kitaip perleidžiamas kitiems asmenims. Toks gruntas ir derlingasis dirvožemio sluoksnis turi būti panaudojami reljefui formuoti ir pažeistoms teritorijoms rekultivuoti žemės sklype, kuriame į rengiamas dirbtinis vandens telkinys. Jeigu nėra galimybės to padaryti, dirbtinio vandens telkinio savininkas gali panaudoti šį gruntą ir (arba) derlingąjį dirvožemio sluoksnį kitame jam nuosavybės teise priklausančiame sklype.

      Planuojant į rengti didesnį kaip 0,1 ha ploto dirbtinį vandens telkinį arba kito dydžio telkinį karstiniame regione, privaloma raštu pateikti žemiau nurodytą informaciją Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui ir Lietuvos geologijos tarnybai.
      Planuojant į rengti dirbtinį vandens telkinį valstybiniame parke, biosferos rezervate ar valstybinio rezervato buferinėje apsaugos zonoje, į skaitant šiose teritorijose esančias „Natura 2000“ teritorijas, dirbtinio vandens telkinio į rengimo vieta turi būti suderinta su valstybinio parko, biosferos rezervato, valstybinio rezervato direkcija. Kai dirbtinį vandens telkinį planuojama į rengti valstybiniame draustinyje, biosferos poligone ir „Natura 2000“ teritorijoje, kurioje nėra saugomos teritorijos direkcijos, dirbtinio vandens telkinio į rengimo vieta derinama su Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentu.
      Planuojant į rengti dirbtinį vandens telkinį melioruotoje žemėje, jo į rengimo vieta turi būti suderinta su Savivaldybe, kuri patikėjimo teise valdo ir naudoja valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius.

 

Savivaldybės informacija
Įvertinkite naujieną

Visi komentarai
Komentarų nėra
This site is registered on wpml.org as a development site.